Personel Çalıştırılmasına Dayalı Olmayan Hizmet Alımı İhalesinde Yaklaşık Maliyet

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Personel Çalıştırılmasına Dayalı Olmayan Hizmet Alımı İhalesinde Yaklaşık Maliyet

Personel Çalıştırılmasına Dayalı Olmayan Hizmet Alımı İhalesinde Yaklaşık Maliyet

Toplantı No

: 2015/017
Gündem No : 58
Karar Tarihi : 04.03.2015
Karar No : 2015/UH.I-729
Şikayetçi:
Umut Tur Servis Hizmetleri Taş. Gıda Otom. San. Ve Tic. Ltd. Şti.
İhaleyi Yapan Daire:Altınordu Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü Başvuru Tarih ve Sayısı:09.02.2015 / 11447 Başvuruya Konu İhale:2014/171740 İhale Kayıt Numaralı “11 Aylık Araç Kiralama” İhalesi Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:Karar:TOPLANTIYA KATILAN ÜYELER:    Başkan: Mahmut GÜRSES Üyeler: II. Başkan Kazım ÖZKAN, Ali Kemal AKKOÇ, Ahmet ÖZBAKIR, Mehmet Zeki ADLI, Hamdi GÜLEÇ, Mehmet AKSOY BAŞVURU SAHİBİ: Umut Tur Servis Hizmetleri Taşımacılık Gıda Otomotiv Turizm San. ve Tic. Ltd. Şti. Ata Sanayi Sitesi 4. Blok No: 32 ORDU İHALEYİ YAPAN İDARE: Altınordu Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü, Akyazı Mahallesi 795. Sokak No: 5 52100 ORDU BAŞVURUYA KONU İHALE: 2014/171740İhale Kayıt Numaralı “11 Aylık Araç Kiralama” İhalesi   KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

Altınordu Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü tarafından 25.12.2014 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “11 Aylık Araç Kiralama” ihalesine ilişkin olarak Umut Tur Servis Hizmetleri Taşımacılık Gıda Otomotiv Turizm San. ve Tic. Ltd. Şti.nin 19.01.2015 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 28.01.2015 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 09.02.2015 tarih ve 11447 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 05.02.2015 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

 Başvuruya ilişkin olarak 2015/442 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

 KARAR:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

 İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle, şikâyete konu ihalede verilen tekliflerin sınır değerin altında olduğu gerekçesiyle bütün teklifler reddedilerek ihalenin iptal edildiği, ancak Kamu İhale Genel Tebliğinin 78’inci maddesine göre ihale konusu işin personel çalıştırılmasına dayalı olmayan bir hizmet alımı işi olduğu, bu nedenle anılan Tebliğ’in 79.1’inci maddesine göre yaklaşık maliyetin 1,30 sayısına bölünmesiyle elde edilen tutarın ihalede sınır değer olarak kabul edileceği, ihalede verdikleri teklifin sınır değerde olduğu, sınır değer tespitinin mevzuata uygun olarak yeniden yapılması ve ihalenin firmalarına verilmesi gerektiği iddia edilmektedir.

 Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

 25.12.2014 tarihinde gerçekleştirilen şikâyete konu “11 Aylık Araç Kiralama Hizmet Alımı” işi ihalesine 9 istekli katılmış olup, 30.12.2014 tarihli ihale komisyonu kararında “Altınordu Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü’nün Araç Kiralama Hizmet alımı işi ihalesi 25/12/2014 Tarih ve saat:10:00’da yapılmış olup ihaleye katılan isteklilerin teklifleri sınır değerin altında (67.701,92 TL) olduğundan idari şartnamenin “33.2. Teklifi sınır değerin altında olduğu tespit edilen isteklilerin teklifleri, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin reddedilecektir.” hükmü gereğince bütün teklifler değerlendirme dışı bırakılmıştır.” şeklinde açıklamaya yer verilmiştir.

