İhale Sözleşmelerinde Sözleşmenin Uyarlanması

Turgut Özal Anadolu Lisesi Spor Salonu Yapım İşi İhalesi

İhale Sözleşmelerinde Sözleşmenin Uyarlanması

İhale Sözleşmelerinde Sözleşmenin Uyarlanması

  • 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa göre imzalanan sözleşmelerde sözleşme bedelinin uyarlanması talebinde bulunulabileceği hakkında.

Yargıtay 15. Hukuk Dairesi’nin 06.**.2**0 Tarihli Kararı:

DAVA :

Yukarıda tarih ve numarası yazılı hükmün temyizen tetkiki davacı vekili tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla dosyadaki kağıtlar okundu gereği konuşulup düşünüldü:

KARAR :

Dava, eser sözleşmesinden kaynaklanan alacak talebine ilişkin olup, mahkemece davanın reddine dair verilen karar, davacı tarafından temyiz edilmiştir.

Davacı davasında davalı ile aralarında düzenlenen sözleşme ile davalı yüklenicinin ... genelinde kaldırım, süs havuzları vb. yerlerin elektronik ve scada sistemlerinin periyodik bakım ve onarımını üstlendiğini, sözleşmede çalıştırılacak işçilere brüt asgari ücretin belli bir yüzde fazlası oranında ücret ödenmesinin kararlaştırıldığını, ancak asgari ücrette sonradan yapılan artış nedeniyle oluşan bedeller üzerinden ücretleri ödemeyecekleri belirterek sözleşme bedelinden indirim yapılmak suretiyle bedelin 6.194.871,52 TL olarak uyarlanmasına karar verilmesini istemiştir. Davalı cevap dilekçesinde uyarlama şartlarının oluşmadığını belirterek davanın reddine karar verilmesini istemişse de, yargılama sırasında verdiği 22.06.2016 tarihli dilekçesi ile davayı tamamen kabul ettiklerini ancak yargılama gideri ve vekâlet ücretinin aleyhlerine yükletilmemesini açıklamıştır.

Mahkemece taraflar arasındaki sözleşmenin Kamu İhale Mevzuatı'na göre imzalandığı, 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu'nun 4. ve 15. maddelerine göre bedelde değişiklik yapılamayacağı, tarafların davayı açma, davada sulh olup sözleşmeyi değiştirme yetkilerinin bulunmadığı gerekçesi ile HMK 114/1-e maddesine göre davanın reddine karar verilmiş ise de; taraflar arasındaki sözleşme her ne kadar Kamu İhale Mevzuatı'na göre yapılmış ise de; aynı zamanda özel hukuk sözleşmesi niteliğinde olup tarafların sulh olma ya da olaydaki gibi koşulları varsa bedelin uyarlanmasını talep etme hakları bulunduğu açık olup somut olayda davalı mahkemeye verdiği dilekçesinde yargılama gideri ve vekâlet ücreti dışında davayı aynen kabul ettiğini de belirttiğine göre, bu kabule göre davanın kabulüne karar verilmesi gerekirken olaya uygun düşmeyen hukuki gerekçe ile davanın reddine karar verilmesi doğru olmamış, bozma uygun görülmüştür.

SONUÇ :

Yukarıda açıklanan sebeplerle hükmün temyiz eden davacı yararına BOZULMASINA, ödenenden 5766 Sayılı Kanun'un 11. maddesiyle yapılan değişiklik gereğince Harçlar Kanunu 42/2-d maddesi uyarınca alınması gereken 176,60 TL Yargıtay başvurma harcının mahsup edilerek, varsa fazla alınan temyiz harcının temyiz eden davacıya iadesine, karara karşı tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme isteminde bulunulabileceğine 07.07.2020 gününde oybirliğiyle karar verildi.

* Yargı mercileri tarafından verilen kararlar yürürlükte bulunan mevzuat hükümlerine ve olayın özelliklerine göre verilen kararlar olup; kararların emsal karar olarak uygulanıp uygulanmayacağı her somut olay özelinde ayrıca değerlendirilmelidir. Kapsamlı değerlendirme ve benzer içtihat örnekleri için ilgili departmanımız ile iletişime geçiniz.

Paylaş:

Emsal Kararlar

Yeni Eklenenler

Sosyal Medyada Biz

error: Özderin Avukatlık Bürosu - Ankara - Uzman Kadromuza ulaşmak için lütfen arayınız ! 0312 428 03 13