Ön Süpürgeli Kamyonet Çalıştırılması İhalesi

Turgut Özal Anadolu Lisesi Spor Salonu Yapım İşi İhalesi

Ön Süpürgeli Kamyonet Çalıştırılması İhalesi

Ön Süpürgeli Kamyonet Çalıştırılması İhalesi

 
KAMU İHALE KURULU KARARI
 
Toplantı No : 2012/047
Gündem No : 124
Karar Tarihi : 08.08.2012
Karar No : 2012/UH.I-3254

Şikayetçi:
Mustafa Eskici , BAHÇELİEVLER MAH. MURAT SOK. NO : 17-2 KAYSERİİhaleyi yapan idare:
KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 6.Bölge Müdürlüğü, Aydınlıkevler Mah. Fırat Cad. No:2 38060 KAYSERİBaşvuru tarih ve sayısı:
25.07.2012 / 26030Başvuruya Konu İhale:
2012/49650 İhale Kayıt Numaralı "Karayolları 6.Bölge Müdürlüğü Dahili Yollarında 7 Adet Kamyon, 2 Adet Süpürge Makinesi, 2 Adet Lastik Tekerlekli Traktör (Römorklu) Ve 1 Adet Ön Süpürgeli Kamyonet Çalıştırılması" İhalesiKurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

Karayolları 6. Bölge Müdürlüğütarafından 22.05.2012tarihinde açık ihale usulüile yapılan “Karayolları 6. Bölge Müdürlüğü Dahili Yollarında 7 Adet Kamyon, 2 Adet Süpürge Makinesi, 2 Adet Lastik Tekerlekli Traktör (Römorklu) Ve 1 Adet Ön Süpürgeli Kamyonet Çalıştırılması” ihalesine ilişkin olarak Mustafa Eskici’nin 06.07.2012tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 16.07.2012tarihli yazısı ile reddi üzerine başvuru sahibince  25.07.2012tarih ve 26030sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 24.07.2012tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

            Başvuruya ilişkin olarak 2012/2825sayılı şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

Karar:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi:

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle: idare tarafından aşırı düşük teklif açıklamalarının mevzuata aykırı biçimde uygun görülmediği, yapılan açıklamanın mevzuata uygun olduğu, 2012/49847 İKN'li işe ilişkin aynı şekilde açıklama yapıldığı ve açıklamanın kabul edildiği, şikayete konu ihalede idarenin açıklamayı uygun görmemesinin gerekçesinin dayanaksız olduğuiddialarına yer verilmiştir.

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

            27.06.2012 tarihli ihale komisyonu kararının incelenmesi neticesinde: şikâyete konu ihaleye 11 isteklinin katıldığı, yapılan yeterlik değerlendirmesi sonucunda Esilay Ltd. Şti.nin sunduğu bilançonun uygun olmadığı gerekçesiyle teklifinin reddedildiği, geriye kalan 10 isteklinin teklifinin geçerli olduğuna karar verildiği, kâr hariç yaklaşık maliyetin altında teklif bedeli sunan 7 istekliden teklif bileşenlerine ilişkin olarak açıklamaların talep edildiği, süresi içerisinde aralarında başvuru sahibinin de bulunduğu 5 isteklinin açıklamaları idareye sundukları, ihale komisyonu tarafından yapılan değerlendirme sonucunda 5 isteklinin sunduğu açıklamanın da uygun görülmediği anlaşılmış olup, Oyrak Ltd. Şti.nin ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi olarak belirlendiği anlaşılmıştır.

            İdari şartnamenin 2 nci maddesinde ihale konusu işin adı “Karayolları 6.Bölge Müdürlüğü Dahili Yollarında 7 Adet Kamyon, 2 Adet Süpürge Makinesi, 2 Adet Lastik Tekerlekli Traktör (Römorklu) Ve 1 Adet Ön Süpürgeli Kamyonet Çalıştırılması”şeklinde ifade edilmiş olup, aynı Şartnamenin 25.3.1 inci maddesinde“Araçların bütün giderleri yükleniciye aittir” düzenlenmesine yer verildiği anlaşılmıştır. Ayrıca, ihale dokümanı içerisinde yer alan Teknik Şartname içerisinde, ihale konusu işin ayrıntılı tanımına, istenilen araçların teknik özelliklerine yer verildiği anlaşılmıştır.

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 38 inci maddesinde; İhale komisyonu verilen teklifleri 37 nci maddeye göre değerlendirdikten sonra, diğer tekliflere veya idarenin tespit ettiği yaklaşık maliyete göre teklif fiyatı aşırı düşük olanları tespit eder. Bu teklifleri reddetmeden önce, belirlediği süre içinde teklif sahiplerinden teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak ister.

İhale komisyonu;

a) İmalat sürecinin, verilen hizmetin ve yapım yönteminin ekonomik olması,

b)  Seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin mal ve hizmetlerin temini veya yapım işinin yerine getirilmesinde kullanacağı avantajlı koşullar,

c) Teklif edilen mal, hizmet veya yapım işinin özgünlüğü,

Hususlarında belgelendirilmek suretiyle yapılan yazılı açıklamaları dikkate alarak, aşırı düşük teklifleri değerlendirir. Bu değerlendirme sonucunda, açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin teklifleri reddedilir.

(Ek fıkra: 20/11/2008-5812/12 md.) İhale komisyonu, aşırı düşük tekliflerin tespiti ve değerlendirilmesinde Kurum tarafından belirlenen kriterleri esas alır. Kurum bu maddenin uygulanmasında; aşırı düşük tekliflerin tespiti, değerlendirilmesi ve ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesi amacıyla sınır değer veya sorgulama kriterleri ya da ortalamalar belirlemeye yetkilidir.”hükmü yer almakta olup, Kamu İhale Genel Tebliği’nin 79 uncu maddesinde hizmet alımı ihalelerinde aşırı düşük tekliflerin hazırlanması ve değerlendirilmesine yönelik açıklamalara yer verilmiştir.

