Kamu İhale Hukuku

Kamu İhale Hukuku

Kamu İhale Hukuku

İhale sürecinde (Yapım İhaleleri, Mal Alımı İhaleleri, Hizmet Alımı İhaleleri) meydana gelen hukuka aykırı işlemlerin denetimini gerçekleştirmek ve ikincil mevzuatı düzenlemek üzere 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 54 ve 56. maddeleri ile Kamu İhale Kurumu yetkili ve görevli kılınmıştır.

İdareler Kurum kararlarına uymakla yükümlüdür.

ÖZDERİN AVUKATLIK BÜROSU KAMU İHALE HUKUKU ÇALIŞMA ALANLARI

►    Koruyucu ( Önleyici) Danışmanlık Hizmeti

İhale Kanunları ve ikincil mevzuat hakkında gerçek ve tüzel kişilere yazılı ve sözlü danışmanlık hizmeti sağlanmaktadır.

İhale aktörlerinin doğru ve zamanında bigilen(diril)mesi ile pek çok uyuşmazlığın ve hak kayıplarının önüne geçildiğini deneyimleyen ÖZDERİN AVUKATLIK BÜROSU, müvekkillerinin muhatap olduğu idari ve yargısal işlem ve eylemleri e-müvekkil sistemi ile özenle takip etmekte böylelikle ihale sürecinde idare hukuku-özel hukuk-ceza hukuku kurallarına aykırılık nedeniyle meydana gelebilecek hak kayıplarının önüne uyuşmazlık çıkmazdan evvel geçilebilmektedir.

►    Bilgilendirici ( Periyodik) Danışmanlık Hizmeti

İhale hukuku; İdare Hukuku içerisinde kendin özgü bir konumu haizdir( Çoğu kez hukuka aykırı işleme değil, hukuka aykırı işlemin idari denetimi sonucu verilen işleme karşı dava açılmaktadır).  Bu özel konum nedeniyle uyuşmazlık taraflarının kendine özgü sorunları ve yine kendine özgü ve her somut olayın özelliğine göre değişen çözümler söz konusudur.

Kamu ihale mevzuatı idare hukuku rejimimizde nadir rastlanan usul kanunu niteliğini haiz bir ana mevzuata dayanmakta ise de;  gerek mevzuatın ihtiyaçlar ve kamu hizmetinin gördürülmesi zorunluluğu karşısında yetersiz kalması; gerek ülke sathında mevzuatı uygulayan idare sayısının çokluğu ve gerekse hem zamanlı olarak kural koyucu/regülatör olması hasebiyle uygulamayı istikrarla ve hukuka uygun biçimde şekillendirmesi beklenilen Kamu İhale Kurulu’nun pek çok kararının yargıya taşınması zorunluluğu karşısında ihale süreci gerek idareciler ve gerekse yükleniciler açısından kaygan bir zemin haline gelmektedir.

Genç bir hukuk dalı olan İhale Hukuku; Kamu İhale Kurulu kararları, Ankara İdare Mahkemeleri kararları ve Danıştay içtihatları ile hemen her gün işlenmektedir.

ÖZDERİN AVUKATLIK BÜROSU meydana gelen gelişme ve değişimler ile hukuki sonuçları hakkında müvekkillerine danışmanlık hizmeti sağlamakta; pek çok disiplinin bir arada çalıştığı ihale sürecinin her aşamasında müvekkillerinin soru ve sorunlarının çözümünde doğru bilgi akışını sağlamak suretiyle bilgi ve deneyim paylaşılmaktadır.

►    4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’ndan doğan uyuşmazlıklar

ÖZDERİN AVUKATLIK BÜROSU, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 55 ve devamı maddeleri ile öngörülen zorunlu idari başvuruları doğru yöntem ve takvim ile gerçekleştirilmesinde hukuki yardım sağlanmaktadır.

