İtirazen Şikâyet Başvurusuna İdareye Verilen Şikâyet Dilekçesinde Yer Almayan Yeni Bir İddia Eklenmesi

İdarece Başvuru Süresi ve Merciinin Yanlış Gösterilmesi

İtirazen Şikâyet Başvurusuna İdareye Verilen Şikâyet Dilekçesinde Yer Almayan Yeni Bir İddia Eklenmesi

İtirazen Şikâyet Başvurusuna İdareye Verilen Şikâyet Dilekçesinde Yer Almayan Yeni Bir İddia Eklenmesi

Danıştay 13. Dairesi tarafından alınan 29.12.2016 tarihli karar:

“…Davacının birinci iddiası yönünden, isteklinin ilgili belgelerin akredite bir laboratuvar tarafından kalibre edilip edilmediği yönündeki beyanının yeterli görülmesi mümkün olmadığından, temyize konu Mahkeme kararının dava konusu işlemin birinci iddiayla ilgili kısmının iptaline ilişkin kısmında hukuka aykırılık görülmemiştir.

Temyize konu Mahkeme kararının; davacının idareye şikâyet sürecinde yer vermediği iddiasının itirazen şikâyet başvurusunda dikkate alınamayacağına ilişkin olan kısmı incelendiğinde;

4734 sayılı Kanun'un 54. maddesinin birinci fıkrasında; ihale sürecindeki hukuka aykırı işlem veya eylemler nedeniyle bir hak kaybına veya zarara uğradığını veya zarara uğramasının muhtemel olduğunu iddia eden aday veya istekli ile istekli olabileceklerin, Kanun'da belirtilen şekil ve usul kurallarına uygun olmak şartıyla şikâyet ve itirazen şikâyet başvurusunda bulunabilecekleri kurala bağlanmıştır.

Anılan Kanun'un 56. maddesinin ikinci fıkrasında, "Kurum, itirazen şikâyet başvurularını başvuru sahibinin iddiaları ile idarenin şikâyet üzerine aldığı kararda belirlenen hususlar ve itiraz edilen işlemler bakımından eşit muamele ilkesinin ihlâl edilip edilmediği açılarından inceler." kuralı yer almaktadır.

İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmeliğin "Başvuruların Şekil Unsurları" başlıklı 8. maddesinin onuncu fıkrasında, "İdarenin şikayet üzerine aldığı kararda belirtilen hususlar hariç, şikayet başvurusunda belirtilmeyen hususlar itirazen şikayet başvurusuna konu edilemez" düzenlemesine yer verilmiştir.

2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 7. maddesinin dördüncü fıkrasında, "Düzenleyici işlemin iptal edilmemiş olması, bu düzenlemeye dayalı işlemin iptaline engel olmaz" hükmü yer almakta olup, bu hükümle, idari yargı mercilerine bireysel işlemlerin yargısal denetiminde, bu işlemlerin dayanağı ikincil nitelikteki düzenleyici işlemleri ihmal etme yetkisi tanınmıştır. Bu kapsamda Kanun'un 56. maddesinin ikinci fıkrası hükmünü daraltması nedeniyle dayanağı kanuna aykırı olan İhalelere Karşı Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 8. maddesinin onuncu fıkrası hükmünün ihmal edilerek Kanun'un 56. maddesinin ikinci fıkrası çerçevesinde inceleme yapılması gerekmektedir.

Davacı tarafından, 05.11.2015 tarihinde şikâyet başvurusunda bulunulduğu, şikâyet başvurusunun 12.11.2015 tarihinde reddi üzerine, 20.11.2015 tarihinde Kamu İhale Kurumu'na itirazen şikâyet başvurusunda bulunulduğu, itirazen şikâyet başvurusunda idareye verilen şikâyet dilekçesinde yer almayan yeni bir iddia olarak; ihale üzerinde bırakılan isteklinin ihale kapsamında sunduğu tıbbi cihazların bakımını yaptığı, bu hususun Teknik Şartnamenin 2.4'üncü maddesine aykırı olduğu iddiasının yer aldığı, ancak, Kamu İhale Kurulu'nun dava konusu kararında, bu hususun idareye verilen şikâyet dilekçesinde yer almadığından bahisle söz konusu ikinci iddianın şekil yönünden reddine karar verildiği anlaşılmaktadır.

4734 sayılı Kanun'un 56'ncı maddesinin lafzından, başvuru sahibinin iddialarından sadece şikâyette yer alan iddiaların anlaşılamayacağı, Kanun'da böyle bir sınırlama yapılmadığı, Kamu İhale Kurulu tarafından başvuru sahibinin itirazen şikâyet başvurusundaki iddialarının, şikâyet aşamasında öne sürülüp sürülmediğine bakılmaksızın incelenmesi gerektiği anlaşılmaktadır.

Bu durumda, davacının, şikâyet başvurusunun reddi üzerine, 4734 sayılı Kanun'da öngörülen şekil ve usul kurallarına uygun olarak itirazen şikâyet başvurusunda bulunduğu, ancak dava konusu Kurul kararında davacının söz konusu iddiasının esastan değerlendirilmesi gerekirken şekil yönünden reddine karar verildiğinden, dava konusu Kurul kararının bu kısmında da hukuka uygunluk bulunmamıştır.

Açıklanan nedenlerle; 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 49. Maddesi uyarınca temyize konu Ankara 11. İdare Mahkemesi'nin 04.03.2016 tarih ve E:2016/273, K:2016/504 sayılı kararının iptale ilişkin kısmının ONANMASINA; redde ilişkin kısmının BOZULMASINA, dava konusu işlemin, itirazen şikâyet başvurusunun şekil yönünden reddine ilişkin kısmının İPTALİNE…”

ifadeleriyle dava konusu işlemin bir kısmının onanmasına, bir kısmının iptaline karar verilmiştir.

Paylaş:

Emsal Kararlar

Yeni Eklenenler

Sosyal Medyada Biz

error: Özderin Avukatlık Bürosu - Ankara - Uzman Kadromuza ulaşmak için lütfen arayınız ! 0312 428 03 13