Kurul Tarafından İncelenmeyen İddia Mahkeme Tarafından İncelenemez

İdari Merci Tevacüzü Kararı Sonrasında İzlenecek Usul

Kurul Tarafından İncelenmeyen İddia Mahkeme Tarafından İncelenemez

Kurul Tarafından İncelenmeyen İddia Mahkeme Tarafından İncelenemez

Kurul tarafından değerlendirilmeyen iddia hakkında Mahkeme tarafından Kurul’un yerine geçilerek inceleme yapılamayacağı,

Mahkeme tarafından eksik inceleme nedeniyle dava konusu Kurul kararının bu iddia yönünden iptaline karar verilmesi gerektiği hakkında.

Danıştay 13. Dairesi Kararı

 

"Temyize konu Mahkeme kararının, dava konusu Kurul kararının 1/c, 1/d, 1/e, 1/f, 1/g, 1/h, 1/ı ve 5. maddelerinde ileri sürülen iddialara yönelik davanın reddine ilişkin kısmı yönünden; İdare ve vergi mahkemelerinin nihaî kararlarının temyizen bozulması, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 49. maddesinde yer alan sebeplerden birinin varlığı hâlinde mümkündür. Temyizen incelenen kararın bu kısmı usul ve hukuka uygun olup temyiz dilekçesinde ileri sürülen temyiz nedenleri kararın bu kısmının bozulmasını gerektirecek nitelikte görülmemiştir.

  1. Temyize konu Mahkeme kararının, dava konusu Kurul kararının 3. maddesinde ileri sürülen iddiaya yönelik davanın reddine ilişkin kısmı incelendiğinde; Aktarılan kurallara göre, davalı idarenin, itirazen şikâyet başvurularını başvuru sahibinin iddiaları ile idarenin şikâyet üzerine aldığı kararda belirlenen hususlar yönünde incelemesi gerekmektedir. Davacı tarafından, itirazen şikâyet dilekçesinde, iş deneyim belgelerinin, ihale konusu iş veya benzer iş tanımına uygun olmadığı, ihale dokümanında belirtilen asgari tutarı sağlamadığı, tutarlarda ayrıştırma yapılmadığı, ayrıca iş ortağına ait iş denetleme belgesinin kullanıldığı ancak ihale tarihi itibarıyla belge sahibinin ihaleden önce geriye dönük olarak en az 1 yıldır kesintisiz şirkete ortak ve yönetici olması şartını sağlamadığı, bu nedenle iş denetleme belgesinin kullanılmasının mevzuata aykırı olduğu ileri sürülmüştür. Kurul tarafından, iş deneyim belgelerinin, ihale konusu iş veya benzer iş tanımına uygun olduğu ve ihale dokümanında belirtilen asgari tutarı sağladığının müdahil iş ortaklığının her iki ortağı tarafından kullanılan iş deneyim belgeleri açısından yapılan değerlendirmeyle ortaya konulduğu görülmüş, iş deneyim belgelerine konu işlerin geçici kabul tarihlerinin ihale ilan tarihinden geriye doğru son 15 yıl içinde olma şartını sağladığı belirtilmiş, ancak ihale tarihi itibarıyla belge sahibinin ihaleden önce geriye dönük olarak en az 1 yıldır kesintisiz şirkete ortak ve yönetici olması şartını sağlamadığına ilişkin iddia kapsamında bir değerlendirme yapılmamıştır. Her ne kadar Kurul tarafından değerlendirilmeyen bu iddia Mahkeme tarafından incelenerek bir karar verilmiş olsa da, Kurul tarafından incelenmesi gereken iddianın Mahkeme tarafından Kurul'un yerine geçerek incelenemeyeceği, bu hususta Mahkeme tarafından eksik inceleme nedeniyle dava konusu Kurul kararının bu iddia yönünden iptaline karar verilmesi gerektiği açıktır. Bu itibarla, davalı idarece, 4734 sayılı Kanun'un 56. maddesinin ikinci fıkrasına aykırı bir şekilde eksik inceleme yapılmak suretiyle tesis edilen dava konusu Kurul kararının uyuşmazlığa konu kısmında bu yönüyle hukuka uygunluk, davanın reddi yönündeki İdare Mahkemesi kararının bu kısmında ise hukukî isabet bulunmamaktadır."

Paylaş:

Emsal Kararlar

Yeni Eklenenler

Sosyal Medyada Biz

error: Özderin Avukatlık Bürosu - Ankara - Uzman Kadromuza ulaşmak için lütfen arayınız ! 0312 428 03 13