İtirazen Şikâyet Başvurusunda İlgililerin Dinlenmesi Talep Edilebilir Mi?

İtirazen Şikâyet Başvurusunda İlgililerin Dinlenmesi Talep Edilebilir Mi?

İtirazen Şikâyet Başvurusunda İlgililerin Dinlenmesi Talep Edilebilir Mi?

İtirazen Şikâyet Başvusunda İlgililerin Dinlenmesi Talep Edilebilir Mi?

Dinleme Toplantısı Yapılıp Yapılmamasının Kurul’un Gerekli Görmesine Bağlı Olduğu

İdarece Gönderilen İhale İşlem Dosyası İçeriğindeki Bilgi Ve Belgeler Bir Arada Değerlendirildiğinde Dinleme Toplantısı Yapılmasına Gerek Bulunmadığı Hakkında.

 

Kamu İhale Kurulu’nun 19.01.2022 tarihli kararı:

“Öte yandan, başvuru sahibinin itirazen şikâyet dilekçesi incelendiğinde, başvuru konusunun net olarak açıklığa kavuşturulması için dinleme toplantısı talep edildiği anlaşılmıştır.

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “Kuruma itirazen şikâyet başvurusu” başlıklı 56’ncı maddesinin dördüncü fıkrasında “Kurul tarafından gerekli görülen hallerde tarafların ve ilgililerin dinlenmesine karar verilir. Bu durumda, Kurul tarafından tespit edilen tarihte taraflar ve ilgililer dinlenir.” hükmü,

İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelik’in “Dinleme toplantısı” başlıklı 20’nci maddesinde “Kurul tarafından gerekli görülen hallerde tarafların ve ilgililerin dinlenmesine karar verilir. Bu durumda, Kurul tarafından tespit edilen tarihte taraflar ve ilgililer dinlenir. Dinleme toplantısı için tayin edilen gün ve saat taraflara ve ilgililere bildirilir.” hükmü yer almaktadır.

Yukarıda aktarılan mevzuata hükümlerinden, dinleme toplantısı yapılıp yapılmaması hususunun Kurulun gerekli görmesine bağlanmış olduğu anlaşılmakta olup, itirazen şikâyet dilekçesi ile idarece gönderilen ihale işlem dosyası içeriğindeki bilgi ve belgeler bir arada değerlendirildiğinde, Kurulun 19.01.2022 tarihli ve 2022/004 numaralı toplantısının 30 no’lu gündeminde alınan karar ile “Dinleme toplantısı yapılmasına gerek bulunmadığı” kararının verildiği anlaşıldığından, başvuru sahibinin dinleme toplantısı yapılması yönündeki talebinin reddedilmesi gerektiği sonucuna varılmıştır.

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun'un 65'inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

Anılan Kanun'un 54'üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikâyet başvurusunun reddine,

 Oybirliği ile karar verildi.”

*Kamu İhale Kanunu ve ikincil mevzuatı önceliklerin ve ihtiyaçların değişmesi, uygulamada yeni soru ve sorunlarla karşılaşılması ya da kamu kurum ve kuruluşlarının kendi mevzuatlarına göre alım yapması zorunluluğunun doğması gibi nedenlerle çok sık değişen bir mevzuattır. Yargı mercileri tarafından verilen kararlar ihale tarihinde yürürlükte bulunan mevzuat hükümlerine ve uyuşmazlık konusu ihalelerin kesinleşen ihale dokümanlarına göre verilen kararlar olup; kararların emsal karar olarak uygulanıp uygulanmayacağı her somut olay özelinde ayrıca değerlendirilmelidir. Kapsamlı değerlendirme ve benzer içtihat örnekleri için Kamu İhale Departmanımız ile iletişime geçiniz.

Paylaş:

Emsal Kararlar

Yeni Eklenenler

Sosyal Medyada Biz

error: Özderin Avukatlık Bürosu - Ankara - Uzman Kadromuza ulaşmak için lütfen arayınız ! 0312 428 03 13