EKAP Üzerinden Yapılan Elektronik Şikâyet Başvuruları

Ekap Üzerinden Yapılan Elektronik Şikâyet Başvuruları.

EKAP Üzerinden Yapılan Elektronik Şikâyet Başvuruları

EKAP Üzerinden Yapılan Elektronik Şikâyet Başvuruları

Başvurunun 18.00 sonrasında yapılması halinde başvurunun süresinde yapılmış sayılamayacağı,

Başvurunun sisteme 7 (yedi) dakikalık bir gecikmeyle yansımasından dolayı başvurunun 18.07 de yapıldığı, elektronik aletlerin saatlerinde 10 dakika ileri 10 dakika geri sapma olabileceği ileri sürülmüşse de bu hususlara yönelik somut herhangi bir bilgi ve belge sunulmadığı görüldüğünden anılan iddialara itibar edilemeyeceği hakkında.

Danıştay Onüçüncü Dairesinin 24.01.2023 tarihli kararı;

"...ihale sürecindeki hukuka aykırı işlem veya eylemler nedeniyle bir hak kaybına veya zarara uğradığını veya zarara uğramasının muhtemel olduğunu iddia eden aday veya istekli ile istekli olabileceklerin, Kanun'da belirtilen sekil ve usûl kurallarına uygun olmak şartıyla şikâyet ve itirazen şikâyet başvurusunda bulunabileceği, ihale sürecindeki işlem veya eylemlere yönelik şikâyet başvurularında başvuru süresinin, ihale sürecindeki şikâyete konu işlem veya eylemlerin farkına varıldığı veya farkına varılmış olması gerektiği tarihi izleyen günden itibaren 4734 sayılı Kanun'un 21. maddesinin (b) ve (c) bentlerine göre yapılan ihalelere yönelik başvurularda beş gün, diğer hâllerde on gün olduğu ve her halükârda sözleşmenin imzalanmasından önce yapılması gerektiği, şikâyet başvurularının ihaleyi yapan idareye elden veya posta yoluyla ya da EKAP üzerinden e-imza kullanılarak (e-şikâyet ile) yapılabileceği, EKAP üzerinden elektronik şikâyet başvurularının iş günü ve mesai saatlerine bağlı kalınmaksızın yapılabileceği ancak, başvurunun EKAP tarafından idareye bildiriminin iş günlerinde ve 9.00-18.00 saatleri (yarım mesai günlerinde 9.00-13.00) arasında yapılacağı, başvurunun idarelerin EKAP'ta yer alan bildirim kutusuna ulaştığı tarihin bildirim tarihi olarak kabul edileceği ve bildirim tarihinin de başvuru tarihi sayılacağı anlaşılmaktadır.

Şikâyete yol açan durumun 02/12/2021 tarihinde farkına varıldığı, şikâyet başvurusunun, EKAP üzerinden e-imza kullanılmak suretiyle 13/12/2021 tarihinde saat 18.07'de yapıldığı, anılan başvurunun EKAP tarafından idareye bildiriminin bir sonraki iş günü olan 14/12/2021 tarihinde,  09.00-18.00 saatleri arasında yapıldığı görülmüştür. EKAP üzerinden yapılan elektronik şikâyet başvurularında, başvurunun EKAP tarafından idareye bildirildiği tarihin başvuru tarihi sayılacağı hususu göz önünde bulundurulduğunda, davacı şirket tarafından şikâyete yol açan durumun farkına varıldığı 02/12/2021 tarihinden itibaren on gün içerisinde şikâyet başvurusunda bulunulması gerekirken 14/12/2021 tarihinde yapılan şikâyet başvurusunun süresinde olmadığı sonucuna varılmıştır.

Öte yandan, her ne kadar davacı tarafından şikâyet başvurusunun mesai saatleri İçerisinde yapıldığı, başvurunun sisteme 7 (yedi) dakikalık bir gecikmeyle yansımasından sorumlu tutulamayacağı, elektronik aletlerin saatlerinde 10 dakika ileri 10 dakika geri sapma olabileceği ileri sürülmüş ise de bu hususlara yönelik somut herhangi bir bilgi ve belge sunulmadığı görüldüğünden anılan iddialara itibar edilmemiştir.

Diğer yandan, işbu davada uygulanan İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Tebliğ'in" Şikâyet başvuru süresi" başlıklı 4. maddesinin on üçüncü fıkrasındaki kuralın bir benzerine aynı Tebliğ'in "İtirazen şikâyet başvurularında süre" başlıklı 10. maddesinin besinci fıkrasında yer verilmiş olup, "İtirazen şikâyet başvuruları Kuruma elden veya posta yoluyla ya da EKAP üzerinden e-imza kullanılarak (e-itirazen şikâyet ile) yapılır. E-itirazen şikâyet ile yapılan başvurunun iş günlerinde ve 9.00–18.00 saatleri (yarım mesai günlerinde 9.00-13.00) arasında yapılması hâlinde dilekçenin e-imza ile imzalandığı tarih başvuru tarihi olarak kabul edilir. Bu başvurunun iş günlerinde ve 9.00–18.00 saatleri (yarım mesai günlerinde 9.00-13.00) arasında yapılmaması durumunda bir sonraki iş günü başvuru tarihi olarak kabul edilir. ..." şeklindeki kuralın "... iş günlerinde ve 9.00-18.00 saatleri (yarım mesai günlerinde 9.00-13.00) arasında yapılması hâlinde ... Bu başvurunun iş günlerinde ve 9.00-18.00 saatleri (yarım mesai günlerinde 9.00-13.00) arasında yapılmaması durumunda bir sonraki iş günü başvuru tarihi olarak kabul edilir." kısmının iptali istemiyle açılan dava Dairemizin 16/01/2023 tarih ve E:2021/4367, K:2023/138 sayılı kararıyla reddedilmiştir. Bu itibarla, başvurunun süre yönünden reddine ilişkin Kurul kararında hukuka aykırılık, Kurul kararının iptaline yönelik Mahkeme kararında ise hukukî isabet bulunmamaktadır" gerekçesiyle "mahkeme kararının bozulmasına, davanın reddine" kesin olarak karar verilmiştir.

 

*Kamu İhale Kanunu ve ikincil mevzuatı önceliklerin ve ihtiyaçların değişmesi, uygulamada yeni soru ve sorunlarla karşılaşılması ya da kamu kurum ve kuruluşlarının kendi mevzuatlarına göre alım yapması zorunluluğunun doğması gibi nedenlerle çok sık değişen bir mevzuattır. Yargı mercileri tarafından verilen kararlar ihale tarihinde yürürlükte bulunan mevzuat hükümlerine ve uyuşmazlık konusu ihalelerin kesinleşen ihale dokümanlarına göre verilen kararlar olup; kararların emsal karar olarak uygulanıp uygulanmayacağı her somut olay özelinde ayrıca değerlendirilmelidir. Kapsamlı değerlendirme ve benzer içtihat örnekleri için Kamu İhale Departmanımız ile iletişime geçiniz.

 

Paylaş:

Emsal Kararlar

Yeni Eklenenler

Sosyal Medyada Biz

error: Özderin Avukatlık Bürosu - Ankara - Uzman Kadromuza ulaşmak için lütfen arayınız ! 0312 428 03 13