Mal (Kütüphane Koleksiyon Yönetim Sistemi) İhalesi

Mal (Kütüphane Koleksiyon Yönetim Sistemi) İhalesi

Mal (Kütüphane Koleksiyon Yönetim Sistemi) İhalesi

Mal (Kütüphane Koleksiyon Yönetim Sistemi) İhalesi

KAMU İHALE KURULU KARARI
Toplantı No : 2012/047
Gündem No : 123
Karar Tarihi : 08.08.2012
  Karar No : 2012/UM.I-3253

Şikayetçi:
Oylum Tekstil Gıda Turzm İnş. Elektronik San. Ve Tic. Ltd. Şti. , GÖZTEPE MAHALLESİ ÇAMLIK CADDESİ VİLLA B29A GÖKSU EVLERİ ANADOLUHİSARI / İSTANBULİhaleyi yapan idare:
Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörlüğü (Sağlık, Kültür Ve Spor Daire Başkanlığı), Kanuni Kampüsü 61080 TRABZONBaşvuru tarih ve sayısı:
13.07.2012 / 24859Başvuruya Konu İhale:
2012/56251 İhale Kayıt Numaralı "Mal (Kütüphane Koleksiyon Yönetim Sistemi)" İhalesiKurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörlüğü Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığıtarafından 06.06.2012tarihinde açık ihale usulüile yapılan “Kütüphane Koleksiyon Yönetim Sistemi” ihalesine ilişkin olarak Oylum Tekstil Gıda Turizm İnş. Elektronik San. ve Tic. Ltd. Şti.nin 27.06.2012tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 02.07.2012tarihli yazısı ile reddi üzerine başvuru sahibince 13.07.2012tarih ve 24859sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 12.07.2012tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

            Başvuruya ilişkin olarak 2012/2672sayılı şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

Karar:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi:

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle:

1) İş deneyimini tevsik için sundukları sözleşme ve ekinde yer alan faturaların idare tarafından uygun görülmeyerek tekliflerinin değerlendirme dışı bırakıldığı, söz konusu işlemin mevzuata uygun olmadığı,

2) İdari şartnamenin 7.5.6 ve 7.5.2 nci maddesinde istenilen belgelerin, katalogların ve dokümanların ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından aynı Şartnamenin 7.9.1 inci maddesine uygun olarak sunulmadığı, söz konusu belgelerin ancak onaylı Türkçe tercümesinin sunulması durumunda kabul edilmesi gerektiği, idarenin belgeleri uygun görmesi işleminin mevzuata uygun olmadığı,

3) Teknik Şartnamede belirtilen materyal etiketinin tek bir markayı işaret ettiği, idarenin Teknik Şartnamesini rekabeti daraltıcı şekilde hazırladığı, bu durumun mevzuata uygun olmadığı,

İddialarına yer verilmiştir.

A) Başvuru sahibinin iddialarına ilişkin Yönetmeliğin 18 inci maddesi çerçevesinde istenilen bilgi ve belgelerle sınırlı olarak yapılan inceleme ve hukuki değerlendirme aşağıdadır:

1 ) Başvuru sahibinin 1 inci iddiasına ilişkin olarak:

            08.06.2012 tarihli ihale komisyonu kararının incelenmesi neticesinde: şikâyete konu ihaleye 3 isteklinin katıldığı, yapılan yeterlik değerlendirilmesi sonucunda başvuru sahibinin ve SK Teknoloji- Sinan Kuşdoğan’ın tekliflerinin iş deneyimini tevsik için sunulan belgelerin mevzuata uygun olmadığı gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakıldığı anlaşılmış olup, en düşük geçerli teklifi sunan Ankaref Tic. Ltd. Şti.nin ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi olarak belirlendiği anlaşılmıştır.

            İdari Şartnamenin 2 nci maddesinde ihale konusu işin adı “Kütüphane Koleksiyon Yönetimi ve Takip Sistemi Alımı”şeklinde ifade edilmiş olup, aynı şartnamenin 7.5.1 inci maddesinde “İsteklinin ilk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kesin kabul işlemleri tamamlanan mal alımlarıyla ilgili yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında gerçekleştirilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak deneyimini gösteren belge sunması zorunludur. İstekli tarafından teklif edilen bedelin %40 dan az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren belgelerin sunulması gerekir.

