Teklifin Hazırlanmasında Tereddüt Yaratıldığı İddiası

Sözleşme Tasarısında  Mevzuata Aykırılık İddiası

Teklifin Hazırlanmasında Tereddüt Yaratıldığı İddiası

Teklifin Hazırlanmasında Tereddüt Yaratıldığı İddiası

Tanıtım Materyalleri (Pankart, Vinil, Folyo, Forex, Sticker, One Way, Mesh, Black Out, Döviz) Temini İhalelerinde İşin Yapılacağı Yer

İsteklilerin idareden yıl içerisinde gerçekleştirilecek faaliyet programına ve uygulama yapılacak billboard, mega board, duvar mega board vb. bilgilerine ulaşılabilecekleri, edinilen bilgiler dahilinde bunları yerinde görmelerine engel bir durumun bulunmadığı,

Dokümanda ilçe genelinde bulunan billboard, mega board, duvar megaboard, prizmalar ve benzeri alanların nerelerde olduğu, km bilgileri ile ilgili alanlara kaç sefer yapılacağına yönelik herhangi bir düzenleme bulunmamasının basiretli bir tacir açısından tereddüde düşülmesine ve belirsizliğe neden olmayacağı hakkında.

 Ankara 5. İdare Mahkemesinin 06.04.2023 tarihli kararı

 

“… Uyuşmazlıkta; ihale dokümanında yer alan düzenlemelerden, başvuruya konu ihalenin 2023 yılı boyunca Sarıyer Belediyesi'nin belediye sınırları içerisinde yapacağı hizmet ve faaliyetlerin halka tanıtımı çalışmalarında kullanılacak baskı materyalleri Pankart, Vinil, Folyo Uygulama, Forex 5 mm, Sticker, One Way, Mesh Afiş, Çift Taraflı Blackout Dökme Vinil, Döviz 5 mm Forex (Tahta Tutma Saplı) 50x50 cm temini, temin edilen materyallerin yapılacak etkinlik ve faaliyet yer ve mekanlara nakliyesi ve montajı işi olduğu, tanıtım materyallerin teslim yerine kadar nakliyesinin de teklif fiyata dahil olduğu anlaşılmaktadır.

Bu durumda; ihale dokümanında, belediye hizmet ve faaliyetlerinin halka tanıtımı kapsamında yapılacak etkinliklerde kullanılacak materyallerin sahip olacağı özellikler ile miktarının ihale dokümanında açıkça belirlendiği, işin belediye sınırları dahilinde nasıl yapılacağı, materyallerin etkinlik alanlarına nakliyesinin yükleniciye ait ve teklif fiyata dahil olduğu, ihale dokümanında işin yapılacağı yerlerin görülmesine ilişkin bir düzenlemeye yer verilmemekle birlikte etkinliklerin belediye sınırları içerisinde yapılacağının açık olduğu, Kamu İhale Genel Tebliği'nin “İşyerinin görülmesine ilişkin düzenleme” başlıklı 15.2.nci maddesi gereği işyerinin görülmesi, teklif hazırlamak ve taahhüde girmek için gerekli olabilecek tüm bilgileri temin sorumluluğunun isteklide olduğu, işyerinin görülmesine ilişkin olarak istekli veya temsilcilerinden gelen taleplerin idarelerce karşılanmasının zorunlu olduğu, bu kapsamda isteklilerin idareden yıl içerisinde gerçekleştirilecek faaliyet programına ve uygulama yapılacak billboard, mega board, duvar mega board vb. bilgilerine ulaşılabilecekleri, edinilen bilgiler dahilinde bunları yerinde görmelerine engel bir durumun bulunmadığı, diğer yandan başvuruya konu ihalede maliyetin esaslı bölümünü etkinliklerde kullanılacak materyallerin bedellerinin oluşturduğu, ulaşım ve nakliye giderlerinin maliyet bileşenleri içerisinde oldukça düşük bir bölümünü oluşturduğu dikkate alındığında teklif fiyatının belirlenmesinde basiretli bir tacir açısından tereddüde düşülmesine ve belirsizliğe neden olmayacağı, ihalede bütün tekliflerin sınır değerin üzerinde ve yaklaşık maliyetin altında olduğu, teklifi değerlendirme dışı bırakılan isteklilerin tekliflerinin, “teklifin sağlıklı bir şekilde hazırlanmaması gerekçesiyle” değerlendirme dışı bırakılmadığı hususları bir arada değerlendirildiğinde, ihale dokümanında yer alan uyuşmazlığa konu düzenlemelerin 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun “Temel ilkeler” başlıklı 5'inci maddesinde yer alan saydamlığın ve rekabetin sağlanması ilkelerine aykırılık teşkil etmediği anlaşıldığından, dava konusu ihalenin iptaline ilişkin Kurul kararında hukuka uyarlık bulunmadığı sonucuna varılmıştır.

Öte yandan, dava konusu işlemin ihale sonucuna etkisi değerlendirildiğinde yürütülmesi halinde telafisi güç veya imkânsız zararlara yol açacağı da tabiidir.” 

gerekçesiyle yürütmenin durdurulmasına karar verilmiştir.

* Yargı mercileri tarafından verilen kararlar yürürlükte bulunan mevzuat hükümlerine ve olayın özelliklerine göre verilen kararlar olup; kararların emsal karar olarak uygulanıp uygulanmayacağı her somut olay özelinde ayrıca değerlendirilmelidir. Kapsamlı değerlendirme ve benzer içtihat örnekleri için ilgili departmanımız ile iletişime geçiniz

 

Paylaş:

Emsal Kararlar

Yeni Eklenenler

Sosyal Medyada Biz

error: Özderin Avukatlık Bürosu - Ankara - Uzman Kadromuza ulaşmak için lütfen arayınız ! 0312 428 03 13