İdarenin Alt Yüklenici Çalıştırılmasına Sessiz Kalması- Alt Yüklenici İş Bitirme Belgesi

Şikâyet Başvurusuna Eklenmesi Gereken Belgeler

İdarenin Alt Yüklenici Çalıştırılmasına Sessiz Kalması- Alt Yüklenici İş Bitirme Belgesi

İdarenin Alt Yüklenici Çalıştırılmasına Sessiz Kalması- Alt Yüklenici İş Bitirme Belgesi

Esas sözleşmeye ek protokollerin, yüklenici iş ortaklığınca idareye sunulmamasından alt yüklenici şirketin sorumlu tutulamayacağı,

Alt yüklenici iş bitirme belgesinin, alt yüklenici sözleşmesi dışında herhangi bir ilave alt yüklenici sözleşmesinin idare onayına sunulmadığı gerekçesi ile sehven düzenlendiğinden bahisle değiştirilmesinde hukuki isabet bulunmadığı hakkında.

Danıştay 13. Dairesi Kararı

“…Bu itibarla, davacı şirketin “A…” işinde yüklenici iş ortaklığı ile yaptığı alt yüklenici sözleşmesi ve ek protokolleri kapsamında fiilen alt işveren olarak çalıştığı, idarece bu durumdan haberdar olunduğu ve bu hususta herhangi bir itirazın bulunmadığı, işin bahsi geçen alt işveren sözleşmesi ve ekinde belirtilen kısımlarının davacı tarafından yapıldığına ilişkin fatura ve hakedişlerin düzenlendiği, esas sözleşmeye ek protokollerin yüklenici iş ortaklığınca idareye sunulmamasından davacı şirketin sorumlu tutulamayacağı hususları dikkate alındığında, davacı şirketin anılan yüklenici iş ortaklığı ile 01/11/2018 tarihinde yaptığı alt işverenlik sözleşmesi ve ek protokolleri kapsamında yaptığı işlerin tümü üzerinden düzenlenen 20/04/2021 tarih ve 2018/191029-3002100-2-1 sayılı alt yüklenici iş bitirme belgesinin, anılan alt yüklenici sözleşmesi dışında herhangi bir ilave alt yüklenici sözleşmesinin idare onayına sunulmadığı gerekçesi ile sehven düzenlendiğinden bahisle değiştirilmesinde ve bu kısım yönünden davacının itirazen şikâyet başvurusunun reddine ilişkin işlemde hukuka uygunluk, davanın bu kısmının reddi yönündeki İdare Mahkemesi kararında hukuki isabet bulunmamaktadır.

…Açıklanan nedenlerle;

1.Davacının temyiz isteminin kısmen reddine,

2.Ankara 3. İdare Mahkemesi'nin ****************sayılı temyize konu kararının, davacının 2. iddiası yönünden davanın reddine ilişkin kısmında, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 49. maddesinde sayılan bozma nedenlerinden hiçbirisi bulunmadığından anılan Mahkeme kararının bu kısmı ile davalı idare lehine vekâlet ücretine hükmedilmesine ilişkin kısmının ONANMASINA Oybirliğiyle,

3.Davacının temyiz isteminin kısmen kabulüne;

4.Temyize konu Mahkeme kararının, davacının 1. iddiası yönünden davanın reddine ilişkin kısmının, 2577 sayılı Kanun'un 49. maddesi uyarınca Bozulmasına,

5.Bu kısım yönünden Dava Konusu İşlemin İptaline oyçokluğuyla” gerekçesiyle dava konusu işlemin kısmen iptaline ve Mahkeme kararının bozulmasına karar verilmiştir.”

Paylaş:

Emsal Kararlar

Yeni Eklenenler

Sosyal Medyada Biz

error: Özderin Avukatlık Bürosu - Ankara - Uzman Kadromuza ulaşmak için lütfen arayınız ! 0312 428 03 13