İş ortaklığında pilot ortağın, asgari iş deneyim tutarının en az % 20'sini sağlaması gerekir. Ancak, her durumda pilot ortağın iş deneyim tutarının diğer ortaklardan her birinin iş deneyim tutarından fazla olması zorunludur. Pilot ortağın iş deneyim tutarının diğer ortaklardan her birinin iş deneyim tutarından fazla olması ve asgari iş deneyim tutarının en az %20'sini sağlaması şartıyla iş deneyim tutarının kalan kısmı diğer ortaklardan biri, birkaçı veya tamamı tarafından karşılanabilir. Pilot ortağa ait iş deneyimini gösteren belgenin yeterlik kriterini sağlaması halinde, diğer ortaklar iş deneyimini gösteren belge sunmak zorunda değildir.”düzenlemesi,

7.6 ncı maddesinde “Kamu Kurumları ve Özel  Sektörde, Üniversite ve Araştırma Kütüphanelerine yapmış oldukları UHF RFID tabanlı koleksiyon yönetimi ve güvenlik sistemi kurulumu gibi işler benzer iş olarak kabul edilecektir.” düzenlemesi yer almaktadır.

          Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin 46 ncı maddesinde “ (1) Özel sektöre ve yurt dışında gerçekleştirilen işler ile alt yükleniciler tarafından gerçekleştirilen işlerin iş deneyiminin belgelendirilmesinde aşağıdaki hususlar esas alınır:

          a) Özel sektöre gerçekleştirilen işler ile alt yükleniciler tarafından gerçekleştirilen işlerde; işe ilişkin sözleşme ve bu sözleşmenin uygulanmasına yönelik olarak 213 sayılı Vergi Usul Kanununun ilgili hükümleri çerçevesinde düzenlenen fatura örnekleri veya bu örneklerin noter, yeminli mali müşavir, serbest muhasebeci mali müşavir veya vergi dairesi onaylı suretleri ile serbest meslek makbuzu nüshaları veya bu nüshaların noter, yeminli mali müşavir, serbest muhasebeci mali müşavir veya vergi dairesi onaylı suretleri, iş deneyimini gösteren belgelerdir. Aday veya istekli, iş deneyimini gösteren bu belgeleri başvuru veya teklifleriyle birlikte sunar. Bu maddede belirtilen işler için iş bitirme belgesi düzenlenmiş olsa bile, ihale komisyonunca dikkate alınmaz.

ç) Gerçek kişilere veya iş deneyim belgesi düzenlemeye yetkili olmayan kurum ve kuruluşlara gerçekleştirilen işlere ilişkin iş deneyim tutarının tespitinde, diğer belgelerin de bu tutarı doğrulaması ve sözleşmede iş artışına ilişkin hüküm bulunması koşuluyla sözleşme tutarının % 10’unu aşmamak üzere tamamlanan iş tutarı dikkate alınır. ”hükmü,

          48 inci maddesinde; “(3) Türk Lirası üzerinden teklif verilen ihalelerde, yabancı para birimi cinsinden sözleşmeye bağlanan işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgelerdeki iş deneyim tutarı, belgeye konu işin sözleşme tarihindeki Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası döviz alış kuru üzerinden Türk Lirasına çevrilir. Bulunan bu tutar, birinci ve ikinci fıkralardaki esaslar çerçevesinde güncellenir.” hükmü yer almaktadır.

          Başvuru sahibi tarafından iş deneyimini tevsik için sunulan belgeler incelendiğinde, İslam, Tarih, Sanat ve Kültür Araştırma Merkezi (IRCICA) için yapılan UHF RFID tabanlı koleksiyon yönetimi ve güvenlik sistemi kurulumu işine ilişkin proje teklifine yer verildiği, anılan teklifin içerisinde projenin maliyetinin 42.840,00 USD olduğunun belirtildiği, projenin kapsamına, garanti sürelerine ve ödeme koşullarına yer verildiği belirtilmiş olup, söz konusu belgenin Oylum Teks. Tic. Ltd. Şti. adına Süleyman Oylum, IRCICA adına Abdullah Topaloğlu tarafından imzalandığı tespit edilmiştir. Ancak imzanın tarihi ve üzerinde yazan ifade incelendiğinde projenin 16.09.2010 tarihinde kabul edildiğinin belirtildiği anlaşılmıştır. Ayrıca belge ekinde Oylum Teks. Tic. Ltd. Şti. tarafından IRCICA adına kesilmiş 11.05.2009 tarihli faturanın noter onaylı örneğine yer verildiği anlaşılmış olup, fatura bedelinin 68.529,12 TL olduğu tespit edilmiştir.