ÖZDERİN AVUKATLIK BÜROSU, Kamu İhale Kurulu kararları ile doğrudan idari yargı mercilerine başvurulması gereken hallerde dava açılması ve yürütülmesinde, yasaklama kararları ve sonuçları hakkında hukuki yardım sağlamaktadır.

►    4735 sayılı Kamu İhale Kanunu’ndan doğan uyuşmazlıklar

 ÖZDERİN AVUKATLIK BÜROSU İhale sürecinin ikinci ayağı sözleşmenin imzası ile birlikte başlamakta olup; sözleşme ile üstlenilen edimin ihale şartnamelerine uygun ifası aşamasında sözleşmenin tarafları arasında çıkan uyuşmazlıkların çözümü, fiyat farkı anlaşmazlıkları ile sözleşmenin tasfiyesi sürecinde hukuki yardım sağlamaktadır.

 ►  5237 sayılı Türk Ceza Kanunu- İhaleye Fesat Karıştırma ve Edimin İfasına Fesat Karıştırma Suçları

İhaleye Fesat Karıştırma ve Edimin İfasına Fesat Karıştırma suçuna vücut veren eylemler Türk Ceza Kanunu’nun 235.- 236. maddelerinde tahdidi biçimde (kanunilik ilkesi) sayılmıştır. Tipiklik bilhassa son derece girift olan ihale süreci bakımından özellikle önem taşımaktadır. Kanunda suçun varlığı için aranılan şartlar taşınmıyorsa suçun varlığından da söz edilemez ve cezalandırma da söz konusu olmaz. Yasaklama nedenlerinin her zaman suç teşkil etmeyeceği hususuna dikkat edilmelidir.

İhaleye fesat karıştırma suçu ancak kasten işlenebilir. Taksirle işlenmesi olanağı bulunmamaktadır Suçun maddi unsuru “fesat karıştırma” fiilidir.

İhaleye fesat karıştırma sayılan eylemler dolayısıyla sonuçta bir zarar meydana gelmemiş olsa bile eylemler cezalandırılır.

  İhaleye fesat karıştırma suçları ile ihale süreci ve mevzuatı arasında sıkı bir ilişki bulunmaktadır. 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun isteklilerin cezai sorumluluğunun düzenlendiği 59 uncu maddesinde, taahhüt tamamlandıktan ve kabul işlemi yapıldıktan sonra tespit edilmiş olsa dahi Türk Ceza Kanununa göre suç teşkil eden fiil veya davranışlarda bulunan gerçek veya tüzel kişiler ile o işteki ortak veya vekilleri hakkında Türk Ceza Kanunu hükümlerine göre ceza kovuşturması yapılmak üzere ilgili Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulması yükümlülüğü açıkça düzenlenmiştir.

 ÖZDERİN AVUKATLIK BÜROSU ihaleye fesat karıştırma ve edimin ifasına fesat karıştırma suçları hakkında yükleniciler ve idare personeli aleyhine yürütülen soruşturma ve kovuşturma süreçlerinde hukuki yardım sağlamaktadır.

Kamu İhale Hukuku Makaleleri

Makalelerin tamamı için tıklayınız.

Danıştay 13. Dairesi Emsal Kararları

Kamu İhale Mevzuatı

Kamu İhale Kurumu aleyhine açılan tüm davaları görmek için tıklayınız

Kamu İhale Sözleşmeleri Hukuku

Güncel Kamu İhale Kurumu Kararlarının tamamı için tıklayınız.

Kamu İhale Sözleşmeleri Hukuku Yargı Kararları

Güncel Kamu İhale Kurumu Uyuşmazlık Kararlarının tamamı için tıklayınız.

KİK Düzenleyici Kurul Kararı

KİK Uyuşmazlık Kararları

Güncel Kamu İhale Mevzuatı'nın tamamı için tıklayınız.

Paylaş:

Emsal Kararlar

Yeni Eklenenler

Sosyal Medyada Biz

error: Özderin Avukatlık Bürosu - Ankara - Uzman Kadromuza ulaşmak için lütfen arayınız ! 0312 428 03 13