loader image

Sözleşme Giderleri ve Genel Giderler Asgari İşçilik Maliyetine Dahil Edilebilir mi ?

Kısmi Bölünme Sonrasında İş Deneyim Belgesinin Kullanılması

Sözleşme Giderleri ve Genel Giderler Asgari İşçilik Maliyetine Dahil Edilebilir mi ?

Sözleşme Giderleri ve Genel Giderler Asgari İşçilik Maliyetine Dahil Edilebilir mi ?

 
KAMU İHALE KURUL KARARI

Toplantı No : 2016/042
Gündem No : 7
Karar Tarihi : 13.07.2016
Karar No : 2016/UH.II-179
 
Şikayetçi: 
Peytem Sosyal Hizmetler Ltd. Şti. İhaleyi Yapan Daire: 
Çevre Ve Şehircilik Bakanlığı (Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü) Başvuru Tarih ve Sayısı: 
17.06.2016 / 36179 Başvuruya Konu İhale: 
2016/117649 İhale Kayıt Numaralı "Alo 181 Çağrı Merkezi (12 Ay)" İhalesi Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme: 

Karar: 

TOPLANTIYA KATILAN ÜYELER:    

Başkan V. II. Başkan: Şinasi CANDAN

Üyeler: Osman DURU, Erol  ÖZ, Dr. Ahmet İhsan ŞATIR, Hasan KOCAGÖZ, Oğuzhan YILDIZ

BAŞVURU SAHİBİ:

Peytem Sosyal Hizmetler Ltd. Şti.,

Defterdar Mahallesi Otakçılar Cad. Kar İş Merkezi No: 80 D: 52/2 Eyüp/İSTANBUL

İHALEYİ YAPAN İDARE:

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü,

Mustafa Kemal Mahallesi Dumlupınar Bulvarı No: 278 Çankaya/ANKARA

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2016/117649 İhale Kayıt Numaralı “Alo 181 Çağrı Merkezi (12 Ay)” İhalesi

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü tarafından 13.05.2016 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “Alo 181 Çağrı Merkezi (12 Ay)” ihalesine ilişkin olarak Peytem Sosyal Hizmetler Ltd. Şti.nin 07.06.2016 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 09.06.2016 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 17.06.2016 tarih ve 36179 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 17.06.2016 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

 Başvuruya ilişkin olarak 2016/1438 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

 KARAR:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

 İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle,

 1) İhale üzerinde bırakılan isteklinin aşırı düşük teklif açıklamalarında güvenlik personeli, temizlik personeli, Ankara merkezde istenilen lokasyona ilişkin kiralanan yer, elektrik, su, ısıtma-soğutma,  mobilya,  jeneratör ve notebooka ilişkin sunduğu fiyat tekliflerinin, teklife konu alanda faaliyet gösteren firmalardan alınmadığı, söz konusu teklif açıklamalarının Kamu İhale Genel Tebliği'nin 79.2.2.1'inci maddesine aykırı olduğu,

 2) Teknik Şartname’de, İdari Şartname’de yer almayan gider kalemlerine de yer verildiği, İdari Şartname’de belirtilen gider kalemleri ile birlikte Teknik Şartname’nin ilgili maddesinde açıklık getirilen gider kalemlerinin de fiyatlandırılarak aşırı düşük teklif sorgulamasında tevsik edici belgelerle birlikte idareye sunulması gerektiği, ihale üzerinde bırakılan isteklinin bir kısım gider kalemlerine ilişkin açıklama getirmediği ve tevsik edici belge sunmadığı, 5188 sayılı Özel Güvenlik Kanunu ve 4857 sayılı İş Kanunu’na göre personelin 1 haftalık çalışma süresinin 45 saat olduğu dikkate alındığında, her lokasyon için firmanın en az dört personel öngörmesi gerektiği, ancak firmanın teklif verdiği bedelle bunu sağlayamayacağı, ayrıca güvenlik personelinin 7/24 esasına göre çalışması gerektiği, dolayısıyla güvenlik hizmetinin ulusal bayram ve genel tatil günlerinde de verilmesi gerektiği, ancak anılan isteklinin resmi tatil günleri için bedel öngörmediği, ihale konusu işte çalıştırılacak olan güvenlik personeli ve temizlik personeli için teklif edilen ücretin ihale tarihindeki asgari ücretin altında olduğu, ihale üzerinde bırakılan isteklice teklif edilen bedelin Kamu İhale Genel Tebliği'nin 79'uncu maddesine uygun bir şekilde belgelere dayalı olarak verilemeyeceği ve bu bedelle ihale konusu işin yerine getirmesinin mümkün olmadığı, aşırı düşük teklif açıklamalarının Kamu İhale Genel Tebliği’nin 79’uncu maddesine uygun olmayan ihale üzerinde bırakılan isteklinin teklifinin değerlendirilme dışı bırakılarak, ihalenin kendi uhdelerinde kalması gerektiği iddialarına yer verilmiştir.

  Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

 Başvuru sahibinin 1 ve 2’nci iddialarına ilişkin olarak:

 İdari Şartname düzenlemelerinden ihale konusu işin “101 kişi Alo 181 Çağrı Merkezi Hizmeti”  işi olduğu, ihalenin açık ihale usulüyle ve birim fiyat sözleşme yapılmak suretiyle ihale edildiği görülmüştür.

 Kamu İhale Genel Tebliği’nin “Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımlarında teklif fiyata dâhil olacak giderler” başlıklı 78’inci maddesinde “78.1. Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımları; ihale konusu işte çalıştırılacak personel sayısının ihale dokümanında belirlendiği, bu personelin çalışma saatlerinin tamamının idare için kullanıldığı ve yaklaşık maliyetinin en az % 70’lik kısmının asgari işçilik maliyeti ile varsa ayni yemek ve yol giderleri dahil işçilik giderinden oluştuğu hizmetlerdir.

...

78.30. Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde isteklilerin teklif bedelleri varsa yüklenici karı ile aşağıdaki bileşenlerden oluşur:

a) Asgari İşçilik Maliyeti: İhale tarihinde yürürlükte bulunan brüt asgari ücret veya idari şartnamede brüt asgari ücretin yüzde (%) fazlası olarak belirlenen ücret (ulusal bayram ve genel tatil günleri ile fazla çalışma saatlerine ilişkin ücretler dahil), nakdi yemek ve yol bedeli gibi prime esas kazancın hesabında esas alınan işçiliğe bağlı diğer ödemeler ve işveren sigorta primlerinin toplam tutarı asgari işçilik maliyetini oluşturur.

b) İşçilikle Bağlantılı Ayni Giderler: İdari şartnamede işçi sayısıyla bağlantı olarak teklife dahil edilmesi öngörülen ayni giderler teklif bileşeni kabul edilir.

c) Hizmetin Yürütülmesine Yardımcı Unsurlar: İhale konusu hizmet işinin yürütülmesinde yardımcı nitelikte olan ve idari şartnamede belirtilen unsurlar teklif bileşeni kabul edilir.

ç) Sözleşme Giderleri ve Genel Giderler: İhale ve sözleşmeye ilişkin damga vergileri, Kamu İhale Kurumu payı ve noter masrafları gibi sözleşme giderleri ile amortisman, ihale konusu işte kullanılacak giyim gideri, oryantasyon (ihale konusu işe uyum) eğitimi gideri, 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu uyarınca işyeri hekimliği ve iş güvenliği uzmanı ücreti ile çalışanlara verilecek eğitim gideri, silahlı atış eğitim gideri, özel güvenlik mali sorumluluk sigortası gideri, yaka kartı, önemli bir bileşen olarak değerlendirilmeyen ilaçlama gideri, toplu ulaşım kartı bedeli ve bu nitelikteki genel giderleri karşılamak üzere, birim fiyat teklif cetvelinde yer alan her bir işçilik birim fiyatı üzerinden; işçi sayısı üzerinden teklif alınması idarece uygun görülmeyen iş kalemi/kalemleri için ise çalıştırılacak her bir personelin işçilik maliyeti üzerinden, % 4 oranında hesaplanan sözleşme giderleri ve genel giderler teklif bileşeni olarak kabul edilir. ...”açıklamaları,

