Karayolları Genel Müdürlüğü Program ve İzleme Dairesi Başkanlığı Elazığ – Bingöl Yolu Km: 45+000 – 93+000 Kesiminin Yapımı ihalesi

Karayolları Genel Müdürlüğü Program ve İzleme Dairesi Başkanlığı Elazığ - Bingöl Yolu Km: 45+000 - 93+000 Kesiminin Yapımı ihalesi

Karayolları Genel Müdürlüğü Program ve İzleme Dairesi Başkanlığı Elazığ – Bingöl Yolu Km: 45+000 – 93+000 Kesiminin Yapımı ihalesi

Karayolları Genel Müdürlüğü Program ve İzleme Dairesi Başkanlığı Elazığ - Bingöl Yolu Km: 45+000 - 93+000 Kesiminin Yapımı ihalesi

KAMU İHALE KURULU KARARI

Toplantı No : 2013/017 

Gündem No : 48

Karar Tarihi : 25.02.2013

Karar No : 2013/MK-55 

Şikayetçi: Atakarlı İnş. Müş. San. Tic. Ltd. Şti. & Çaba Maden Enr. İnş. Taah. Müş. San. Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığı

 İhaleyi yapan idare: Karayolları Genel Müdürlüğü Program ve İzleme Dairesi Başkanlığı

Başvuru tarih ve sayısı: 

Başvuruya Konu İhale:

 Kamu İhale Kurulunun 27.06.2012 tarih ve 2012/UY.III-2650 sayılı kararı hakkında Ankara 4. İdare Mahkemesince verilen yürütmenin durdurulması kararının uygulanmasına ilişkin Kurul kararı alınması.

Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

Karar:

 Karayolları Genel Müdürlüğü Program ve İzleme Dairesi Başkanlığı tarafından 17.04.2012 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan 2012/29754 İKN'li “Elazığ - Bingöl Yolu Km: 45+000 - 93+000 Kesiminin Yapımı” ihalesine ilişkin olarak;

 Atakarlı İnş. Müş. San. Tic. Ltd. Şti. & Çaba Maden Enr. İnş. Taah. Müş. San. Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığı tarafından yapılan itirazen şikâyet başvurusu neticesinde İsmert İnş. ve Malz. Nak. Mad. Oto. San. Tic. Ltd. Şti.nin anahtar teknik personele ilişkin olarak sunmuş olduğu belgelerin uygun olmadığı tespitiyle  27.06.2012 tarih ve 2012/UY.III-2650 sayılı Kamu İhale Kurulu kararı ile “4734 sayılı Kanun’un 54’üncü maddesinin onuncu fıkrasının (b) bendi gereğince, düzeltici işlem belirlenmesine” karar verilmiştir.

Davacı İsmert İnş. ve Malz. Nak. Mad. Oto. San. Tic. Ltd. Şti. tarafından anılan Kurul kararının iptali ve yürütmenin durdurulması istemiyle açılan davada, Ankara 4. İdare Mahkemesinin 21.01.2013 gün ve E:2012/1214 sayılı kararında “…Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Ticaret Sicil Memurluğunca düzenlenen 12.04.2012 tarihli ortaklık durum belgesinde, anahtar teknik personel olarak gösterilen Arif Çolak’ın Şirketin % 51 ortağı olduğunun belirtildiği ve bu kişinin bu belgenin düzenlenme tarihinden önceki bir yıl boyunca davacı şirketin kesintisiz olarak % 50’den fazla hissesine sahip ortağı olduğunun belirtildiği ve ihale dosyasında sunulan 05.02.2008 tarih ve 6992 sayılı Ticaret Sicil Gazetesinde; şirketi 5 yıl müddetle 2. müdür Arif Çolak’ın temsile yetkili kılındığı ve 01.11.2007 tarih ve 6927 sayılı Ticaret Sicil Gazetesinde; şirketin % 51 hissesine Arif Çolak’ın sahip olduğunun belirtildiği görülmektedir.