 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “Temel İlkeler” başlıklı 5’inci maddesinin birinci fıkrasında“İdareler, bu Kanuna göre yapılacak ihalelerde; saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumludur.” hükmü,

 Anılan Kanun’un “Aşırı düşük teklifler” başlıklı 38’inci maddesinde “İhale komisyonu verilen teklifleri değerlendirdikten sonra, diğer tekliflere veya idarenin tespit ettiği yaklaşık maliyete göre teklif fiyatı aşırı düşük olanları tespit eder. Bu teklifleri reddetmeden önce, belirlediği süre içinde teklif sahiplerinden teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak ister.

İhale komisyonu; a) İmalat sürecinin, verilen hizmetin ve yapım yönteminin ekonomik olması,            b)  Seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin mal ve hizmetlerin temini veya yapım işinin yerine getirilmesinde kullanacağı avantajlı koşullar,           c) Teklif edilen mal, hizmet veya yapım işinin özgünlüğü,            gibi hususlarda yapılan yazılı açıklamaları dikkate alarak, aşırı düşük teklifleri değerlendirir. Bu değerlendirme sonucunda, açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin teklifleri reddedilir. Kurum, ihale konusu işin türü, niteliği ve yaklaşık maliyeti ile ihale edilme usulüne göre aşırı düşük tekliflerin tespiti, değerlendirilmesi ve ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesi amacıyla sınır değerler ve sorgulama kriterleri belirlemeye, ihalenin bu maddede öngörülen açıklama istenilmeksizin sonuçlandırılabilmesine, ayrıca yaklaşık maliyeti 8’inci maddede öngörülen eşik değerlerin yarısına kadar olan hizmet alımları ile yapım işleri ihalelerinde sınır değerin altında olan tekliflerin bu maddede öngörülen açıklama istenilmeksizin reddedilmesine ilişkin düzenlemeler yapmaya yetkilidir. İhale komisyonu bu maddenin uygulanmasında Kurum tarafından yapılan düzenlemeleri esas alır.” hükmü,  

Anılan Kanun’un “Bütün tekliflerin reddedilmesi ve ihalenin iptali” başlıklı 39’uncu maddesinde“İhale komisyonu kararı üzerine idare, verilmiş olan bütün teklifleri reddederek ihaleyi iptal etmekte serbesttir. İhalenin iptal edilmesi halinde bu durum bütün isteklilere derhal bildirilir. İdare bütün tekliflerin reddedilmesi nedeniyle herhangi bir yükümlülük altına girmez. Ancak, idare isteklilerin talepte bulunması halinde, ihalenin iptal edilme gerekçelerini talep eden isteklilere bildirir.” hükmü,

 Anılan Kanun’un “İhalenin karara bağlanması ve onaylanması” başlıklı 40’ıncı maddesinde “… İhale komisyonu gerekçeli kararını belirleyerek, ihale yetkilisinin onayına sunar. Kararlarda isteklilerin adları veya ticaret unvanları, teklif edilen bedeller, ihalenin tarihi ve hangi istekli üzerine hangi gerekçelerle yapıldığı, ihale yapılmamış ise nedenleri belirtilir.

 İhale yetkilisi, karar tarihini izleyen en geç beş iş günü içinde ihale kararını onaylar veya gerekçesini açıkça belirtmek suretiyle iptal eder.   İhale; kararın onaylanması halinde geçerli, iptal edilmesi halinde ise hükümsüz sayılır.”  hükmü yer almaktadır.  

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Sınır değer ve aşırı düşük teklifler” başlıklı 59’uncu maddesinde “(1) İhale komisyonu verilen teklifleri değerlendirdikten sonra Kurum tarafından belirlenen yönteme göre sınır değeri hesaplar…(4) Yaklaşık maliyeti Kanunun 8’inci maddesinde öngörülen eşik değerin yarısına kadar olan ihalelerde, ihale ilanında ve dokümanında sınır değerin altında olan tekliflerin reddedileceğinin belirtilmesi halinde, sınır değerin altında olduğu tespit edilen isteklilerin teklifleri açıklama istenmeksizin reddedilir.”hükmü,

