Şikâyet Başvurularında Başvuru Süresinin Hesaplanması

Şikâyet Başvurularında Başvuru Süresinin Hesaplanması

Şikâyet Başvurularında Başvuru Süresinin Hesaplanması

Şikâyet Başvurularında Başvuru Süresinin Hesaplanması

İhale sürecindeki işlem veya eylemlerin hukuka aykırılığı iddiasıyla yapılacak olan şikâyet başvurusunun, hukuka aykırı işlem veya eylemlerin farkına varıldığı veya farkına varılmış olması gereken tarihi izleyen günden itibaren yapılması gerektiği,

Başvuru süresinin ihale dokümanlarının e-imza kullanılarak EKAP üzerinden indirildiği tarihten itibaren değil, ihalenin bütün hüküm ve sonuçlarının yer aldığı kesinleşen ihale komisyonu kararının öğrenildiği tarihten itibaren hesaplanması gerektiği hakkında.

Ankara 17. İdare Mahkemesi Kararı:

 “Dava dosyasının incelenmesinden, davacı tarafından Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından, 19/01/2023 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen 2022/1402987 ihale kayıt numaralı "2023 Yılı Mıcır ve Filler Alım" ihalesine ilişkin olarak 31/01/2023 tarihinde idareye şikâyet başvurusunda bulundukları, şikâyet başvurusunun reddine yönelik işlemin 06/02/2023 tarihinde davacıya bildirilmesi üzerine 16/02/2023 tarihinde Kuruma itirazen şikâyet başvurusunda bulunulduğu ve anılan başvurunun Kurul'un 08/03/2023 tarih ve 2023/UM.I-454 sayılı kararıyla reddi üzerine Kurul kararının iptali istemiyle bakılan davanın açıldığı anlaşılmaktadır.

Aktarılan mevzuat uyarınca, ihale sürecindeki işlem veya eylemlerin hukuka aykırılığı iddiasıyla şikâyet başvurusunun, bu işlem veya eylemlerin farkına varıldığı veya farkına varılmış olması gereken tarihi izleyen günden itibaren yapılması gerekmekte olup, hukuka aykırı işlem ve eylemlerin farkına varıldığı tarih, ihalenin bütün hüküm ve sonuçlarının yer aldığı kesinleşen ihale kararının ilgililere tebliğ edildiği tarih olarak kabul edilmelidir.

Dava konusu işlemde ise şikâyete konu işlemin farkına varıldığı ya da farkına varılmış olması gereken tarihin ihale tarihi olduğu ve başvuru sürelerinin bu tarih (19/01/2023) esas alınarak hesaplandığı görülmektedir.

Bu durumda, başvuru süresinin ihale dokümanlarının e-imza kullanılarak EKAP üzerinden indirildiği tarih olan 19/12/2022 tarihinden itibaren değil, ihalenin bütün hüküm ve sonuçlarının yer aldığı kesinleşen ihale komisyonu kararının öğrenildiği 23/01/2023 tarihinden itibaren hesaplanması gerektiği göz önünde bulundurulduğunda, davacı tarafından şikâyet başvurusunun süresi içinde yapıldığı sonucuna ulaşılmıştır. Bu itibarla, şikâyet başvurusunun reddi üzerine itirazen şikâyet başvurusunun süresinde yapıldığı kabul edilmek suretiyle karar verilmesi gerekirken, işin esası yönünden inceleme yapılmamasına ilişkin Kurul kararında hukuka uygunluk bulunmamaktadır. …”

Gerekçesiyle dava konusu işlemin iptaline karar verilmiştir.

Paylaş:

Emsal Kararlar

Yeni Eklenenler

Sosyal Medyada Biz

error: Özderin Avukatlık Bürosu - Ankara - Uzman Kadromuza ulaşmak için lütfen arayınız ! 0312 428 03 13