İdarenin 13.06.2012 tarihli aşırı düşük teklif sorgulama yazısı incelendiğinde: isteklilerden teklifi oluşturan bileşenlerden işçilik, malzeme, yakıt sarfiyatı, tamir, bakım, onarım, sigorta ve vergiye ilişkin açıklamalarını 19.06.2012 tarihine kadar idareye ulaştırmaları istenilmiştir.

Başvuru sahibinin açıklaması incelendiğinde: lastik tekerlekli traktör çalıştırılması, kamyon çalıştırılması, ön süpürgeli kamyonet çalıştırılması iş kalemlerine ilişkin olarak analizlere yer verildiği, anılan analizler içerisinde yakıt giderlerinin bulunduğu anlaşılmıştır.

Yakıt giderine ilişkin olarak yapılan açıklama incelendiğinde: EPDK tarafından belirlenen mazotun litre fiyatının 3,76 TL olduğu, ancak Çavdarlar Petr. Tic. Ltd. Şti.nin kendilerine %11’lik iskonto uyguladığı, bu gerekçeyle mazot fiyatının teklif içerisinde 2,87 TL olarak ele alındığı belirtilmiş olup, açıklama içerisinde Çavdarlar Petr. Tic. Ltd. Şti. ile aralarında imzalanmış olan sözleşmeye yer verildiği anlaşılmıştır.

Kamu İhale Genel Tebliği’nin 79.4.2.4 maddesi gereğince başvuru sahibinin yakıt giderine ilişkin avantajlı koşulunu, SMMM veya YMM tarafından onaylanmış ve anılan Tebliğ maddesinde belirtilen şekil şartlarına uygun proforma fatura ile belgelendirmesi gerektiği, bu itibarla sunulan sözleşmenin mevzuat uyarınca açıklayıcı belge kapsamında değerlendirilemeyeceği sonucuna ulaşılmış olup, yakıt giderine ilişkin olarak yapılan açıklamanın mevzuata bulunmamıştır.

Bununla birlikte araçların yakıt tüketim değerleri sadece beyanlara dayandırılmış olup, anılan değerlere ne şekilde ulaşıldığına ilişkin açıklayıcı belgelere açıklama içerisinde yer verilmediği anlaşılmıştır.

Aynı şekilde araçların kasko ve bakım giderlerine ilişkin açıklamalarda yalnızca beyanlara yer verildiği tespit edilmiş olup, herhangi bir açıklayıcı bilgi ve belgeye açıklama içerisinde yer verilmediği anlaşılmıştır. Ayrıca birim fiyat teklif cetvelinde ve teknik şartname içerisinde belirtilmesine rağmen açıklama içerisinde süpürge makinesinin giderlerine ve maliyetine ilişkin herhangi bir açıklamanın yapılmadığı tespit edilmiştir.

Araçların amortisman giderlerine herhangi bir bedel öngörülmediği anlaşılmış olup, anılan araçların kendi malı olduğu ve amortisman sürelerini tamamladıklarının belirtildiği tespit edilmiştir. Bu durumu tevsik için SMMM onaylı genel mizanına yer verildiği de anlaşılmıştır.

Sonuç olarak açıklama içerisinde süpürge makinesi giderlerine ilişkin herhangi bir belgelendirme yapılmadığı, giderlere ilişkin analizleri sunulan traktör ve kamyonun yakıt tüketim giderlerinin belgelendirilmediği, mazot giderinde belirtilen avantajlı koşulun Tebliğin 79.4.2.4 üncü maddesine uygun olarak belgelendirilmediği gerekçesiyle açıklamanın uygun görülmemesi işleminde mevzuata aykırılık tespit edilmemiştir.

            Bununla birlikte başvuru sahibi dilekçesinde, sunduğu aşırı düşük teklif açıklamasının aynısının 2012/49847 İKN'li ihalede de sunulduğu ve kabul edildiği hususlarına da yer vermiş olup, her bir ihalenin birbirinden ayrı süreçler olduğu, her bir uyuşmazlığın kendi ihale sürecinde değerlendirilmesi gerektiği ve mevzuat gereği aynı dilekçe ile birden fazla ihaleye ilişkin şikâyet başvurusunda bulunulamayacağı hususları birlikte değerlendirildiğinde, başvuru sahibinin söz konusu iddialarına ilişkin bir değerlendirme yapılmaması gerektiği sonucuna ulaşılmıştır.

Açıklanan nedenlerle 4734 sayılı Kanun’un 65 inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 60 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere:

Anılan Kanun’un 54 üncü maddesinin onuncu fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikâyet başvurusunun reddine,

Oybirliği ile karar verildi.

Mahmut  GÜRSES

Başkan

Kazım  ÖZKAN

II. Başkan

Ali Kemal  AKKOÇ

Kurul Üyesi

Ahmet  ÖZBAKIR

Kurul Üyesi

Hasan  KOCAGÖZ

Kurul Üyesi

Hamdi  GÜLEÇ

Kurul Üyesi

Mehmet  AKSOY

Kurul Üyesi

 

Paylaş:

Emsal Kararlar

Yeni Eklenenler

Sosyal Medyada Biz

error: Özderin Avukatlık Bürosu - Ankara - Uzman Kadromuza ulaşmak için lütfen arayınız ! 0312 428 03 13