          İhale işlem dosyasının incelenmesi neticesinde belgenin idare tarafından sözleşme niteliğinde kabul edilmediği, özel sektöre yapılan işleri tevsik etmek amacıyla sözleşme ve faturaların sunulmasının gerekli olduğu gerekçesiyle teklif değerlendirme dışı bırakılmıştır.

          Mevzuat gereği özel sektöre gerçekleştirilen işlere ilişkin olarak, iş deneyimini tevsik için sözleşmenin ve sözleşme kapsamındaki faturaların sunulmasının yeterli olduğu belirtilmiştir.

          Konuyla ilgili başvuru sahibi tarafından sunulan sözleşme incelendiğinde: belgenin altındaki imzaların projenin tamamlanarak teslim alındığını gösterdiği ve 16.10.2010 tarihini taşıdığı, bu iş kapsamında düzenlendiği belirtilen faturanın ise 11.05.2009 tarihli olduğu, bu durumda söz konusu belgenin sözleşme niteliği taşıyabilmesi için fatura tarihinden önceki bir tarihte imzalanmış olması gerektiği, ancak imzaların daha sonra kabul tarihinde atıldığı ve iradenin sözleşmenin yapılmasına değil kabule ilişkin olduğu anlaşıldığından, idarenin başvuru sahibini değerlendirme dışı bırakmasında kamu ihale mevzuatına aykırılık bulunmamaktadır. Bu nedenle başvuru sahibinin iddiası yerinde görülmemiştir.

2 ) Başvuru sahibinin 2 nci iddiasına ilişkin olarak:

İdari şartnamenin 7.5 inci maddesinde “7.5.2. İsteklinin alım konusu malı teklif etmeye yetkisinin bulunup bulunmadığını belgelendirmesi gerekir. Bu çerçevede istekli aşağıdaki bentlerde yer alan belgelerden kendi durumuna uygun olan belge veya belgeleri sunabilir:

a) İstekli imalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,

b) İstekli yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,

c) İstekli Türkiye'de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.

İş ortaklığında ortaklardan birinin, teklif edilen mala veya mallara ilişkin imalatçı veya yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belgelerden birini sunması yeterlidir.

İsteklinin imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler ise şunlardır: a) Aday veya istekli adına düzenlenen Sanayi Sicil belgesi, b) Adayın veya isteklinin üyesi oluduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen kapasite raporu,

c) Adayın veya isteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen imalat yeterlik belgesi,

ç) Adayın veya isteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenmiş ve teklif ettiği mala ilişkin yerli malı belgesi

d) Adayın veya isteklinin alım konusu malı ürettiğine ilişkin olarak ilgili mevzuat uyarınca yetkili kurum veya kuruluşlarca düzenlenen ve aday ve isteklinin üretici veya imalatçı olduğunu gösteren belgeler.

7.5.3.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

7.5.3.2.

1.kalemdeki El terminali CE belgesine sahip olacaktır.

2.kalemdeki materyal etiketi EPC Global class1 GEN2-ISO 18000-6C standardına sahip olacaktır,

3.kalemdeki Güvenlik kapısı bünyesindeki okuyucu CE belgesine sahip olacaktır,

7.5.3.3. Bu madde boş bırakılmıştır.

7.5.3.4. Bu madde boş bırakılmıştır.

7.5.4.

İstekli teklif ettiği sistem geneli için en az 3 (üç), kablolama ve montaj işçiliği için en az 5 (beş) yıl garanti verecektir. Garanti süresi içerisinde tüm bakım ve onarım hizmetleri ücretsiz olacaktır.

7.5.5.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

7.5.5.2. Bu madde boş bırakılmıştır.

7.5.5.3. Bu madde boş bırakılmıştır.

7.5.5.4. Bu madde boş bırakılmıştır.

7.5.6.

1- istekli firmalar teknik şartnamenin bütün maddelerine açık, anlaşılır ve yeterli teknik düzeyde, madde sırasına göre yazı ile yanıt vermelidir. (olmuştur, anlaşılmıştır vb. yanıtlar kabul edilmeyecektir.)

2- İstekli teklif ettiği tüm ürünlerin tam listesiyle birlikte bu ürünlerin tüm teknik özelliklerini içeren doküman ve/veya broşürleri teklif ekinde sunmalıdır.”düzenlemesi yapılmıştır.

