Yedek Mutfağa İlişkin Düzenleme Sebebiyle İhalenin İptali

Kamu Ödeme Sistemlerinin Kapanacağı Gerekçesiyle İhalenin İptali

Yedek Mutfağa İlişkin Düzenleme Sebebiyle İhalenin İptali

Yedek Mutfağa İlişkin Düzenleme Sebebiyle İhalenin İptali

İdarenin hizmet alımı ihalelerinde kendi ihtiyacına göre talep ettiği hizmete ilişkin belli standartlar belirleme konusunda takdir yetkisine sahip olduğu, özellikle hastanelere yönelik olarak sunulacak yemek alımına ilişkin bir hizmet alımı ihalesinde, hijyen ve kalite standartlarının hayâtî önemi hâiz olduğu, idarenin bu hususlara ilişkin esaslar ve standartlar belirlemesinin doğal hatta gerekli olduğu,

İstenen belgelerin yalnızca yedek mutfak için talep edilen belgeler olduğu ve yalnızca ihale uhdesinde kalan yüklenici tarafından sözleşmenin yapılmasından 3 iş günü içinde idareye sunulması gerektiği, bu durumun rekabete aykırılık teşkil etmeyeceği değerlendirildiğinden, ihalenin iptaline yönelik dava konusu Kurul kararlarında hukuka uygunluk bulunmadığı hakkında.

Ankara 10. İdare Mahkemesinin 26.**.2023 tarihli E:2**3/1**6, K:2**3/8***8 sayılı kararında:

“Uyuşmazlık konusu olayda, dava dışı Safi Grup İnşaat Kurumsal Hizm. Tic. A.Ş. tarafından yapılan itirazen şikâyet başvuru dilekçesinde yer alan 9.iddianın 2.kısmında "...Sözleşme Tasarısı'nın 16.1.3'üncü maddesinde yer alan tablonun 3 numaralı satırında ise "Teknik Şartnamenin 38'ince maddesinde ve alt maddelerinde yükleniciden istenilen belgelerin sözleşme yapılmasından sonra 3 iş günü içinde idareye sunulması zorunludur." düzenlemesine yer verilerek, söz konusu belgelerin sunulmamasının ağır aykırılık hali olarak düzenlendiği, ancak Teknik Şartname'nin 38'ince maddesinde isteklilerin Muş Merkez ilçesinde yer alan kendi mutfaklarına ilişkin TS belgelerinin ve kapasite raporunun sunulmasının istenildiği, söz konusu belgelerin istenilmesinin mevzuata ve konu ile ilgili emsal içtihatlara aykırı olduğu, istenilmesi zaten mevzuata aykırı olan belgelerin sunulmaması durumunun da ağır aykırılık hali olarak düzenlenmesinin uygun olmadığı, şeklinde bir iddiaya yer verildiği görülmektedir.

Davalı idare tarafından, söz konusu iddiaya ilişkin yapılan değerlendirmede özetle "..incelemeye konu düzenlemenin işin yürütülmesi sırasında (sözleşmenin ifası sırasında) meydana gelmesi kesin olmayan, muhtemel bir olay (idare mutfağının kullanılamaması durumu) baz alınarak yapıldığı, idarece olası duruma ilişkin istenen mutfağa ait belirlenen kriterlerin (Muş Merkez ilçesi sınırları içerisinde bulunan, ihale tarihi itibariyle geçerli olan bir takım belgelere sahip olan mutfağa sahip olma/noter onaylı sözleşme ile mutfağı kiralamış olma) işin yürütülmesi sırasında gerçekleşmesi kesin olmayan bir durum dikkate alınarak istenildiği, ihale konusu işin idare mutfağı kullanılarak yürütülmesinin esas olduğu dikkate alındığında işin yürütülmesi sırasında meydana gelmesi kesin olmayan durumda yemeğin üretileceği mutfağın özelliklerine ve mutfağın temin edilmesine ilişkin yükümlülüğe dair belirlemenin rekabeti engellediği, diğer taraftan iddia konusu mutfağa ilişkin düzenlemenin İdari Şartname'nin 7'ince maddesinde de yapıldığı, anılan maddenin isteklinin teklifi kapsamında sunması gerektiği belgeleri düzenlemesine rağmen, idarece "yüklenici" tarafından olası mutfağa ilişkin istenen belgelerin sözleşme yapılmasından sonra 3 iş günü içinde sunulacağının İdari Şartname'nin 7'inci maddesinde düzenlenmesinin teklif sunulmasında tereddüt yaratabileceği, ayrıca olası mutfağa ilişkin istenen belgelerin sözleşme yapılmasından sonra 3 iş günü içinde sunulmaması durumunun Sözleşme Tasarısı'nın 16.1.3'üncü maddesi kapsamında ağır aykırılık hali olarak da belirlendiği hususları bir arada değerlendirildiğinde, söz konusu doküman düzenlemesinin 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun "Temel İlkeler" başlıklı 5'inci maddesine aykırı olduğu" değerlendirmesine yer verilerek ihalenin iptaline karar verildiği anlaşılmaktadır.

