E-Şikayet ve E-İtirazen Şikayet Yöntemi Kullanılmadan Yapılan Başvurular

E-Şikayet ve E-İtirazen Şikayet Yöntemi Kullanılmadan Yapılan Başvurular

E-Şikayet ve E-İtirazen Şikayet Yöntemi Kullanılmadan Yapılan Başvurular

E-Şikayet ve E-İtirazen Şikayet Yöntemi Kullanılmadan Yapılan Başvurular

İlanı veya duyurusu 15/4/2023 tarihinden sonra yapılan ihalelere yönelik idarelere yapılacak şikayet başvuruları ile Kuruma yapılacak itirazen şikayet başvurularına ilişkin olarak (4734 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin birinci fıkrasının (a), (d) ve (e) bentleri gereğince pazarlık usulü ile gerçekleştirilen ihalelere yönelik başvurular ile tüm ihale usulleri ile gerçekleştirilen ihaleler bakımından avukatlar aracılığıyla yapılan başvuruların gerekli teknik altyapının tamamlandığına ilişkin Kurul kararının Kurumun resmi internet sayfasında yayımlanmasına kadar olanları hariç)

E-şikayet ve e-itirazen şikayet yöntemi kullanılarak yapılması zorunlu olmasına rağmen fiziki ortamda yapılan başvuruların “şikayet” ve “itirazen şikayet” başvurusu niteliğinde olmadığı,

E-şikayet ve e-itirazen şikayet yöntemi kullanılarak yapılmayan başvuruların, idare ve/veya Kurum tarafından şikayet ve/veya itirazen şikayet başvurusu olarak işleme alınmaması gerektiği hakkında.

Kamu İhale Kurulu’nun 14/06/2023 tarih ve 2023/DK.D-161 sayılı kararı:

4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 53 üncü maddesinde Kamu İhale Kurumunun (Kurum) bu Kanuna ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa ilişkin bütün mevzuatı, standart ihale dokümanlarını ve tip sözleşmeleri hazırlamak, geliştirmek ve uygulamayı yönlendirmekle görevli olduğu hüküm altına alınmıştır.

İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 15/4/2023 tarihi itibariyle yürürlüğe giren ek 1 inci maddesi uyarınca 15/4/2023 tarihinden sonra ilanı veya duyurusu yapılan ihalelere yönelik şikayet ve itirazen şikayet başvurularının EKAP üzerinden yapılması zorunlu hale getirilmiş olmakla birlikte uygulamada bazı başvuruların fiziki ortamda yapıldığı görülmektedir. Bu çerçevede fiziki ortamda yapılan başvuruların hukuki niteliğinin belirlenmesi gerekmektedir.

Anılan Yönetmeliğin 15/4/2023 tarihi itibariyle yürürlüğe giren “Başvuruların e-şikayet ve e-itirazen şikayet olarak yapılması zorunluluğu” başlıklı ek 1 inci maddesinde “(1) İhalelere yönelik şikâyet ve itirazen şikâyet başvurularının, bu Yönetmeliğin elektronik ortamda yapılacak şikâyet ve itirazen şikâyet başvurularına ilişkin hükümleri esas alınarak EKAP üzerinden e-imza kullanılarak yapılması zorunludur.” hükmüne,

Aynı Yönetmeliğin “Ek 1 inci maddenin uygulanmasına ilişkin geçiş hükmü” başlıklı geçici 8 inci maddesinde “(1) E-şikayet ve e-itirazen şikayet başvurularına ilişkin gerekli teknik altyapının tamamlandığının tespitine yönelik Kurul tarafından alınan kararın Kurumun resmi internet sayfasında yayımlanmasından önce ilanı veya duyurusu yapılan ihaleler bakımından, Kanunun 21 inci maddesinin birinci fıkrasının (a), (d) ve (e) bentleri gereğince pazarlık usulü ile gerçekleştirilen ihalelere yönelik başvurular ile avukat aracılığıyla yapılan başvuruların elden veya posta yoluyla yapılmasına devam edilir.

  (2) 15/4/2023 tarihinden önce ilanı veya duyurusu yapılmış olan ihalelere yönelik başvurular; bu Yönetmeliğin, ilanın veya duyurunun yapıldığı tarihte yürürlükte olan hükümlerine göre sonuçlandırılır.” hükmüne,

İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Tebliğin “Başvuruların e-şikayet ve e-itirazen şikayet olarak yapılması zorunluluğu” başlıklı ek 1 inci maddesinde ise “(1) İhalelere yönelik şikâyet ve itirazen şikâyet başvurularının, bu Tebliğin elektronik ortamda yapılacak şikâyet ve itirazen şikâyet başvurularına ilişkin hükümleri esas alınarak EKAP üzerinden e-imza kullanılarak yapılması zorunludur.” açıklamasına yer verilmiştir.

İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 15/4/2023 tarihi itibariyle yürürlüğe giren ek 1 inci maddesinde yer alan söz konusu düzenleme ile 15/4/2023 tarihinden sonra ilanı veya duyurusu yapılmış olan ihalelere yönelik şikayet ve itirazen şikayet başvurularının, anılan Yönetmeliğin elektronik ortamda yapılacak şikayet ve itirazen şikayet başvurularına ilişkin hükümleri esas alınarak EKAP üzerinden yapılması zorunlu hale getirilmiştir.

Yukarıda yer verilen mevzuatın birlikte değerlendirilmesi sonucunda;

- e-şikayet ve e-itirazen şikayet yöntemi kullanılarak yapılması zorunlu olmasına rağmen fiziki ortamda yapılan başvuruların “şikayet” ve “itirazen şikayet” başvurusu niteliğinde olmadığı,

- Bu çerçevede, e-şikayet ve e-itirazen şikayet yöntemi kullanılarak yapılmayan başvuruların, idare ve/veya Kurum tarafından şikayet ve/veya itirazen şikayet başvurusu olarak işleme alınmaması gerektiği anlaşılmıştır.

Sonuç olarak :

İlanı veya duyurusu 15/4/2023 tarihinden sonra yapılan ihalelere yönelik idarelere yapılacak şikayet başvuruları ile Kuruma yapılacak itirazen şikayet başvurularına ilişkin olarak (4734 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin birinci fıkrasının (a), (d) ve (e) bentleri gereğince pazarlık usulü ile gerçekleştirilen ihalelere yönelik başvurular ile tüm ihale usulleri ile gerçekleştirilen ihaleler bakımından avukatlar aracılığıyla yapılan başvuruların gerekli teknik altyapının tamamlandığına ilişkin Kurul kararının Kurumun resmi internet sayfasında yayımlanmasına kadar olanları hariç);

1) e-şikayet ve e-itirazen şikayet yöntemi kullanılmadan idareye ve Kuruma yapılan başvuruların, 4734 sayılı Kanunun 54, 55 ve 56 ncı maddeleri çerçevesinde “şikayet başvurusu” ve “itirazen şikayet başvurusu” olarak değerlendirilemeyeceğine,

2) e-itirazen şikayet yöntemi kullanılmadan Kuruma yapılan başvurulara ilişkin olarak, 4734 sayılı Kanunun 53 üncü maddesinin (j) bendinde belirtilen itirazen şikâyet başvuru bedeli yatırılmış ise başvuru sahibinin yazılı talebi halinde bu bedelin iadesine,

Oybirliği ile karar verildi.

Paylaş:

Emsal Kararlar

Yeni Eklenenler

Sosyal Medyada Biz

error: Özderin Avukatlık Bürosu - Ankara - Uzman Kadromuza ulaşmak için lütfen arayınız ! 0312 428 03 13