 Anılan Tebliğ’in “Hizmet alımı ihalelerinde sınır değer tespiti ve aşırı düşük tekliflerin değerlendirilmesi” başlıklı 79’uncu maddesinde  79.1. Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde kar hariç yaklaşık maliyet tutarı; personel çalıştırılmasına dayalı olmayan hizmet alımı ihalelerinde ise yaklaşık maliyetin 1,30 sayısına bölünmesinden elde edilen tutar sınır değer olarak kabul edilir.

79.2. İhale ilanında ve dokümanında teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden açıklama isteneceği belirtilen hizmet alımı ihalelerinde, aşırı düşük tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında aşağıdaki düzenlemelere göre işlem tesis edilmesi gerekmektedir.  

79.2.1. Aşırı düşük tekliflere yönelik açıklama istenmesine ilişkin yazıda, isteklilerin yapacakları açıklamalara esas olacak önemli teklif bileşenlerinin, bütün istekliler için aynı unsurları içerecek şekilde belirtilmesi zorunludur. Aşırı düşük teklif açıklaması sunulması için isteklilere üç (3) iş gününden az olmamak üzere uygun bir süre verilir. ...” açıklamaları yer almaktadır.

 İdari Şartname’nin “Sınır değer” başlıklı 33’inci maddesinde “33.1. İhale komisyonu verilen teklifleri değerlendirdikten sonra Kurum tarafından belirlenen yönteme göre sınır değer hesaplar.

33.2. Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir. Bu kapsamda; ihale komisyonu sınır değerin altında kalan teklifleri aşırı düşük teklif olarak tespit eder ve bu teklif sahiplerinden Kurum tarafından belirlenen kriterlere göre teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak ister. İhale komisyonu;

a) Verilen hizmetin ekonomik olması,

b) Seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin işin yerine getirilmesinde kullanacağı avantajlı koşullar,

c) Teklif edilen hizmetin özgünlüğü,

gibi hususlarda yapılan yazılı açıklamaları dikkate alarak aşırı düşük teklifleri değerlendirir. Bu değerlendirme sonucunda, açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin teklifi reddedilir. İhale komisyonunca reddedilmeyen teklifler, geçerli teklif olarak belirlenir. İhale üzerinde bırakılan isteklinin teklifinin sınır değerin altında olması durumunda kesin teminat 40.1 maddesinde yer alan hüküm uyarınca hesaplanan tutar üzerinden alınır.”düzenlemeleri yer almaktadır.

 İdarece gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden, %4 sözleşme giderleri ve genel giderler dâhil asgari işçilik maliyetinin 4.943.555,56 TL tutarında hesaplandığı, yaklaşık maliyetin %70’inin 4.764.762,21 TL (6.806.803,16 x 0,70) tutarında hesaplandığı, %4 sözleşme giderleri ve genel giderler dâhil asgari işçilik maliyetinin (4.943.555,56 TL) yaklaşık maliyetin %70’inin üzerinde olduğu değerlendirilerek sınır değer hesabının personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalesinde olduğu şekilde belirlendiği, buna göre 6.331.461,56 TL tutarındaki karsız yaklaşık maliyetin sınır değer olarak dikkate alındığı,

 20.05.2016 tarihli ihale komisyonu kararında, idare tarafından teklifi sınır değerin altında kaldığı tespit edilen  Pusula Strateji ve Çağrı Merkezi İletişim Ltd. Şti., Prizma Personel Destek Hizmetleri Ltd. Şti., Peytem Sosyal Hizmet Ltd. Şti. ve Callus Bilgi ve İletişim Hizmetleri A.Ş.den aşırı düşük teklif açıklaması talebinde bulunulduğu,  isteklilerden Pusula Strateji ve Çağrı Merkezi İletişim Ltd. Şti. ve Peytem Sosyal Hizmet Ltd. Şti.nin aşırı düşük teklif açıklamalarını idareye sunduğu, her iki isteklinin de aşırı düşük teklif açıklamalarının uygun bulunduğu, açıklama sunmayan isteklilerin tekliflerin reddedildiği, Pusula Strateji ve Çağrı Merkezi İletişim Ltd. Şti.nin ekonomik açıdan en avantajlı birinci teklif, Peytem Sosyal Hizmet Ltd. Şti.nin ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif olarak belirlendiği görülmüştür.