 

Kamu İhale Genel Tebliği’nin “Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımlarında teklif fiyata dahil olacak giderler” başlıklı 78’inci maddesinde yer alan “78.1. Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımları; ihale konusu işte çalıştırılacak personel sayısının ihale dokümanında belirlendiği, bu personelin çalışma saatlerinin tamamının idare için kullanıldığı ve yaklaşık maliyetinin en az % 70’lik kısmının asgari işçilik maliyeti ile varsa ayni yemek ve yol giderleri dahil işçilik giderinden oluştuğu hizmetlerdir.

78.2. Malzemeli veya malzemesiz temizlik, malzemesiz yemek, özel güvenlik, sayaç okuma ve kesme-açma, hasta ve ziyaretçi yönlendirme, tıbbi sekreterlik, veri işleme ve otomasyon sisteminin işletimi hizmetleri gibi hizmetler personel çalıştırılmasına dayalı olup, bu tebliğde personel çalıştırılmasına dayalı olan/olmayan hizmetler arasında sayılmayan işlerin personel çalıştırılmasına dayalı olup olmadığı yukarıda yer verilen tanıma göre idarelerce değerlendirilecektir.

78.3. Malzeme dahil yemek hazırlama hizmeti veya malzeme dahil yemek hazırlama ve dağıtım hizmeti ya da makine ve ekipman ile araçlar ve/veya akaryakıtın yüklenici tarafından sağlanacağı çöp toplama ve nakline ilişkin hizmetler ile personel taşıma gibi hizmetler personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı olarak değerlendirilmeyecektir. Ancak, personel çalıştırılmasına dayalı olmayan bir hizmet alımına ilişkin ihale dokümanında haftalık çalışma saatlerinin tamamını idarede geçirecek personel sayısının belirlenmesi hallerde teklif fiyata dahil giderler arasında işçilik giderine yer verilmesi gerekmektedir.

…” açıklaması,

 

Anılan Tebliğin “Hizmet alımı ihalelerinde sınır değer tespiti ve aşırı düşük tekliflerin değerlendirilmesi” başlıklı 79’uncu maddesinde ise “79.1. Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde kar hariç yaklaşık maliyet tutarı; personel çalıştırılmasına dayalı olmayan hizmet alımı ihalelerinde ise yaklaşık maliyetin 1,30 sayısına bölünmesinden elde edilen tutar sınır değer olarak kabul edilir.” açıklaması yer almaktadır.

  Şikâyete konu ihaleye ait İdari Şartname’nin 2’nci maddesi; “2.1. İhale konusu hizmetin; a) Adı: 11 aylık araç kiralama b) Miktarı ve türü: 2 adet 4+1 Araç Kiralama işi Ayrıntılı bilgi idari şartnamenin ekinde yer almaktadır. c) Yapılacağı yer: Altınordu Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü” şeklinde,  

Anılan Şartname’nin “Teklif fiyata dâhil olan giderler” başlıklı 25’inci maddesi;  “25.1. Sözleşmenin uygulanması sırasında ilgili mevzuat gereğince yapılacak ulaşım, sigorta, vergi, resim ve harç giderleri isteklilerce teklif edilecek fiyata dâhildir.

25.2. 25.1. maddesinde yer alan gider kalemlerinde artış olması ya da benzeri yeni gider kalemlerinin oluşması hallerinde, teklif edilen fiyatın bu tür artış ya da farkları karşılayacak payı içerdiği kabul edilir. Yüklenici, bu artış ve farkları ileri sürerek herhangi bir hak talebinde bulunamaz.

25.3. Teklif fiyata dahil olan diğer giderler aşağıda belirtilmiştir:

25.3.1. İşin süresi ve personel sayısı dikkate alınarak ilgili mevzuatına göre hesaplanacak işçilik ücreti: Hizmetin sunulması işiyle ilgili olarak aylık (22) gün üzerinden fiilen çalışan ve mesainin tamamını kuruluşta geçiren sürücü için öngörülen işçilik giderleri [(işçi ücreti, sigorta prim giderleri, yemek, yol, giyim) teklif fiyata dâhildir.

