Bir Mahkeme Kararı Olmadıkça İşçinin Ücretinden İşverence Kesinti Yapılmayacağı

Önceki Yüklenicinin Hatalı İmalatları Nedeniyle Sorumluluk

Bir Mahkeme Kararı Olmadıkça İşçinin Ücretinden İşverence Kesinti Yapılmayacağı

Bir Mahkeme Kararı Olmadıkça İşçinin Ücretinden İşverence Kesinti Yapılmayacağı

T.C.

YARGITAY

7. HUKUK DAİRESİ

E. 2013/5121

K. 2013/11838

T. 24.6.2013

• İŞVERENCE İŞÇİNİN ÜCRETİNDEN KESİNTİ YAPILMASI (Bir Mahkeme Kararı Olmadıkça İşçinin Ücretinden İşverence Kesinti Yapılmayacağı - Çalışma Koşullarında Yapılan Değişikliğe Altı Günlük Yasal Sürede Karşı Çıkmamasının Muvafakat Olarak Değerlendirilemeyeceği Ancak İşçinin Yazılı Muvafakati Gerektiği)

• ÇALIŞMA KOŞULLARINDA DEĞİŞİKLİK (İşçiye Tanınan Altı Günlük Sürede Ancak Yazılı Muvafakat Etmesi Halinde Değişikliğin Geçerli Hale Geleceği - Mahkeme Kararı Olmaksızın İşverence İşçinin Ücretinden Kesinti Yapılamacağı)

• KASA AÇIĞI NEDENİYLE İŞÇİNİN ÜCRETİNDEN KESİNTİ YAPILMASI (Mahkeme Kararı Olmaksızın Yapılan Kesintinin Yasaya Aykırı Olduğu - Çalışma Koşullarında Yapılan Değişikliğe İşçinin Altı Gün İçinde Karşı Çıkmamasının Muvafakat Olarak Kabul Edilemeyeceği Muvafakatin Yazılı Olması Gereği)

• İŞÇİNİN KARŞI ÇIKMAYARAK MUVAFAKAT ETMİŞ SAYILMASI (İşçinin Ücretinden Mahkeme Kararı Olmaksızın Kesinti Yapılamayacağı - Yapılan Kesintiye İşçinin Altı Günlük Sürede Karşı Çıkmamasının Muvafakat Olarak Değerlendirilemeceği Muvafakatin Yazılı Olması Gereği)

4857/m.62

ÖZET : Davalı işveren tarafından davacının ücretinden kasa açığı bulunduğu gerekçesiyle kesinti yapılmıştır. İşçinin ücretinden işverence kesinti yapılamaz. Ortada bir mahkeme kararı bulunmaksızın davalı işveren tarafından davacının ücretinden kesinti yapılması yasa hükmüne aykırıdır.

DAVA : Taraflar arasında görülen dava sonucunda verilen hükmün Yargıtayca incelenmesi taraf vekillerince istenilmekle, temyiz isteğinin süresinde olduğu anlaşıldı. Dosya incelendi, gereği düşünüldü:

KARAR : 1-)Dosyadaki yazılara, hükmün Dairemizce de benimsenmiş bulunan yasal ve hukuksal gerekçeleriyle dayandığı maddi delillere ve özellikle bu delillerin takdirinde bir isabetsizlik görülmemesine göre davalının tüm, davacının aşağıdaki bentlerin kapsamı dışında kalan temyiz itirazlarının reddine,

2-)Davacı vekili, sözleşmesinin ücretsiz izne çıkarılmak suretiyle işveren tarafından feshedildiğini, yeni dönem başlangıcında işe geri çağrılmışsa da ücretlerin ödenmemesi ve kesinti yapılması nedenleriyle işe başlatmada işverenin samimi olmadığını, bu sebeple başka yerde çalıştığını belirterek kıdem, ücret kesintisi, fazla çalışma ve genel tatil alacaklarının tahsilini talep ve dava etmiştir.

Davalı davacının yeni dönemde çalışmaya başlamadığından sözleşmesinin sona erdiğini, ücret kesintisine muvafakat ettiğini, diğer alacakların ödendiğini belirterek davanın reddi istemiştir. Mahkemece davanın kısmen kabulüne karar verilmiştir.

Davalı işveren tarafından davacının ücretinden kasa açığı bulunduğu gerekçesiyle kesinti yapılmıştır. Mahkeme davacının 6 günlük yasal sürede karşı çıkmadığı ve işyeri uygulaması haline geldiği gerekçesiyle alacak talebini reddetmiştir.

4857 Sayılı İş Kanunun 62. maddesi uyarınca işçinin ücretinden işverence kesinti yapılamaz. Ortada bir mahkeme kararı bulunmaksızın davalı işveren tarafından davacının ücretinden kesinti yapılması yukarda belirtilen yasa hükmüne aykırıdır.

Mahkeme davacının 6 gün içerisinde karşı çıkmadığını belirterek muvafakat ettiğini kabul etmiş ise de, çalışma koşullarındaki değişikliğe dair işçiye tanınan 6 günlük sürede ancak yazılı muvafakat etmesi halinde değişikliğin geçerli hale geleceği kabul edilir. İşçiden alınmış yazılı bir muvafakat dosyada yoktur.

Mahkemece davalı işveren tarafından uğradığını belirttiği zararın tahsili için davacının ücretinden yapılan kesintinin davacıya iadesine karar verilmelidir.

3-) Davacının ücretlerinden kesinti yapıldığı ve fazla çalışma alacaklarının ödenmediği sabit olduğundan sezon başlangıcında işe başlamaması davacının haklı feshi niteliğinde olup, kıdem tazminatının talep dikkate alınarak hesaplattırılarak çıkacak sonuca göre karar verilmesi gerekirken kıdem tazminatı talebinin reddine karar verilmiş olması hatalı olup bozma nedenidir.

SONUÇ : Temyiz olunan kararın, yukarıda yazılı sebeple BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istenmesi halinde davacıya iadesine, aşağıda yazılı harcın davalıya yükletilmesine, 24.6.2013 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

 

* Yargı mercileri tarafından verilen kararlar yürürlükte bulunan mevzuat hükümlerine ve olayın özelliklerine göre verilen kararlar olup; kararların emsal karar olarak uygulanıp uygulanmayacağı her somut olay özelinde ayrıca değerlendirilmelidir. Kapsamlı değerlendirme ve benzer içtihat örnekleri için ilgili departmanımız ile iletişime geçiniz.

Paylaş:

Emsal Kararlar

Yeni Eklenenler

Sosyal Medyada Biz

error: Özderin Avukatlık Bürosu - Ankara - Uzman Kadromuza ulaşmak için lütfen arayınız ! 0312 428 03 13