Kamu İhale Hukuku

ÖZDERİN AVUKATLIK BÜROSU, ihtisas ve öncelikli çalışma alanı olan  Kamu İhale Hukuku alanında üstlendiği nitelikli işlerde alanında uzman kişi ve kurumlarla işbirliği halinde olaya özgü yöntem ve stratejiler geliştirerek danışanlarına ve müvekkillerine hukuki destek sağlamaktadır.

Avukatlık Büromuzun önceliği etik ilkeler ışığında ve tamamıyla yetkin olunan çalışma alanlarında, danışan ve müvekkillerin ihtiyaç ve beklentilerine özgü, güvenilir, etkin ve titiz bir hizmet sunmaktır. 

İhale hukuku; İdare Hukuku içerisinde kendine özgü bir konumu haizdir( Çoğu kez hukuka aykırı işleme değil, hukuka aykırı işlemin idari denetimi sonucu verilen işleme karşı dava açılmaktadır).  Bu özel konum nedeniyle uyuşmazlık taraflarının kendine özgü sorunları ve yine kendine özgü ve her somut olayın özelliğine göre değişen çözümler söz konusudur.

Kamu ihale mevzuatı idare hukuku rejimimizde nadir rastlanan usul kanunu niteliğini haiz bir ana mevzuata dayanmakta ise de;  gerek mevzuatın ihtiyaçlar ve kamu hizmetinin gördürülmesi zorunluluğu karşısında yetersiz kalması; gerek ülke sathında mevzuatı uygulayan idare sayısının çokluğu ve gerekse hem zamanlı olarak Düzenleyici Denetleyici Kurum olması hasebiyle uygulamayı istikrarla ve hukuka uygun biçimde şekillendirmesi beklenilen Kamu İhale Kurumu’nun pek çok kararının yargıya taşınması zorunluluğu karşısında ihale süreci gerek idareciler ve gerekse yükleniciler açısından kaygan bir zemin haline gelmektedir.

İhale aktörlerinin doğru ve zamanında bilgilen(diril)mesi ile pek çok uyuşmazlığın ve hak kayıplarının önüne geçildiğini deneyimleyen ÖZDERİN AVUKATLIK BÜROSU, müvekkillerinin muhatap olduğu idari ve yargısal işlem ve eylemleri e-müvekkil sistemi ile özenle takip etmekte, böylelikle ihale sürecinde idare hukuku-özel hukuk-ceza hukuku kurallarına aykırılık nedeniyle meydana gelebilecek hak kayıplarının önüne uyuşmazlık çıkmazdan evvel geçilebilmektedir.

ÖZDERİN AVUKATLIK BÜROSU meydana gelen gelişme ve değişimler ile hukuki sonuçları hakkında müvekkillerine danışmanlık hizmeti sağlamakta; pek çok disiplinin bir arada çalıştığı ihale sürecinin her aşamasında müvekkillerinin soru ve sorunlarının çözümünde doğru bilgi akışını sağlamak suretiyle bilgi ve deneyim paylaşılmaktadır.

ÖZDERİN AVUKATLIK BÜROSU özellikle şu aşamalarda ve hususlarda hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti vermektedir:

 • Şikâyet yoluna ilişkin başvuru usulü ve süreleri nelerdir?
 • İdarenin şikâyet başvurusuna karşı sessiz kalması mümkün müdür? İdarenin sessiz kalması durumunda izlenmesi gereken yol nedir?
 • İhale ilanlarında dikkat edilmesi gereken hususlar nelerdir?
 • İhale ilanı ve ihale dokümanına ilişkin zeyilname taleplerinde dikkat edilmesi gereken hususlar nelerdir?
 • İdarece seçilen ihale usulüne itiraz mümkün müdür?
 • İdare hangi hallerde doğrudan temin yoluna başvurabilir?
 • Doğrudan temin ile yapılan alımlarda 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu hükümleri uygulanabilir mi?
 • İstisna kapsamında alım yapılabilecek haller hangileridir?
 • İstisna kapsamında yapılan alımlarda karşılaşılan hukuka aykırılıklarda izlenmesi gereken yol nedir?
 • İhale dokümanında yer alan hukuka aykırılıklara karşı başvuru süreleri ve usulü nedir?
 • Rekabet ilkesine aykırılık teşkil eden haller nelerdir?
 • İhale dokümanında birbiri ile çelişen düzenleme bulunması halinde izlenmesi gereken yol nedir?
 • İhaleye katılımda getirilebilecek yeterlik kuralları nelerdir?
 • Yerli istekliler lehine fiyat avantajı uygulamasında dikkat edilecek hususlar nelerdir?
 • İhaleye katılamayacak olanlar kimlerdir?
 • İhale şartnamelerinin hazırlanmasında dikkat edilmesi gereken hususlar nelerdir?
 • Kesinleşen ihale dokümanına karşı daha sonraki aşamalarda itiraz edilebilir mi?
 • Tekliflerin hazırlanmasında dikkat edilmesi gereken hususlar nelerdir?
 • İş deneyim belgelerine ilişkin dikkat edilmesi gereken hususlar nelerdir?
 • Ortak girişim olarak teklif verilen hallerde dikkat edilmesi gereken hususlar nelerdir?
 • Yaklaşık maliyete ilişkin itirazlar hangi aşamaya kadar başvuruya konu edilebilir?
 • Yaklaşık maliyetin gizliliği ilkesinin ihlali halinde izlenmesi gereken yol nedir?
 • Tekliflerin değerlendirilmesine dikkat edilmesi gereken hususlar nelerdir?
 • Aşırı düşük teklif açıklama yazısının mevzuata aykırı olması halinde izlenmesi gereken yol nedir?
 • Aşırı düşük teklif açıklamalarında dikkat edilmesi gereken kurallar nelerdir?
 • Aşırı düşük teklif açıklamalarına ilişkin hukuka aykırılık iddialarında izlenmesi gereken yol nedir?
 • İhale sürecinde hangi hallerde idarenin takdir yetkisi bulunmaktadır ve takdir yetkisinin sınırları nedir?
 • İhale yetkilisinin ihale komisyon kararını uygun bulmaması halinde izlenecek yol nedir?
 • İdarenin işlemlerinde başvuru yollarını ve süresini göstermesi zorunlu mudur?
 • İtirazen şikâyet yoluna ilişkin başvuru usulü ve süreleri nelerdir?
 • Hangi hallerde doğrudan Kamu İhale Kurumu nezdinde itirazen şikâyet yoluna başvurulması gerekmektedir?
 • İtirazen şikâyet başvuru dilekçesinin hazırlanmasında dikkat edilmesi gereken hususlar nelerdir?
 • Kamu İhale Kurulu’nun inceleme görev ve yetkisinin sınırları nedir?
 • Kamu İhale Kurulu tarafından itirazen şikayet başvuru nedenlerinin incelenmemesi halinde izlenmesi gereken usul nedir?
 • Ayrıca uzmanlık gerektiren konularda Kamu İhale Kurulu tarafından nasıl bir inceleme yapılması gerekmektedir?
 • Kamu İhale Kurulu tarafından alınan akademik görüş bağlayıcı mıdır?
 • Kamu İhale Kurulu itirazen şikayet başvurusu üzerine hangi kararları verebilir?
 • Kamu İhale Kurulu hangi hallerde Cumhuriyet Başsavcılığı’na başvurur?
 • Kamu İhale Kurulu’nun re’sen inceleme yetkisi var mıdır?
 • İtirazen şikâyet başvuru harcının ilgilisine iadesi mümkün müdür?
 • Kamu İhale Kurulu hangi hallerde ihalenin iptaline karar verilebilir ?
 • İdarenin Kamu İhale Kurulu kararlarına uygulamaması halinde izlenmesi gereken yol nedir?
 • İdarenin Kamu İhale Kurulu kararını eksik/yanlış uygulaması halinde izlenmesi gereken yol nedir?
 • Kamu İhale Kurulu kararlarına itiraz mümkün müdür?
 • Kamu İhale Kurulu kararlarına karşı başvuru yolu ve süresi nedir?
 • Kamu İhale Kurulu kararlarının yürütmesinin durdurulması mümkün müdür?
 • Kamu İhale Kurulu kararlarının mahkemece iptal edilmesi halinde yapılması gerekenler nelerdir?
 • Mahkemelerce verilen karar nedeniyle menfaati haleldar olan isteklilerin başvurabileceği yollar nelerdir?
 • Kamu İhale Kurulu kararlarının yargısal denetiminde özellik arz eden durumlar nelerdir?
 • Mahkeme kararı üzerine alınan ihale komisyon kararlarına uyulması zorunlu mudur?
 • Yüklenicilerin sözleşme imzalama zorunluluğu var mıdır?
 • Çerçeve sözleşmelerde dikkat edilmesi gereken hususlar nelerdr?
 • Yüklenici ve idare karşılıklı anlaşma ile sözleşmeyi imzalamaktan vazgeçebilir mi?
 • İhale sürecine ilişkin yasak fiil ve davranışlar nelerdir?
 • Yasaklama kararlarına karşı başvuru usulü ve süresi nedir?
 • Yasaklama kararlarının mevcut ve devam eden ihale ve sözleşmelere etkisi nedir?
 • Teminatın gelir kaydedilmesi işlemine karşı izlenmesi gereken usul nedir?
 • İdare sunulan teminatın tamamını gelir kaydedebilir mi?
 • Görevlerini kanuni gereklere uygun veya tarafsızlıkla yapmayan ihale komisyonu başkan ve üyelerine karşı başvurulabilecek yol nedir?
 • Yap-işlet-devret sözleşmelerinden doğan uyuşmazlıklarda izlenmesi gereken yol nedir?
 • 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu uyarınca yapılan ihalelerde dikkat edilmesi gereken hususlar nelerdir?
 • 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu uyarınca yapılan ihalelerde ortaya çıkan hukuka aykırılıklara karşı başvuru yolu ve usulü nasıldır?
 • 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu uyarınca yapılan ihalelerde yargısal denetimin özellikleri nelerdir?

 

Sosyal Medyada Biz

error: Özderin Avukatlık Bürosu - Ankara - Uzman Kadromuza ulaşmak için lütfen arayınız ! 0312 428 03 13