Doküman Düzenlemelerinin Temel İlkelere Aykırı Olduğu İddiası

Doküman Düzenlemelerinin Temel İlkelere Aykırı Olduğu İddiası

Doküman Düzenlemelerinin Temel İlkelere Aykırı Olduğu İddiası

Doküman Düzenlemelerinin Temel İlkelere Aykırı Olduğu İddiası

İhaleyi gerçekleştiren idarenin hizmetin daha etkin ve verimli bir şekilde sunulmasını sağlamaya yönelik olarak düzenleme yapabileceği,

İhalelere yönelik temel ilkelerin somut olayın özellikleri ile birlikte değerlendirilmesi gerektiği,

4734 sayılı Kanun tarafından idarelere ihtiyaçlarının belirlenmesi aşamasında bir takdir yetkisi verildiği de göz önünde bulundurulduğunda, ihale dokümanındaki teknik belirlemenin kamu ihalelerine yönelik temel ilkeleri ihlâl eden bir yönü bulunmadığı hakkında.

Danıştay 13. Dairesinin  20.12.2022 tarihli kararı

 

“… Mahkemece akademik görüş ve dosyada yer alan bilgi ve belgeler göz önünde bulundurularak, ihaleye ait Teknik Şartname'nin davaya konu olan maddesinde "... 2 adet W tipi Kompresör tesis edilecektir." şeklinde yapılan sınırlamanın rekabeti sınırlandıracağı, W Tip dışındaki diğer tiplerdeki kompresör kataloglarının incelenmesi sonucunda anılan ihaleye ilişkin hazırlanan Teknik Şartname maddelerinde yer alan özellikleri sağlayabilecek verimlilik ve kalitede başka kompresörlerinde bulunduğu, dolayısıyla W tipi kompresör seçiminin daha verimli olacağı kanaatinin yanlış olacağı belirtilerek dava konusu Kurul kararında hukuka aykırılık bulunmadığı sonucuna varılarak davanın reddine karar verilmiştir.

İhalelere yönelik temel ilkeler somut olayın özellikleriyle birlikte irdelendiğinde, ihaleyi gerçekleştiren idarenin şikâyet başvurusunun reddine ilişkin işleminde ihale konusu hizmetin daha etkin ve verimli bir şekilde sunulmasını sağlamaya yönelik açıklamalara yer verildiği idarenin söz konusu ret gerekçelerinin itirazen şikâyet başvurusu aşamasında Kurul tarafından değerlendirilen akademik görüşle teyit edilerek teknik şartnamenin bir markaya veya yerli veya yabancı firmaya yönelik olarak düzenlenmediğinin nihai olarak ortaya konulduğu, ihale konusu işin özelliğinin ve mevcut durumdaki ihtiyacının bu kompresör olduğu, anılan düzenlemenin farklı kompresörler arasında katılımı daraltmak adına kullanılmadığı, idarenin ihtiyacı olan daha fazla CNG yakıtının doldurulmasını teminen su soğutmalı teknolojisine ilişkin olarak hazırlandığı anlaşıldığından, 4734 sayılı Kanun tarafından idarelere ihtiyaçlarının belirlenmesi aşamasında bir takdir yetkisi verildiği de göz önünde bulundurulduğunda, ihale dokümanındaki teknik belirlemenin kamu ihalelerine yönelik temel ilkeleri ihlâl eden bir yönü bulunmadığı sonucuna varılmıştır ” gerekçesiyle mahkeme kararının bozulmasına, dava konusu işlemin iptaline karar verilmiştir.

* Yargı mercileri tarafından verilen kararlar yürürlükte bulunan mevzuat hükümlerine ve olayın özelliklerine göre verilen kararlar olup; kararların emsal karar olarak uygulanıp uygulanmayacağı her somut olay özelinde ayrıca değerlendirilmelidir. Kapsamlı değerlendirme ve benzer içtihat örnekleri için ilgili departmanımız ile iletişime geçiniz.

Paylaş:

Emsal Kararlar

Yeni Eklenenler

Sosyal Medyada Biz

error: Özderin Avukatlık Bürosu - Ankara - Uzman Kadromuza ulaşmak için lütfen arayınız ! 0312 428 03 13