İdarece Aşırı Düşük Teklif Değerlendirmesi Yapılmaması

İdarece Aşırı Düşük Teklif Değerlendirmesi Yapılmaması

İdarece Aşırı Düşük Teklif Değerlendirmesi Yapılmaması

İdarece Aşırı Düşük Teklif Değerlendirmesi Yapılmaması

Verilen teklifin diğer teklifler veya yaklaşık maliyete göre aşırı düşük olup olmadığı yönünde ihale komisyonunca bir değerlendirme yapılmaması karşısında Kurul tarafından anılan değerlendirmenin yapılması gerektiği,

"Bu konudaki takdir ve sorumluluğun ihaleyi yapan idarede" olduğu belirtilerek tesis edilen itirazen şikâyet başvurusunun reddine ilişkin dava konusu Kurul kararında hukuka uygunluk bulunmadığı hakkında.

Danıştay 13. Dairesinin 10.**.2023 tarihli E:2022/4**4, K:2023/2**3 sayılı kararında:

 4734 sayılı Kanun'un 38. maddesinin âmir hükmüne ve İdari Şartnameye aykırı olarak R.T. adlı kişi tarafından verilen teklifin diğer teklifler veya yaklaşık maliyete göre aşırı düşük olup olmadığı yönünde ihale komisyonunca bir değerlendirme yapılmadığı, şikâyet başvurusunun ise reddine karar verildiğinden, bu karara yönelik yapılan itirazen şikâyet başvurusu üzerine, anılan maddede belirtilen iki ölçüte göre (diğer teklifler veya yaklaşık maliyet) