Tüzel Kişiliğin Ortakları ve Ortaklık Oranlarına İlişkin Bilgilerin EKAP’a Yüklenmemesi.

İstisna Alımlarında Dava Açma Hakkı-  Davanın Ehliyet Yönünden Reddi

Tüzel Kişiliğin Ortakları ve Ortaklık Oranlarına İlişkin Bilgilerin EKAP’a Yüklenmemesi.

Tüzel Kişiliğin Ortakları ve Ortaklık Oranlarına İlişkin Bilgilerin EKAP’a Yüklenmemesi.

Tüzel kişilerde isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/ kurucularına ilişkin bilgilerin idarece EKAP'tan teyit edilmesi gerektiği,

Teklifte ortak olduğu belirtilen kişilere ilişkin pay defteri ile dayanağı yönetim kurulu karar defterinin ilgili kısımlarının EKAP'a kaydedilmesi ve bu bilgilerin son başvuru veya ihale tarihinden ve sözleşme imzalamadan önce güncel olması gerektiği,

EKAP'a yüklenen pay defterlerinin ortakların ortaklık oranlarına yönelik herhangi bir bilgi içermemesi halinde isteklinin teklifinin "yeterlik bilgileri tablosunda beyan edilen ortaklık oranlarına ilişkin EKAP'a yüklenen ve pay defterinin dayanağı olan yönetim kurulu karar defterinin ilgili sayfalarında tüzel kişiliğin ortakları ve ortaklık oranlarına ilişkin bilgilerin yer almadığı" gerekçesi ile değerlendirme dışı bırakılacağı hakkında.

Danıştay Onüçüncü Dairesi Kararı

"Aktarılan mevzuat gereği, tüzel kişilerde isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/ kurucularına ilişkin bilgilerin idarece EKAP'tan teyit edilmesi gerekmekte olup, isteklinin çok ortaklı bir anonim şirketi olması durumunda teklifinde ortak olarak beyan ettiği kişilere ilişkin pay defteri ile dayanağı yönetim kurulu karar defterinin ilgili kısımlarını EKAP'a kaydetmesi ve bu bilgilerin son başvuru veya ihale tarihinden ve sözleşme imzalamadan önce güncel olması gerekmektedir.

İhalede teklifleri değerlendirme dışı bırakılan davacıların oluşturduğu iş ortaklığının özel ortağı olan …A.Ş. firması tarafından sunulan Yeterlik Bilgileri Tablosu'nun "Ortaklar/Üyeler/Kurucular ile Yöneticilere Ait Bilgiler" başlıklı satırında tüzel kişiliğin ortaklarının İsmail K.(%50) ve Ali A. (%50) olduğu ve yöneticilerinin de aynı kişiler olduğunun beyan edildiği, anılan özel ortak tarafından ortaklık oranlarını gösteren pay defterine ait sayfalar ile 27/07/2022 tarih ve 03 sayılı yönetim kurulu kararının EKAP'a yüklendiği ancak anılan yönetim kurulu kararının şirketin temsil ve ilzamına ilişkin olduğu, pay defterinde belirtilen ortaklık oranlarına yönelik bir karar olmadığı görülmektedir.

İdare tarafından EKAP üzerinden yapılan sorgulama neticesinde, davacılar tarafından EKAP'a yüklenen pay defterlerinin ekinde yer alan yönetim kurulu karar defterinin yönetim ve temsile ilişkin olduğu ve pay defterinde yer alan ortakların ortaklık oranlarına yönelik herhangi bir bilgi içermediği, dolayısıyla ortaklar ve ortaklık oranlarına ilişkin pay defterlerinin dayanağı olmadığı, tüzel kişiliğin ortaklık yapısını tevsik etmek üzere gerekli belgelerin EKAP'a yüklenmesine ilişkin sorumluluğun isteklilerde olduğu, davacılar tarafından pay defterine dayanak yönetim kurulu karar defterinin ilgili sayfalarının EKAP'a yüklenmediği anlaşıldığından, idarece, anılan isteklinin teklifinin "yeterlik bilgileri tablosunda beyan edilen ortaklık oranlarına ilişkin EKAP'a yüklenen ve pay defterinin dayanağı olan yönetim kurulu karar defterinin ilgili sayfalarında tüzel kişiliğin ortakları ve ortaklık oranlarına ilişkin bilgilerin yer almadığı" gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakılmasında mevzuata aykırılık bulunmadığı sonucuna ulaşılmıştır.

Bu itibarla, davacılar tarafından yapılan itirazen şikâyet başvurusunun reddine ilişkin Kurul kararında hukuka aykırılık, dava konusu işlemin iptali yönündeki İdare Mahkemesi kararında ise hukukî isabet bulunmamaktadır."

Paylaş:

Emsal Kararlar

Yeni Eklenenler

Sosyal Medyada Biz

error: Özderin Avukatlık Bürosu - Ankara - Uzman Kadromuza ulaşmak için lütfen arayınız ! 0312 428 03 13