            Aynı Şartnamenin 7.9.1 inci maddesinde “Teklifi oluşturan bütün belgeler ve ekleri ile diğer doküman Türkçe olacaktır. Başka bir dilde sunulan belgeler, Türkçe onaylı tercümesi ile birlikte verilmesi halinde geçerli sayılacaktır. Bu durumda teklifin veya belgenin yorumlanmasında Türkçe tercüme esas alınır. Tercümelerin yapılması ve tercümelerin tasdiki işleminde ilgili maddedeki düzenlemeler esas alınacaktır.” düzenlemesi yer almakta olup, anılan Şartname maddesi gereği sunulan belgelerin Türkçe olması gerektiği, yabancı dilde sunulan belgelerin tercümesi ile birlikte verilmesi durumunda kabul edileceği belirtilmiştir.

            Başvuru sahibi iddiasında ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından sunulan, teknik katalog, CE belgesi ve standart belgelerinin ve yetkili satıcılık belgelerinin Şartnamenin 7.9.1 inci maddesine uygun olmadığı hususlarına yer vermiştir.

             İhale üzerinde bırakılan istekli tarafından sunulan belgeler incelendiğinde: Smarterminal Comp. Inc., Impinj, tarafından verilen yetkili satıcılık belgesinin orjinal İngilizcesine ve yeminli tercüman ve Noter tarafından onaylanmış Türkçe tercümesine, istenilen CE belgelerine ve belgelerin yeminli tercüman ve noter onaylı Türkçe tercümelerine, teklif edilen malların Türkçe broşür, katalog ve dokümanlarına yer verildiği anlaşılmıştır.

            Sunulan belgelerin İdari Şartnamenin 7.9.1 inci maddesine uygun olduğu tespit edildiğinden, idare tarafından belgelerin uygun görülmesi işleminde mevzuata aykırılık tespit edilmemiştir.

3 ) Başvuru sahibinin 3 ncü iddiasına ilişkin olarak:

            İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelik’in 6 ncı maddesinde “(1) İdareye şikayet süresi; ihale sürecindeki şikayete konu işlem veya eylemlerin farkına varıldığı veya farkına varılmış olması gerektiği tarihi izleyen günden itibaren Kanunun 21 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) ve (c) bentlerine göre yapılan ihalelere yönelik başvurularda beş gün, diğer hallerde on gündür.

          (2) Ancak, ilan ile ön yeterlik veya ihale dokümanına yönelik şikayetler, birinci fıkradaki süreleri aşmamak kaydıyla başvuru veya teklif sunulmadan önce en geç ihale veya son başvuru tarihinden üç iş günü öncesine kadar yapılabilir.”hükmü yer almaktadır.

          Başvuru sahibinin 3 üncü iddiası dokümana yönelik iddialar kapsamında değerlendirildiğinden, ihale tarihinden üç iş günü öncesine kadar şikâyet başvurusunda bulunması gerektiği anlaşılmış olup, başvuru sahibinin ihale öncesinde dokümana yönelik  herhangi bir şikâyet başvurusunun bulunmadığı tespit edilmiş olup, anılan iddianın süre yönünden reddedilmesi gerekmektedir.

Açıklanan nedenlerle 4734 sayılı Kanun’un 65 inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 60 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere:

Anılan Kanun’un 54 üncü maddesinin onuncu fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikâyet başvurusunun reddine,

Oyçokluğu ile karar verildi.

   

Mahmut  GÜRSES

Başkan

Kazım  ÖZKAN

II. Başkan

Ali Kemal  AKKOÇ

Kurul Üyesi

Ahmet  ÖZBAKIR

Kurul Üyesi

Hasan  KOCAGÖZ

Kurul Üyesi

Hamdi  GÜLEÇ

Kurul Üyesi

Mehmet  AKSOY

Kurul Üyesi

 

KARŞI OY

            Başvuru sahibinin itirazen şikayet başvuru dilekçesinde; “İş deneyimini tevsik için sundukları sözleşme ve ekinde yer alan faturaların idare tarafından uygun görülmeyerek tekliflerinin değerlendirme dışı bırakıldığı, söz konusu işlemin mevzuata uygun olmadığı” şeklinde ifade edilen birinci iddiasına yönelik olarak Kurulca; “…Konuyla ilgili başvuru sahibi tarafından sunulan sözleşme incelendiğinde belgenin altındaki imzaların projenin tamamlanarak teslim alındığını gösterdiği ve 16.10.2010 tarihini taşıdığı, bu iş kapsamında düzenlendiği belirtilen faturanın ise 11.05.2009 tarihli olduğu, bu durumda söz konusu belgenin sözleşme niteliği taşıyabilmesi için fatura tarihinden önceki bir tarihte imzalanmış olması gerektiği, ancak imzaların daha sonra kabul tarihinde atıldığı ve iradenin sözleşmenin yapılmasına değil kabule ilişkin olduğu anlaşıldığından, idarenin başvuru sahibini değerlendirme dışı bırakmasında kamu ihale mevzuatına aykırılık bulunmamaktadır.” gerekçelerine dayanılarak “itirazen şikayet başvurusunun reddine” karar verilmiştir.

