Kamu Kurumları Tarafından Taşeron İşçilere Ödenen Kıdem Tazminatlarının  Alt İşverenlere Rücu Edilmesi

İtirazen Şikayet Başvurusundaki Şekil Eksikliğinin İlan Zorunluluğu

Kamu Kurumları Tarafından Taşeron İşçilere Ödenen Kıdem Tazminatlarının  Alt İşverenlere Rücu Edilmesi

Kamu Kurumları Tarafından Taşeron İşçilere Ödenen Kıdem Tazminatlarının  Alt İşverenlere Rücu Edilmesi 

Anayasa Mahkemesi'nin, 19.09.2019 tarih ve E: 2019/42, K: 2019/73 sayılı kararı ile  7166 sayılı Kanun’un  21/2/2019 tarihli ve 7166 sayılı Kanun’un; 11. maddesiyle 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanunu’nun 112. maddesine eklenen altıncı fıkranın  ve  12. maddesiyle 4857 sayılı Kanun’a eklenen geçici 9. maddenin birinci cümlesinin iptaline karar verilmiştir.

Anayasa Mahkemesi kararının ardından,  idarelerin  Anayasa Mahkemesi kararı ile kendilerine yeni bir hak bahşedilmişçesine geçmişe dönük rücu taleplerinde bulunduğu görülmekte olup, idarelerce yapılan bildirimlerde  kamu kurum ve kuruluşlarınca yapılan kıdem tazminatı ödemelerinin alt yüklenicilere, ilgili mevzuatta yer alan idarenin sorumluluğuna ilişkin düzenlemeler de göz ardı edilerek, alt yükleniciler nezdinde geçen çalışma süreleri ile orantılı olarak rücu edilmeye çalışıldığı anlaşılmaktadır.

Oysa, 7166 sayılı Kanun’un çıkarılış nedenleri,  personel çalıştırmasında dayalı hizmet alım ihalelerinin kendine özgü özellikleri ve sorunları ile,  7166 sayılı Kanun öncesinde tüm bu sorunları kaldırmak adına gerçekleştirilen mevzuat değişiklikleri, başta idareciler olmak üzere,  tüm ihale uygulayıcıları tarafından  gayet iyi bilinmekte, gelinen noktada ise,  Kamu Kurum ve Kuruluşlarında olan ödeme yükümlülüğü mevzuata aykırı şekilde rücu ilişkisine konu kılınmaya çalışılmaktadır.

Bu aşamada, Anayasa Mahkemesi’nin 19.09.2019 tarih ve E:2019/42, K:2019/73 sayılı kararının idarelerin rücu taleplerinin haklılığını/ hukuka uygunluğunu ortaya koyan bir karar olmadığını, Anayasa mahkemesince iptal edilen hususun 7166 sayılı Kanun ile getirilen  düzenlemenin iptalinden ibaret olduğunu  vurgulamakla yetiniyoruz.

  Rücu şartlarının ihale mevzuatı, taraflar arasında imzalanan sözleşme hükümleri, Türk Borçlar Kanunu hükümleri ve kanun koyucunun somut olarak ortaya konulan iradesi çerçevesinde değerlendirilmesi gerekmekte olup; Anayasa Mahkemesi’nin 19.09.2019 tarih ve E:2019/42, K:2019/73 sayılı kararının  amacı aşar şekilde ve adeta  kanun hükmünde kabul  edilmesinin Anayasa’nın 153. Maddesine aykırılık teşkil edeceği de unutulmamalıdır.

Yine, idarelerin zaman aşımı hükümleri ve alt yüklenicinin sorumlu tutulabileceği tutarlar gözetilmeksizin, idarelerce ödenen tüm meblağı talep konusu ettiği görülmekte olup, bu uygulamalar da konunun yargıya taşınmasını gerektirebilecektir.

Konu hakkında daha kapsamlı bilgiye ulaşmak için danışmanlık hizmeti almak istediğiniz başlıkları ihale@ozderin.net adresine mail yolu ile gönderebileceğiniz gibi , 03124280313 numaralı telefonumuzdan uzmanlarımızla iletişime geçebilirsiniz.

* Yargı mercileri tarafından verilen kararlar yürürlükte bulunan mevzuat hükümlerine ve olayın özelliklerine göre verilen kararlar olup; kararların emsal karar olarak uygulanıp uygulanmayacağı her somut olay özelinde ayrıca değerlendirilmelidir. Kapsamlı değerlendirme ve benzer içtihat örnekleri için ilgili departmanımız ile iletişime geçiniz.

Paylaş:

Emsal Kararlar

Yeni Eklenenler

Sosyal Medyada Biz

error: Özderin Avukatlık Bürosu - Ankara - Uzman Kadromuza ulaşmak için lütfen arayınız ! 0312 428 03 13