Ancak yukarıya aktarılan Tebliğ açıklamaları ışığında, personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımlarının; ihale konusu işte çalıştırılacak personel sayısının ihale dokümanında belirlendiği, bu personelin çalışma saatlerinin tamamının idare için kullanıldığı ve yaklaşık maliyetin en az %70’lik kısmının asgari işçilik maliyeti ile varsa ayni yemek ve yol giderleri dâhil işçilik giderinden oluşan hizmetler olduğu,

 Hizmetin personel çalıştırılmasına dayalı olup olmadığını belirlemek için yapılan hesaplamada kullanılacak olan “asgari işçilik maliyetinin” ; İhale tarihinde yürürlükte bulunan brüt asgari ücret veya Idari Şartname’de brüt asgari ücretin yüzde (%) fazlası olarak belirlenen ücret (ulusal bayram ve genel tatil günleri ile fazla çalışma saatlerine ilişkin ücretler dahil), nakdi yemek ve yol bedeli gibi prime esas kazancın hesabında esas alınan işçiliğe bağlı diğer ödemeler ve işveren sigorta primlerinin toplam tutarından oluştuğu, dolayısıyla Kamu İhale Genel Tebliği’nin 78.30’uncu maddesinde sayılan genel giderleri karşılamak üzere hesaplanan sözleşme giderleri ve genel giderlerin, söz konusu hesaplamada asgari işçilik maliyetine dahil edilmemesi gerektiği anlaşılmaktadır.

 Kurum tarafından hesaplanan asgari işçilik maliyetinin 4.753.416 TL tutarında olduğu, bu tutarın yaklaşık maliyetin %70’inin (4.764.762,21 TL) altında olduğu, bu çerçevede, bahse konu ihalenin personel çalıştırılmasına dayalı olmayan hizmet alımı ihalesi olduğu, sınır değer hesabının Kamu İhale Genel Tebliği’nin 79.1’inci maddesine göre yaklaşık maliyetin 1,30’a bölünmesi suretiyle yapılması gerektiği, buna göre sınır değerin 5.236.002,43 TL olduğu, sınır değerin altında teklif veren istekli bulunmadığı tespit edilmiştir.

 Bu itibarla, bahse konu ihalede sınır değerin altında kalan teklif olmadığı, dolayısıyla idarece aşırı düşük teklif açıklaması sunması istenilen isteklilerden aşırı düşük teklif açıklaması istenilmesine gerek olmadığı, sınır değerin yukarıda belirtilen hususlar dikkate alınarak Kamu İhale Genel Tebliği’nin 79.1’inci maddesine göre yeniden belirlenmesi gerektiği anlaşılmıştır.

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, sınır değerin yukarıda belirtilen hususlar dikkate alınarak Kamu İhale Genel Tebliği’nin 79.1’inci maddesine göre yeniden belirlenmesi ve bu aşamadan sonraki ihale işlemlerinin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun'un 65'inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

Anılan Kanun'un 54'üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem belirlenmesine,

   Oybirliği ile karar verildi.

Şinasi CANDAN Başkan V. II. Başkan
 
Osman DURU Kurul Üyesi Erol  ÖZ Kurul Üyesi Dr. Ahmet İhsan ŞATIR Kurul Üyesi
 
Hasan KOCAGÖZ Kurul Üyesi Oğuzhan YILDIZ Kurul Üyesi  

Paylaş:

Emsal Kararlar

Yeni Eklenenler

Sosyal Medyada Biz