            08.06.2012 tarihli ihale komisyon kararının incelenmesi neticesinde, şikayete konu ihaleye 3 isteklinin katıldığı, yapılan yeterlik değerlendirilmesi sonucunda başvuru sahibinin ve SK Teknoloji- Sinan KUŞDOĞAN’ın tekliflerinin iş deneyimini tevsik için sunulan belgelerin mevzuata uygun olmadığı gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakıldığı anlaşılmış olup, en düşük geçerli teklifi sunan Ankaref Tic. Ltd. Şti.’nin ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi olarak belirlendiği anlaşılmıştır.

            İdari şartnamenin 2 nci maddesinde ihale konusu işin adı; “Kütüphane Koleksiyon Yönetimi ve Takip Sistemi Alımı”şeklinde ifade edilmiş olup, aynı şartnamenin 7.5.1 inci maddesinde; “İsteklinin ilk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kesin kabul işlemleri tamamlanan mal alımlarıyla ilgili yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında gerçekleştirilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak deneyimini gösteren belge sunması zorunludur. İstekli tarafından teklif edilen bedelin %40 dan az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren belgelerin sunulması gerekir.

İş ortaklığında pilot ortağın, asgari iş deneyim tutarının en az % 20'sini sağlaması gerekir. Ancak, her durumda pilot ortağın iş deneyim tutarının diğer ortaklardan her birinin iş deneyim tutarından fazla olması zorunludur. Pilot ortağın iş deneyim tutarının diğer ortaklardan her birinin iş deneyim tutarından fazla olması ve asgari iş deneyim tutarının en az %20'sini sağlaması şartıyla iş deneyim tutarının kalan kısmı diğer ortaklardan biri, birkaçı veya tamamı tarafından karşılanabilir. Pilot ortağa ait iş deneyimini gösteren belgenin yeterlik kriterini sağlaması halinde, diğer ortaklar iş deneyimini gösteren belge sunmak zorunda değildir.”düzenlemesi ile,

7.6 ncı maddesinde; “Kamu Kurumları ve Özel  Sektörde, Üniversite ve Araştırma Kütüphanelerine yapmış oldukları UHF RFID tabanlı koleksiyon yönetimi ve güvenlik sistemi kurulumu gibi işler benzer iş olarak kabul edilecektir.” düzenlemesi,

Yer almaktadır.

            Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 46 ncı maddesinde;

            “(1) Özel sektöre ve yurt dışında gerçekleştirilen işler ile alt yükleniciler tarafından gerçekleştirilen işlerin iş deneyiminin belgelendirilmesinde aşağıdaki hususlar esas alınır:

          a) Özel sektöre gerçekleştirilen işler ile alt yükleniciler tarafından gerçekleştirilen işlerde; işe ilişkin sözleşme ve bu sözleşmenin uygulanmasına yönelik olarak 213 sayılı Vergi Usul Kanununun ilgili hükümleri çerçevesinde düzenlenen fatura örnekleri veya bu örneklerin noter, yeminli mali müşavir, serbest muhasebeci mali müşavir veya vergi dairesi onaylı suretleri ile serbest meslek makbuzu nüshaları veya bu nüshaların noter, yeminli mali müşavir, serbest muhasebeci mali müşavir veya vergi dairesi onaylı suretleri, iş deneyimini gösteren belgelerdir. Aday veya istekli, iş deneyimini gösteren bu belgeleri başvuru veya teklifleriyle birlikte sunar. Bu maddede belirtilen işler için iş bitirme belgesi düzenlenmiş olsa bile, ihale komisyonunca dikkate alınmaz.

ç) Gerçek kişilere veya iş deneyim belgesi düzenlemeye yetkili olmayan kurum ve kuruluşlara gerçekleştirilen işlere ilişkin iş deneyim tutarının tespitinde, diğer belgelerin de bu tutarı doğrulaması ve sözleşmede iş artışına ilişkin hüküm bulunması koşuluyla sözleşme tutarının % 10’unu aşmamak üzere tamamlanan iş tutarı dikkate alınır. ”hükmü,

          48 inci maddesinde; “(3) Türk Lirası üzerinden teklif verilen ihalelerde, yabancı para birimi cinsinden sözleşmeye bağlanan işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgelerdeki iş deneyim tutarı, belgeye konu işin sözleşme tarihindeki Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası döviz alış kuru üzerinden Türk Lirasına çevrilir. Bulunan bu tutar, birinci ve ikinci fıkralardaki esaslar çerçevesinde güncellenir.” hükmü,

          Yer almaktadır.

