İtirazen Şikâyet Başvuru Bedelinin İadesi Talebine İlişkin Şekil Kurallarına Uyulmaması

İdari yargı mercileri, üst norma aykırı düzenleyici işlemi ihmal etmek suretiyle uyuşmazlığı çözüme kavuşturma yetkisini haizdir.

İtirazen Şikâyet Başvuru Bedelinin İadesi Talebine İlişkin Şekil Kurallarına Uyulmaması

İtirazen Şikâyet Başvuru Bedelinin İadesi Talebine İlişkin Şekil Kurallarına Uyulmaması

İtirazen Şikâyet Başvuru Bedelinin İadesine İlişkin Yönerge’de başvuruların elden veya posta yoluyla ya da e-imza kullanılarak EKAP üzerinden yapılabileceği düzenleme altına alınmış ise de, 4734 sayılı Kanun'da bu yönde bir sınırlama olmadığı,

Normlar hiyerarşisine göre kanundan sonra gelen yönetmelik, genelge, tebliğ, talimat gibi düzenlemelerin ancak kanunda verilmiş olan hakkın kullanılmasının açıklanması ile ilgili olacağı, bu metinlerde kanun ile verilmiş olan hakkı genişletici veya daraltıcı mahiyette hükümlere yer verilemeyeceği,

2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 7. maddesinde yer verilen "(...)Düzenleyici işlemin iptal edilmemiş olması bu düzenlemeye dayalı işlemin iptaline engel olmaz." kuralı ile kanun koyucu tarafından idari yargı mercilerine üst norma aykırı düzenleyici işlemin ihmal edilmesi suretiyle uyuşmazlığın çözüme kavuşturulması yolunda tanınan yetki kapsamında bahse konu yönerge hükümleri ihmal edilerek uyuşmazlığın çözümlenmesi gerektiği hakkında.

Ankara 20. İdare Mahkemesi’nin 18.05.2023 tarihli kararı:

“…Normlar hiyerarşisine göre kanundan sonra gelen yönetmelik, genelge, tebliğ, talimat gibi düzenlemelerin ancak kanunda verilmiş olan hakkın kullanılmasının açıklanması ile ilgili olacağı, bu metinlerde kanun ile verilmiş olan hakkı genişletici veya daraltıcı mahiyette hükümlere yer verilemeyeceği hukukun genel ilkelerindendir.

Bu çerçevede, 7421 sayılı Kanun'un 13. maddesiyle 4734 sayılı Kanun'a eklenen geçici 21. madde hükmü incelendiğinde, Kamu İhale Kurumuna yapılan itirazen şikayet başvurusu sırasında ödenen başvuru bedelinin iadesi talebiyle yapılacak başvuruların değerlendirilmesinde esas alınması gereken ölçütlerin, (1) başvuru sahibinin iddialarının tamamında haklı bulunduğu ve 16/11/2022 tarihinden önce alınmış bir kurul kararının bulunması, (2) iade talebinin geçici 21. maddenin yürürlük tarihi olan 16/11/2022 tarihinden itibaren otuz gün içinde yapılması, (3) yazılı olarak talepte bulunulması olarak belirlendiği, söz konusu şartlar dışında başvuru şartlarına yönelik bir sınırlamaya yer verilmediği görülmektedir.

Uyuşmazlık konusu olayda, davacının başvuru bedelinin iadesine yönelik talebinin elden veya posta yoluyla yapılması gerektiği halde Kayseri 6. Noterliği vasıtasıyla PTT üzerinden e-tebligat yoluyla yapıldığı gerekçesiyle talebin reddine karar verildiği görülmekte ise de 7421 sayılı Kanun'un 13. maddesiyle 4734 sayılı Kanun'a eklenen geçici 21. madde hükmünde iade taleplerinin yazılı olarak yapılması dışında elden veya posta yoluyla yapılmasını zorunlu kılan bir düzenlemenin bulunmadığı görülmektedir.

Bununla birlikte, İtirazen Şikâyet Başvuru Bedelinin İadesine İlişkin Yönerge'de başvuruların elden veya posta yoluyla ya da e-imza kullanılarak EKAP üzerinden yapılabileceği düzenleme altına alınmış ise de, başvuru şartlarına yönelik söz konusu düzenlemenin Kanun'da öngörülmeyen bir sınırlama içerdiği, dolayısıyla kanun ile verilmiş olan hakkın daraltılması sonucunu doğurduğu görüldüğünden, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 7. maddesinde yer verilen "(...)Düzenleyici işlemin iptal edilmemiş olması bu düzenlemeye dayalı işlemin iptaline engel olmaz." kuralı ile kanun koyucu tarafından idari yargı mercilerine üst norma aykırı düzenleyici işlemin ihmal edilmesi suretiyle uyuşmazlığın çözüme kavuşturulması yolunda tanınan yetki kapsamında bahse konu yönerge hükümleri ihmal edilerek uyuşmazlığın çözümlenmesi gerektiği açıktır.

Bu durumda, davacı tarafından, Uşak İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü'nce 28.03.2022 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “Eşme İlçesi Köy Yollarında Kullanılmak Üzere Asfalt Malzemesi Alımı” ihalesine ilişkin olarak 25.03.2022 tarihli dilekçe ile yapılan itirazen şikayet başvurusunun 13.04.2022 tarih ve 2022/UM.I-502 sayılı Kamu İhale Kurulu kararı ile şekil yönünden reddine karar verilmesi üzerine başvurusu yapılabilmesi için ödenen 27.654,00 TL itirazen şikayet başvuru bedelinin iade edilmesi talebiyle yapılan 26/12/2022 tarihli başvurunun yasada öngörülmeyen bir sınırlama sebebine dayanılarak reddedilmesine yönelik 24/01/2023 tarih ve 2023/YK-776 sayılı Kamu İhale Kurulu kararında hukuka uyarlık görülmemiştir.

Öte yandan, iş bu karar doğrultusunda davalı idarece, davacının itirazen şikâyet başvuru bedelinin iadesi talebi hakkında 7421 sayılı Kanun'la 4734 sayılı Kanun'a eklenen 53. maddesinin (j) fıkrasının dördüncü paragrafı ve geçici 21. madde hükümleri doğrultusunda yeniden değerlendirme yapılmak suretiyle bir karar verilmesi gerektiğinden bu aşamada 27.654,00 TL'nin ödeme tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte ödenmesi yolundaki davacı istemi hakkında bu aşamada karar verilmesine yer olmadığı sonucuna varılmıştır.

Açıklanan nedenlerle, dava konusu işlemin iptaline, davacının 27.654,00 TL'nin ödeme tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte ödenmesine yönelik talebi hakkında karar verilmesine yer olmadığına…” karar verilmiştir.

Paylaş:

Emsal Kararlar

Yeni Eklenenler

Sosyal Medyada Biz

error: Özderin Avukatlık Bürosu - Ankara - Uzman Kadromuza ulaşmak için lütfen arayınız ! 0312 428 03 13