Araç Kiralama Hizmet Alımı- İş Deneyim Belgesi

Depremin Sözleşmesel Yükümlülüklere Etkisi

Araç Kiralama Hizmet Alımı- İş Deneyim Belgesi

Araç Kiralama Hizmet Alımı- İş Deneyim Belgesi

Muhtelif araç kiralama hizmet alımı işi ihalesinde, benzer işin kamu veya özel sektörde gerçekleştirilmiş her türlü araç kiralama işleri olduğu,

Sözleşmeye konu araçların bir kısmının kamuya taahhüt edilen işler kapsamında, bir kısmının ise özel sektöre taahhüt edilen işler kapsamında kullanıldığının anlaşılması halinde sözleşmenin bütünüyle iş deneyimini tevsik için kullanılamayacağı,

Kamuya taahhüt edilen kısımlar için usulüne uygun şekilde yüklenici iş bitirme ve alt yüklenicilik ilişkisi çerçevesinde alt yüklenici iş bitirme belgesi düzenlenmesinin ve sunulmasının zorunlu olduğu,

Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi istekli tarafından sunulan belgelerin ise iş deneyiminin tevsiki yönünden mevzuata uygun olmadığı hakkında.

Danıştay 13 Dairesi Kararı

“...Anılan istekli tarafından sunulan belgeler incelendiğinde, 15/03/2021 tarihinde kiralayan Ç. şirketi ile kiracı M. şirketi arasında imzalanan "Uzun Dönem Araç ve Otobüs Kiralama Sözleşmesi"nin bulunduğu, anılan sözleşmeden işin konusunun araç ve otobüs kiralama işi olduğu, iş kapsamında binek araç, 50'lik otobüs, 30'luk otobüs, 15'lik minibüs ve motosiklet kiralandığı, toplam sözleşme bedelinin KDV hariç 5.082.000,00-TL, işe başlama tarihinin 01/04/2021, işin bitiş tarihinin ise 31/10/2021 olduğu, anılan Sözleşmeye ait 70 adet meslek mensubu onaylı e-fatura sunulduğu, bahse konu faturaların taraflarının sözleşme tarafları ile aynı olduğu, düzenlenme tarihlerinin 31/03/2021 ile 30/04/2022 tarihleri arasında bulunduğu görülmektedir.

Mevcut ihalede benzer işin kamu veya özel sektörde gerçekleştirilmiş her türlü araç kiralama işleri olduğu, bu açıdan sunulan iş deneyiminin benzer işe uygun olduğu ve ayrıştırma yapılmasına gerek bulunmadığı, ancak ilgili faturalar arasında sözleşme dönemi dışında kesilen faturaların da yer aldığı, bahse konu faturalar dikkate alınmadan sözleşme süresi içerisinde bulunan fatura tutarları hesaplandığında iş deneyim tutarının KDV hariç 4.573.391,87-TL olduğu ve güncelleme yapıldığında (16.303.880,25-TL) İdari Şartname'de istenen kriteri sağladığı (41.883.210,00x0,30=12.564.963,00) tespit edilmiştir. Söz konusu sözleşmenin damga vergisine ilişkin olarak vergi tahsil alındısı, tahakkuk fişi ve banka dekontunun sunulduğu, damga vergisinin itirazen şikâyete konu olan ihalenin ilan tarihinden (09/02/2023) önce 02/11/2021 tarihinde sözleşme bedelinin binde 9,48'i (5.082.000,00 x 0,00948 = 48.177,36-TL) oranında ve pişmanlık zammı ile birlikte ödendiği anlaşılmaktadır. Bahse konu iddianın sağlıklı bir şekilde incelenmesi adına 11/04/2023 tarih ve E84252536-101.01.02-35163 sayılı Kamu İhale Kurumu yazısı ile sözleşmenin karşı tarafı olan M. şirketinden anılan sözleşme kapsamındaki kiralamaya konu araçların kamu kuruluşuna taahhüt edilen bir hizmet alımı kapsamında ve/veya alt yüklenicilik ilişkisi içerisinde kullanılıp kullanılmadığı hususunda bilgi talep edilmiştir.

  1. şirketinin 17/04/2023 tarihli cevabi yazısında, "Ç. Otomotiv ile yapılan sözleşme kapsamında 105 adet araç kiralanmıştır. Bu araçlardan; 64 adet binek araç, 1 adet 50 kişilik otobüs, 15 adet 30 kişilik otobüs, 16 adet 16 kişilik minibüs, 2 adet motosiklet olmak üzere 100 adet araç Şişli Belediye Başkanlığı'nın 06/07/2020-31/12/2021 tarihleri arasında gerçekleştirilen 2020/217265 ihale kayıt numaralı araç kiralama ihalesinde çalıştırılmıştır.

Sözleşme kapsamındaki 1 adet 30 kişilik otobüs ve 6 adet 16 kişilik minibüs firmamızın üçüncü havalimanı işletmeciliği IGA (Havaist) ile olan sözleşmesi kapsamında kiralık olarak çalıştırılmıştır... " ifadeleri yer almıştır. İlgili yazı ekinde H… A.Ş. ile yapılan araç kiralama sözleşmesi ile 2020/217265 ihale kayıt numaralı ihaleye ait "Sürücüsüz Araç Kiralama Hizmeti Alımına Ait Sözleşme" de bulunmaktadır.

Sözleşmenin diğer tarafı M. şirketi tarafından gönderilen cevabi yazıda 105 araçtan 100 adedinin Şişli Belediye Başkanlığı'nın 2020/217265 ihale kayıt numaralı ihalesinde kullanıldığı belirtilmiş, mevcut durumda sözleşmeye konu araçların bir kısmının kamuya taahhüt edilen işler kapsamında, bir kısmının ise özel sektöre taahhüt edilen işler kapsamında kullanıldığı anlaşılmış olup sözleşmenin bütünüyle iş deneyimini tevsik için kullanılamayacağı, kamuya taahhüt edilen kısımlar için usulüne uygun şekilde yüklenici iş bitirme ve alt yüklenicilik ilişkisi çerçevesinde alt yüklenici iş bitirme belgesi düzenlenmesinin ve sunulmasının zorunlu olduğu, ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi istekli tarafından sunulan belgelerin ise iş deneyiminin tevsiki yönünden mevzuata uygun olmadığı anlaşıldığından, davacı şirketin teklifinin değerlendirme dışı bırakılmasına ilişkin dava konusu Kurul kararında hukuka aykırılık görülmemiştir.

Bu itibarla, dava konusu işlemin iptali yönündeki İdare Mahkemesi kararında hukukî isabet bulunmamaktadır...”

Paylaş:

Emsal Kararlar

Yeni Eklenenler

Sosyal Medyada Biz

error: Özderin Avukatlık Bürosu - Ankara - Uzman Kadromuza ulaşmak için lütfen arayınız ! 0312 428 03 13