Mal Alım İhalelerinde Teslimde Temerrüt – Gecikme Cezası Tahakkuku

Teknik Şartnamede Belli Marka ve Model Ürün Ya da İstekliye İşaret Edilmesi

Mal Alım İhalelerinde Teslimde Temerrüt – Gecikme Cezası Tahakkuku

Mal Alım İhalelerinde Teslimde Temerrüt - Gecikme Cezası Tahakkuku

Sayıştay

Tut No: 32868

T: 08.02.2011

 Dosyada mevcut belgelerin okunup incelenmesinden sonra gereği görüşüldü;

564 sayılı ilamın 2. maddesiyle,  ………. Hastanesi ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla 117 Kalem Eczane İlaç Alımında yüklenicinin mal teslimini sözleşmede öngörülen süreler içerisinde yerine getirmemesine rağmen gecikme cezası tahsil edilmemesi sonucu kamu zararı meydana geldiği gerekçesiyle ……-YTLye tazmin hükmü verilmiştir.

Dilekçi gönderdiği dilekçede, kısmi gecikme cezası alınması gerektiği çünkü 117,655-YTL lik alımdan 24.405-YTL lik kısmın geç teslim alındığını bu tutar üzerinden gecikme cezasının hesaplanması gerektiği dolaysıyla gecikme cezasının 4.268,04-YTL olması gerektiğini belirterek verilen tazmin hükmünün kaldırılmasını talep etmektedir.

Sayıştay Savcılığı karşılamasında; kısmi gecikme cezasının alınması gerektiği belirtilerek dosyanın Daireye gönderilmesi yönünde mütalaa bildirilmiştir.

İdare ile yüklenici firma arasında 08.08.2005 tarihinde imzalanan 117 Kalem Eczane İlaç Alımına ilişkin sözleşmenin Sözleşmenin Süresi başlıklı 10. maddesinde; Sözleşmenin süresi, işe başlama tarihinden itibaren 45 (kırk beş) gündür

Aynı sözleşmenin 11. maddesinde:

İşe Başlama Tarihi: Yapılacak sözleşmeden itibaren başlar. 45 (kırk beş)gün içinde teslim edilir.

Aynı Sözleşmenin Gecikme Cezası başlıklı 17. maddesinde; İdare tarafından sözleşmenin 18 inci maddesinde belirtilen süre uzatımından ve sözleşme kapsamında yaptırılacak iş artışlarından kaynaklanan haller hariç, iş zamanında bitirilmediği/mal teslim edilmediği takdirde geçen her takvim günü için Yükleniciye yapılacak ödemelerden sözleşme bedeli üzerinden %0,10 u oranında gecikme cezası kesilecektir. Kesilecek toplam ceza tutarı hiçbir şekilde ihale bedelini aşamaz.

17.2. Gecikme cezası Yükleniciye ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın ödemelerden kesilir. Bu cezanın ödemelerden karşılanamaması halinde Yükleniciden ayrıca tahsil edilir.

17.3. Bu gecikme ihtarının Yükleniciye tebliğinden itibaren 20 günü geçtiği takdirde İdare Sözleşmeyi feshedecektir.şeklinde düzenlemelere yer verilmiştir.

Sözleşmeye hükümlerine göre, 08.08.2005 tarihinden itibaren sözleşme süresi olan 45 gün içinde taahhüt konusu malın teslim edilmemesi halinde gecikilen her takvim günü için sözleşme bedelinin %0,10 (binde bir) oranında gecikme cezasının uygulanması gerekmektedir. Teslimat tek partide yapılacak olup kısmi teslimat yapılması sözleşmede öngörülmemiştir. Bu nedenle, taahhüt konusu malın bir kısmının iş bitim tarihinden önce kalan kısmının da iş bitim tarihinden sonra teslim edilmesi halinde geç teslim edilen tutara isabet eden miktar kadar cezai şart uygulanması sözleşme hükümleri uyarınca mümkün değildir. Açıklanan nedenlerle, dilekçi iddialarının reddi ile 564 sayılı ilamın 2. maddesiyle verilen tazmin hükmünün TASDİKİNE,

Karar verildiği 08.02.2011 tarih ve 32868 sayılı tutanakta yazılı olmakla iş bu ilam tanzim kılındı.

 

* Yargı mercileri tarafından verilen kararlar yürürlükte bulunan mevzuat hükümlerine ve olayın özelliklerine göre verilen kararlar olup; kararların emsal karar olarak uygulanıp uygulanmayacağı her somut olay özelinde ayrıca değerlendirilmelidir. Kapsamlı değerlendirme ve benzer içtihat örnekleri için ilgili departmanımız ile iletişime geçiniz.

Paylaş:

Emsal Kararlar

Yeni Eklenenler

Sosyal Medyada Biz

error: Özderin Avukatlık Bürosu - Ankara - Uzman Kadromuza ulaşmak için lütfen arayınız ! 0312 428 03 13