25.3.2. Yemek ve yol giderleri: 25.3.2.1. Yemek giderleri:

Çalışan personele aylık (22 gün) üzerinden ödenecek yemek ücreti teklif fiyata dâhildir, günlük 6,00.-TL (Altı Türk Lirası) olacak şekilde bordroda brüt olarak gösterilecektir.

25.3.2.2. Yol giderleri

Hizmet alımı personeline aylık (22 gün) üzerinden bir gün için brüt 6,00-TL (AltıTürk Lirası) nakdi yol ücreti ödenecek olup, ücret bordrosunda gösterilecektir.

25.3.3. Malzeme giderleri:

Hizmet alımı yoluyla kiralanan 2 adet aracın bakım, onarım, lastik, yağ, yedek parça navigasyon, çekici hizmeti giderleri ve kaza halinde ikame araç temini ve diğer masrafları ile tüm vergi, sigorta, kasko vb. teklif fiyata dahildir.

25.3.4. Bu madde boş bırakılmıştır. 25.4. Sözleşme konusu işin bedelinin ödenmesi aşamasında doğacak Katma Değer Vergisi (KDV), ilgili mevzuatı çerçevesinde İdare tarafından yükleniciye ayrıca ödenir. 25.5. Kısa vadeli sigorta prim oranları belirtilecektir. Bu iş için; iş kazaları ve meslek hastalıkları sigorta prim oranı % 2′ dir.” şeklinde, Anılan Şartname’nin “Sınır değer” başlıklı 33’ncü maddesi;

 “33.1. İhale komisyonu verilen teklifleri değerlendirdikten sonra Kurum tarafından belirlenen yönteme göre sınır değer hesaplar.

33.2. Teklifi sınır değerin altında olduğu tespit edilen isteklilerin teklifleri, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin reddedilecektir.” şeklinde düzenlenmiştir.

 Yapılan inceleme neticesinde; şikâyete konu “11 Aylık Araç Kiralama Hizmet Alımı” işi ihalesinde verilen tekliflerin tümünün ihale komisyonunca sınır değerin altında olarak görüldüğü, ihale dokümanında teklifi sınır değerin altında olduğu tespit edilen isteklilerin tekliflerinin 4734 sayılı Kanun’un 38’inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin reddedileceği şeklinde düzenleme bulunduğundan bütün tekliflerin değerlendirme dışı bırakıldığı ve dolayısıyla ihalenin ihale komisyonu kararı üzerine iptal edildiği anlaşılmaktadır.

 Şikâyete konu ihalenin dokümanında yer verilen düzenleme ve ilgili mevzuatın yukarıda yer verilen hüküm ve açıklamaları uyarınca; ihale konusu işin 11 ay süreli araç kiralama hizmet alımı olduğu, ihale konusu iş kapsamında 2 işçi (sürücü) çalışacağı, teklif fiyata dahil olan giderlerin Teknik Şartname’de ayrıntıları belirtilen 2 adet aracın maliyetleri ile 2 işçinin yemek ve yol giderleri dahil işçilik maliyetlerinden oluştuğu; Kamu İhale Genel Tebliği’nin 78’inci maddesinde yer alan açıklama gereğince; ihale konusu işin personel çalıştırılmasına dayalı olmayan hizmet alımı olduğu, bu itibarla anılan Tebliğin 79.1’inci maddesindeki açıklama gereğince personel çalıştırılmasına dayalı olmayan hizmet alımı ihalesinde sınır değerin yaklaşık maliyetin 1,30 sayısına bölünmesinden elde edilen tutar olarak kabul edileceği anlaşılmıştır.