İdarenin hizmet alımı ihalelerinde kendi ihtiyacına göre talep ettiği hizmete ilişkin belli standartlar belirleme konusunda takdir yetkisine sahip olduğu, uyuşmazlık konusu ihalede olduğu gibi, özellikle hastanelere yönelik olarak sunulacak yemek alımına ilişkin bir hizmet alımı ihalesinde, hijyen ve kalite standartlarının hayâtî önemi hâiz olduğu, herhangi bir olumsuz durumda hizmetin sürekliliğini sağlamanın esas olduğu, idarenin bu hususlara ilişkin esaslar ve standartlar belirlemesinin doğal olduğu, hatta gerekli olduğu da açıktır

Dosyanın incelenmesinden, ihale İlan’ının 4.3.3, İdari Şartname’nin 7.5.4, gerekse Teknik Şartname’nin 38’nci maddesinde yer alan düzenleme ile talep edildiği görülen, ve sözleşme yapıldıktan sonra 3 iş günü içinde sunulmamasının ağır aykırılık hali olarak düzenlendiği belgelere bakıldığında, işin mücbir sebeple idare mutfağında yapılamayacağı durumlarda, yedek bir mutfağa sahip olunduğuna veya bu tip bir mutfağın kiralandığına ilişkin belgeler olduğu, ve doğal olarak yalnızca ihale üzerinde bırakılan istekliden talep edildiği, tüm isteklilerden talep edilmediği anlaşılmaktadır.

Bu durumda, ihaleyi gerçekleştiren idarenin ihtiyaçları çerçevesinde hangi kalite standartlarını talep edeceğini belirleyebileceği, hastanelere sunulacak yemek hizmetine ilişkin olarak hizmetin aksamaması adına belli hijyen ve kalite standartlarının istenmesinin ise idarenin takdir yetkisi dahilinde olduğu, istenen belgelerin yalnızca yedek mutfak için talep edilen belgeler olduğu ve yalnızca ihale uhdesinde kalan yüklenici tarafından sözleşmenin yapılmasından 3 işgünü içinde idareye sunulması gerektiği, bu durumun rekabete aykırılık teşkil etmeyeceği değerlendirildiğinden, ihalenin iptaline yönelik dava konusu Kurul kararlarında hukuka uygunluk bulunmadığı sonucuna varılmıştır.

Nitekim benzer bir uyuşmazlıkta Danıştay 13.Dairesinin 18.01.2023 tarih ve E:2**2/4**4,K:2**3/2***4 sayılı kararı da bu yöndedir…” şeklinde gerekçe belirtilerek dava konusu işlemin iptaline karar verilmiştir.

Paylaş:

Emsal Kararlar

Yeni Eklenenler

Sosyal Medyada Biz

error: Özderin Avukatlık Bürosu - Ankara - Uzman Kadromuza ulaşmak için lütfen arayınız ! 0312 428 03 13