          Başvuru sahibi tarafından iş deneyimini tevsik için sunulan belgeler incelendiğinde; İslam, Tarih, Sanat ve Kültür Araştırma Merkezi (IRCICA) için yapılan UHF RFID tabanlı koleksiyon yönetimi ve güvenlik sistemi kurulumu işine ilişkin proje teklifine yer verildiği, anılan teklifin içerisinde projenin maliyetinin 42.840,00 USD olduğunun belirtildiği, projenin kapsamına yer verildiği, garanti sürelerine ve ödeme koşullarına yer verildiği belirtilmiş olup, söz konusu belgenin Oylum Teks. Tic. Ltd. Şti. adına Süleyman OYLUM, IRCICA adına Abdullah TOPALOĞLU tarafından imzalandığı tespit edilmiştir. Ancak, imzanın tarihi ve üzerinde yazan ifade incelendiğinde projenin 16.09.2010 tarihinde kabul edildiğinin belirtildiği anlaşılmıştır. Ayrıca, belge ekinde Oylum Teks. Tic. Ltd. Şti. tarafından IRCICA adına kesilmiş 11.05.2009 tarihli faturanın noter onaylı örneğine yer verildiği anlaşılmış olup, fatura bedelinin 68.529,12 TL olduğu tespit edilmiştir.

          Belgenin idare tarafından sözleşme niteliğinde kabul edilmediği, özel sektöre yapılan işleri tevsik etmek amacıyla sözleşme ve faturaların sunulmasının gerekli olduğu gerekçesiyle başvuru sahibinin teklifi değerlendirme dışı bırakılmıştır.

          Mevzuat gereği özel sektöre gerçekleştirilen işlere ilişkin olarak, iş deneyimini tevsik için sözleşmenin ve sözleşme kapsamındaki faturaların sunulmasının yeterli olduğu belirtilmiştir.

          Başvuru sahibi tarafından sunulan, kendisi ve IRCICA yetkilisi tarafından imzalanan proje teklifinin içerdiği bilgiler incelendiğinde, yapılacak işin kapsamı, süresi, bedeli, ödeme şartları, tarafların işin kabul edildiğine ilişkin imzaları, işin kabul tarihinin bulunduğu tespit edilmiştir. Anılan bilgilerin mevzuat gereği sözleşmelerde aranılması gereken ana unsurları sağladığı kanaatine varıldığından, anılan belgenin sözleşme niteliğinde kabul edilebileceği düşünülmektedir.

          Belge içerisinde proje kabul tarihinin yer aldığı, söz konusu tarihin 16.09.2010 olduğu, anılan tarihte işin kabulünün bitirildiği, ancak işin bedelinin 11.05.2009 tarihinde ödendiği, söz konusu tarihin karşılıklı iradelerin oluştuğu tarih olarak ele alınabileceği düşüncesiyle, anılan tarihin güncelleme için esas alınması gerektiği sonucuna ulaşılmıştır.

          Açıklanan nedenlerle, yukarıda anılan Yönetmelik maddeleri uyarınca yapılan güncellemeye göre, güncellenmiş bedelin asgari kriterleri karşıladığı anlaşılan başvuru sahibinin iş deneyimini tevsik için sunduğu belgelerin mevzuat açısından uygun sayılması gerektiği hususlarına yönelik olarak 4734 sayılı Kanunun 54 üncü maddesinin onuncu fıkrasının (b) bendi gereğince “Düzeltici işlem belirlenmesine” karar verilmesi gerektiği yönündeki düşüncem ile, bu hususlara yönelik Kurul çoğunluğunca verilen “İtirazen şikayet başvurusunun reddine” niteliğindeki karara katılmıyorum.

                                                                                             Ali Kemal AKKOÇ                                                                                                                                Kurul Üyesi                             

Paylaş:

Emsal Kararlar

Yeni Eklenenler

Sosyal Medyada Biz

error: Özderin Avukatlık Bürosu - Ankara - Uzman Kadromuza ulaşmak için lütfen arayınız ! 0312 428 03 13