 İnceleme konusu ihalede yaklaşık maliyetin idarece İdari Şartname’nin 25’inci maddesine uygun olarak, 2 adet araç maliyeti ile 2 işçinin (sürücünün) asgari işçilik maliyeti (yemek ve yol giderleri dâhil) olarak hesaplandığı,

 Asgari işçilik maliyetinin Kamu İhale Kurumu işçilik hesaplama modülü kullanılmak suretiyle 38.925,92 TL olarak belirlendiği, asgari işçilik maliyetine %10 firma kârı (3.742,88 TL) eklenerek işçilik yaklaşık maliyetinin 42.668,80 TL olarak elde edildiği, araç giderlerinin ise 28.776,00 TL olarak dikkate alındığı,

 Buna göre; toplam yaklaşık maliyet tutarının 71.444,80 TL olarak tespit edildiği anlaşılmıştır.

 İhale komisyonu kararında yer verilen açıklama ile başvuru sahibinin şikâyet dilekçesine idarece verilen cevaptan; ihale komisyonunun sınır değeri tespit ederken; toplam yaklaşık maliyet (71.444,80 TL) tutarından idarece firma kârı olarak belirlenen (3.742,88 TL) tutarın çıkarıldığı ve bunun sonucunda sınır değerin 67.701,92 TL olarak hesaplandığı anlaşılabilmektedir. İdarenin sınır değer hesabına göre; ihalede verilen tüm teklifler sınır değerin altındadır.

 Ancak, yukarıda belirtildiği üzere; ihale konusu iş personel çalıştırılmasına dayalı olmayan bir hizmet alımı işi olduğundan Kamu İhale Genel Tebliği’nin 79.1’inci maddesindeki açıklama gereğince sınır değerin yaklaşık maliyetin 1,30 sayısına bölünmesinden elde edilen tutar olarak tespit edilmesi gerekmektedir.

 Bu itibarla, idarece hesaplanan 71.444,80 TL’lik yaklaşık maliyet tutarı 1,30 sayısına bölündüğünde sınır değer 54.957,5384 TL olarak tespit edilmektedir.

 İhalede verilen tekliflerin 7’si 54.957,54 TL olarak hesaplanan sınır değerin altında, başvuru sahibi dâhil 2 isteklinin teklif tutarı ise sınır değere eşit veya üzerindedir.

 Açıklanan nedenlerle, ihale komisyonunun sınır değeri yukarıda yer verilen mevzuata göre tespit etmediği, dolayısıyla tüm tekliflerin sınır değerin altında olmadığı, iki isteklinin teklif tutarının sınır değere eşit veya üzerinde olduğu, bu hususta başvuru sahibinin iddiasının yerinde olduğu, bu itibarla bütün tekliflerin sınır değerin altında olduğu gerekçesiyle ihalenin idarece iptal edilmesi işleminde mevzuata uygunluk bulunmadığı anlaşılmıştır.

 Sonuç olarak, ihale komisyonunun sınır değeri yukarıda yer verilen mevzuata göre tespit etmediği, iki isteklinin teklif tutarının sınır değere eşit veya üzerinde olduğu, dolayısıyla ihalenin iptali gerekçesinin ve iptal işleminin mevzuata uygun olmadığı, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (b) bendi gereğince sınır değere eşit veya üzerinde olan tekliflerin yeniden değerlendirmeye alınması hususunun düzeltici işlem olarak belirlenmesi ve bu aşamadan sonraki işlemlerin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

 Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

 Anılan Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem belirlenmesine,

 Oybirliği ile karar verildi.  

* Yargı mercileri tarafından verilen kararlar yürürlükte bulunan mevzuat hükümlerine ve olayın özelliklerine göre verilen kararlar olup; kararların emsal karar olarak uygulanıp uygulanmayacağı her somut olay özelinde ayrıca değerlendirilmelidir. Kapsamlı değerlendirme ve benzer içtihat örnekleri için ilgili departmanımız ile iletişime geçiniz.

Paylaş:

Emsal Kararlar

Yeni Eklenenler

Sosyal Medyada Biz

error: Özderin Avukatlık Bürosu - Ankara - Uzman Kadromuza ulaşmak için lütfen arayınız ! 0312 428 03 13