Mahkeme kararı üzerine alınan ihale komisyon kararına karşı başvuru yolları

Mahkeme kararı üzerine alınan ihale komisyon kararına karşı başvuru yolları

Mahkeme kararı üzerine alınan ihale komisyon kararına karşı başvuru yolları

Mahkeme kararı üzerine alınan ihale komisyon kararına karşı başvuru yolları

Danıştay kararı üzerine tesis olunan Kamu İhale Kurulu kararı uyarınca alınan ihale komisyon kararına karşı şikâyet ve itirazen şikâyet yoluna başvurulması

Başvuru sürelerinin ihale sürecinde yeni bir işlem olarak ortaya çıkan, ihalenin bütün hüküm ve sonuçlarının yer aldığı kesinleşen ihale kararının tebliği tarihinden itibaren başlayacağı, başvurunun süre yönünden reddine ilişkin Kurul Kararında hukuki isabet bulunmadığı hakkında.

Ankara 4. İdare Mahkemesinin 30.12.2022 tarihli kararı:

“...Bakılan davada, davalı idarece Mst Altyapı İnş. Taah. Tur. Tic. A.Ş- Argesİnş. Taah. Tur. San. ve Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığı'nın teklifinin hangi gerekçelerle değerlendirme dışı bırakıldığını öğrendiği/farkına varıldığı tarihin EKAP üzerinden kendilerine gönderilen 13.08.2021 ihale komisyonu kararı olduğu göz önünde bulundurulduğunda, anılan isteklinin teklifinin ek gerekçelerle de değerlendirme dışı bırakılması yönünde iddia ettiği hususlara ilişkin bu tarihten itibaren on gün içerisinde idareye başvuruda bulunması gerektiği nedeniyle süre yönünden reddine karar verilmiş ise de, 13.08.2021 ihale komisyonu kararında dava konusu ileri sürdüğü Mst Altyapı İnş. Taah. Tur. Tic. A.Ş-Arges İnş. Taah. Tur. San. ve Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığı'nın sahtecilik yaptığı iddialarına ilişkin tespitlere yer verilmediği, 13.08.2021 sayılı ihale komisyon kararına yapılan şikayet üzerine dava konusu olması sonucu Danıştay 13. Dairesinin 04.04.2022 tarih ve E:2022/652, K:2022/1396 sayılı bozma kararı üzerine davalı idarece düzeltici işlem belirlenmesi sonucu 11.08.2022 tarihli ihale komisyon kararı alınması üzerine davacı iş ortaklığının süresinde şikayet yoluna başvurduğu anlaşılmaktadır.

Bu durumda, ihale sürecinde yeni bir işlem olarak ortaya çıkan, ihalenin bütün hüküm ve sonuçlarının yer aldığı 11.08.2022 tarihli kesinleşen ihale kararının davacıya tebliğ edildiği tarihten sonra davacı şirket tarafından 22.08.2022 tarihinde yapılan şikâyet başvurusunun reddi üzerine yapılan itirazen şikâyet başvurusu süresinde yapıldığından, davacı şirketin iddialarının esasının incelenmesi gerekirken, Kamu İhale Kurulu'nca başvurunun süre yönünden reddedilmesine ilişkin dava konusu işlemde hukuka uygunluk bulunmamaktadır."

   

*Kamu İhale Kanunu ve ikincil mevzuatı önceliklerin ve ihtiyaçların değişmesi, uygulamada yeni soru ve sorunlarla karşılaşılması ya da kamu kurum ve kuruluşlarının kendi mevzuatlarına göre alım yapması zorunluluğunun doğması gibi nedenlerle çok sık değişen bir mevzuattır. Yargı mercileri tarafından verilen kararlar ihale tarihinde yürürlükte bulunan mevzuat hükümlerine ve uyuşmazlık konusu ihalelerin kesinleşen ihale dokümanlarına göre verilen kararlar olup; kararların emsal karar olarak uygulanıp uygulanmayacağı her somut olay özelinde ayrıca değerlendirilmelidir. Kapsamlı değerlendirme ve benzer içtihat örnekleri için Kamu İhale Departmanımız ile iletişime geçiniz.

       

Paylaş:

Emsal Kararlar

Yeni Eklenenler

Sosyal Medyada Biz

error: Özderin Avukatlık Bürosu - Ankara - Uzman Kadromuza ulaşmak için lütfen arayınız ! 0312 428 03 13