Ana Dağıtıcı Firma İle Yetkili Temsilcisi Aynı İhaleye Teklif Verebilir Mi?

Kamu İhale Kurul Mahkeme Kararı: 2013/MK-203

Ana Dağıtıcı Firma İle Yetkili Temsilcisi Aynı İhaleye Teklif Verebilir Mi?

Ana Dağıtıcı Firma İle Yetkili Temsilcisi Aynı İhaleye Teklif Verebilir Mi?

  • Üretici firma ile yetkili satıcısının aynı ihaleye teklif vermesi rekabet ilkesine aykırılık teşkil eder mi?

  • Hangi hallerde ihale katılımcıları arasında organik bağ olduğu kabul edilir?

  • Birbirinin fiyatını bilebilecek durumda olan firmaların ihaleye birlikte katılması-

  • Fiili olarak fiyat rekabetinin sağlanmadığı hallerde rekabet ilkesinin ihlal edilmiş sayılacağı hakkında

Danıştay 13. Dairesi Başkanlığının 26.04.2010 günlü kararı:

“İhalelerde rekabetin sağlanmasının koşullarından biri de katılımcıların aralarında organik bağ ya da temsil ilişkisinin olmamasıdır. İhaleye katılan her isteklinin özgür iradesiyle verdiği teklif sonucunda gerçekçi ve piyasa koşullarına uygun, kamu açısından da en avantajlı teklifin elde edilmesi amaçlanmaktadır. Anılan husus, kamu kaynaklarının verimli kullanılmasına etki ettiği gibi, ihalede tarafların aralarında anlaşma yaparak teklif bedellerini belirlemelerine olanak sağlayacak hiyerarşik ilişkiler ya da temsil ilişkileri nedeniyle saydamlık ilkesinin de ihlâline sebebiyet verebilecektir. Bu nedenle Kanun'un 17/d maddesinde sayılan durumlar sadece ihale dışı bırakılma sebebi olarak öngörülmemiş, konunun önemi nedeniyle bu fiillerin tespiti halinde yasaklama yaptırımı uygulanacağına da yer verilmiştir.

İdare Mahkemesi kararında belirtilen, aralarında organik bağ olmayan şirketlerin ticari hayatın gerekleri doğrultusunda kendi kararlarını alabileceği ve piyasa koşullarına göre hareket etmesinin asıl olduğu tespiti yerinde olmakla birlikte, kamu yararı amaçlanarak belirlenen idare hukukuna özgü normların yorumlanmasında, temel ihale ilkelerinin ihlâli sonucunu doğuracak ticari kuralların esas alınması mümkün değildir.

Bu durumda, S. firmasının ve anılan firmanın Ege Bölgesi'ndeki yetkili temsilcisi niteliğinde bulunan davacı firmanın aynı ihaleye birlikte katılmaları halinde fiilî olarak fiyat rekabetinin sağlanamayacağı, ana dağıtıcıdan alınan ürünü teklif eden davacının bu firmadan alınan maliyet bedelinin altında teklif veremeyeceği ve söz konusu durumun S. firması tarafından bilinecek olması nedeniyle tekliflerin gizliliğinin kısmen de olsa etkileneceği hususları göz önünde bulundurulduğunda, ayrıca ihalede tek geçerli teklif kalması nedeniyle, düzeltici işlemle giderilemeyecek aykırılıklardan dolayı ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline ilişkin dava konusu Kamu İhale Kurulu kararında hukuka aykırılık bulunmadığı sonucuna varıldığından, aksi yönde verilen İdare Mahkemesi kararında hukuki isabet görülmemiştir.” şeklinde gerekçe belirtilerek Ankara 11. İdare Mahkemesinin …tarih ve E:… K:… sayılı kararının bozulmasına karar verilmiştir.

Paylaş:

Emsal Kararlar

Yeni Eklenenler

Sosyal Medyada Biz

error: Özderin Avukatlık Bürosu - Ankara - Uzman Kadromuza ulaşmak için lütfen arayınız ! 0312 428 03 13