Bu durumda, davacı şirketin % 51 hissesine sahip 2. müdürü olan ve anahtar teknik personel olarak gösterilen Arif Çolak’ın Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Ticaret Sicil Memurluğunca düzenlenen 12.04.2012 tarihli ortaklık durum belgesinde bu belgenin düzenlenme tarihinden önceki bir yıl boyunca davacı şirketin kesintisiz olarak % 50’den fazla hissesine sahip ortağı olduğu belirtilmek suretiyle bu sürenin ihale tarihi olan 13.03.2012 tarihinden geriye dönük 1 yıllık süreyi (13.03.2011.13.03.2012) kapsamamakla birlikte eksik kalan 13.03.2011 ile 12.04.2011 tarihleri arasındaki bir aylık sürenin ihale dosyasında sunulan ve yukarıda anılan ticaret sicil gazetelerinden söz konusu Arif Çolak’ın şirketin % 50’den fazla hissesine sahip ortağı olduğu anlaşıldığından dava konusu işlemde hukuka uyarlık bulunmamaktadır.” şeklinde gerekçe belirtilerek dava konusu işlemin yürütmesinin durdurulmasına karar verilmiştir.

Anayasa’nın 138/4’üncü maddesinde, yasama ve yürütme organları ile idarenin, mahkeme kararlarına uymak zorunda olduğu, bu organlar ve idarenin, mahkeme kararlarını hiçbir suretle değiştiremeyeceği ve bunların yerine getirilmesini geciktiremeyeceği hükme bağlanmıştır.

Öte yandan 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 28/1’inci maddesinde Danıştay, bölge idare mahkemeleri, idare ve vergi mahkemelerinin esasa ve yürütmenin durdurulmasına ilişkin kararlarının icaplarına göre idarenin gecikmeksizin işlem tesis etmeye veya eylemde bulunmaya mecbur olduğu, bu sürenin hiçbir şekilde kararın idareye tebliğinden başlayarak otuz günü geçemeyeceği hüküm altına alınmıştır.

Anılan Kararın icaplarına göre Kamu İhale Kurulunca işlem tesis edilmesi gerekmektedir.

 Açıklanan nedenlerle,

 1) Kamu İhale Kurulu’nun 27.06.2012 tarihli ve 2012/UY.III-2650 sayılı kararının İsmert İnş. ve Malz. Nak. Mad. Oto. San. Tic. Ltd. Şti.ne ilişkin kısmının iptaline,

2) Mahkeme kararında belirtilen gerekçeler doğrultusunda 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 54’üncü maddesinin onuncu fıkrasının (b) bendi gereğince İsmert İnş. ve Malz. Nak. Mad. Oto. San. Tic. Ltd. Şti.nin teklifinin değerlendirmeye alınması yönünde düzeltici işlem belirlenmesine,

    Oybirliği ile karar verildi.

   Mahmut  GÜRSES

  Başkan

  Kazım  ÖZKAN

 II. Başkan

  Ali Kemal  AKKOÇ

 Kurul Üyesi

  Erkan  DEMİRTAŞ

 Kurul Üyesi

 Ahmet  ÖZBAKIR

Kurul Üyesi

 Mehmet Zeki  ADLI

Kurul Üyesi

 Hasan  KOCAGÖZ

Kurul Üyesi

 Hamdi  GÜLEÇ

Kurul Üyesi

 Mehmet  AKSOY

Kurul Üyesi

* Yargı mercileri tarafından verilen kararlar yürürlükte bulunan mevzuat hükümlerine ve olayın özelliklerine göre verilen kararlar olup; kararların emsal karar olarak uygulanıp uygulanmayacağı her somut olay özelinde ayrıca değerlendirilmelidir. Kapsamlı değerlendirme ve benzer içtihat örnekleri için ilgili departmanımız ile iletişime geçiniz.

Paylaş:

Emsal Kararlar

Yeni Eklenenler

Sosyal Medyada Biz

error: Özderin Avukatlık Bürosu - Ankara - Uzman Kadromuza ulaşmak için lütfen arayınız ! 0312 428 03 13