Uygulama Projesi ve Mahal Listesinden hangisinin uygulamaya esas alınacağı hakkında.

Uygulama Projesi ve Mahal Listesinden hangisinin uygulamaya esas alınacağı hakkında.

Uygulama Projesi ve Mahal Listesinden hangisinin uygulamaya esas alınacağı hakkında.

Uygulama Projesi ve Mahal Listesinden hangisinin uygulamaya esas alınacağı hakkında.

 
  • İmalatı istenilen işin uygulama projesinde, mahal listesinde veya varsa teknik şartnamesinde, ayrı ayrı, birbirleriyle çelişmeden, detayları ve yapım şartlarıyla birlikte açık olarak yer alması gerektiği.

  • Uygulama projesinde detaylarıyla yer verilen imalatın da sözleşme kapsamında olduğunun kabulü gerektiği.

  • İmalat detaylarından hareketle yapım şartlarının belirlenmesi, metrajların tespit edilmesi ve bu tespitlerin mahal listelerine aktarılması ile sözleşmenin ifa edilmesi gerektiği hakkında.

 

 

TC

BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIGI

Yüksek Fen Kurulu Başkanlığı

ANKARA

  Karar Konusu       : Uygulama Projesi ve Mahal Listesi Karar No               :Karar tarihi           : …    

YÜKSEK FEN KURULU KARARI

 

I-GİRİŞ   … Müdürlüğü, … yılında anahtar teslim götürü bedelli olarak ihalesi yapılan ve halen inşaatı devam eden… TL sözleşme bedelli "…İnşaatı" kapsamında yapılacak olan Granit Döşeme kaplamasının, uygulama projesinde… mahallerinde gösterilmesine rağmen, sadece… mahalli ile bu mahalde yapılacak miktarın mahal listesinde yer aldığından bahisle, uygulama projesinde olduğundan dolayı her iki mahalde de bu kaplamanın yapılması gerektiği ve bedelinin götürü bedelin içerisinde olduğunun yükleniciye bildirildiği, ancak yüklenicinin itiraz ettiği sebebiyle, … tarih ve… sayılı yazılarıyla konuya ilişkin görüş talebini Kurulumuza iletmiştir.    II-KONU   Ana hatlarıyla, 4734 sayılı Kamu İhale Kanuna göre ihale edilen ve Anahtar Teslim Götürü Bedelli olarak sözleşmeye bağlanan işin uygulama projesinin… Ve… mahallerinde yer alan, ancak, mahal listesinde sadece… mahallinde yer verilen Granit Döşeme kaplaması imalatının yapımında, uygulama projesinin mi, yoksa mahal listesinin mi dikkate alınacağı hususudur.   III – İNCELEME    Konu, Yüksek Fen Kurulu'nda, işe ait sözleşme ve ekleri ile yazışmalar çerçevesinde incelenmiştir.   Anahtar Teslim Götürü Bedelli olarak sözleşmeye bağlanan bir iş kapsamında yapılması öngörülen bir imalatın; ihale dokümanlarından olan, uygulama projesinde, mahal listesinde veya varsa teknik şartnamesinde, ayrı ayrı, birbirleriyle çelişmeden, detayları ve yapım şartlarıyla birlikte açık olarak yer alması, öncelikle istenilen bir husustur. Ancak, bir imalata, özellikle uygulama projesinde detaylarıyla yer verilmiş olması, o imalatın sözleşme kapsamı dahilinde olduğunun kabulünü gerektirir.   Esasen bu sonuç, işe ait Sözleşmenin 9. maddesine göre ihale dokümanını oluşturan belgeler arasında birinci önceliğe sahip olan Yapım İşleri Genel Şartnamesinin (YİGŞ); "Projelerin Uygulanması" başlıklı 13. maddesi hükümlerinden de çıkartılabilir. Bu maddenin ilk paragrafında yer alan; "Sözleşme konusu işler, idare tarafından yükleniciye verilen veya yüklenici tarafından hazırlanıp idarece onaylanan uygulama projelerine uygun olarak yapılır." hükmü, bu konuda bağlayıcı bir hükümdür.   Ayrıca, işe ait Sözleşmenin 6,1 madde bendinde; "Bu sözleşme,  ihale dokümanında yer alan uygulama projeleri ve bunlara ilişkin mahal listelerine dayalı olarak  toplam bedel üzerinden akdedilmiştir." Hükmü mevcut bulunmaktadır. Buradan anlaşılması gereken husus; uygulama projelerindeki imalat detaylarından hareketle yapım şartlarının belirlenmesi, metrajların tespit edilmesi ve bu tespitlerin mahal listelerine aktarılması gerektiği hususudur. Mahal listesinin dayanağı uygulama projesi olmakta, yüklenicilerin tekliflerini de buna dayalı olarak verdikleri kabul edilmektedir. Bu konudaki genel uygulamalar da bu yöndedir.   IV – KARAR   Konu, bütün bu incelemelere göre değerlendirildiğinde;   Granit Döşeme kaplamasının, uygulama projesinde… ve…mahallerinde gösterilmesine rağmen, mahal listesinde, sadece…mahalli ile bu mahalde yapılacak miktara yer verilip, …mahallinde yapılacak olan kaplamaya listede yer verilmemiş olmasının bir eksiklik olduğuna, ancak; uygulama projesinde detaylarıyla yer verildiği sebebiyle …mahallindeki döşeme kaplamasının aynı türde yapımının da sözleşme kapsamında olduğuna,   Bu itibarla; uygulama projesinde ölçüsü ve yeri gösterilmiş olan bahse konu Granit Döşeme Kaplaması imalatının her iki mahalde de, gerek sözleşme ve gerekse YİGŞ' nin ilgili hükümlerine göre, götürü bedel içerisinde yaptırılması gerektiğine,   Kurulumuzun 22.06.2005 tarihli oturumunda oy birliği ile karar verilmiştir.     * Yargı mercileri tarafından verilen kararlar yürürlükte bulunan mevzuat hükümlerine ve olayın özelliklerine göre verilen kararlar olup; kararların emsal karar olarak uygulanıp uygulanmayacağı her somut olay özelinde ayrıca değerlendirilmelidir. Kapsamlı değerlendirme ve benzer içtihat örnekleri için ilgili departmanımız ile iletişime geçiniz.      

Paylaş:

Emsal Kararlar

Yeni Eklenenler

Sosyal Medyada Biz

error: Özderin Avukatlık Bürosu - Ankara - Uzman Kadromuza ulaşmak için lütfen arayınız ! 0312 428 03 13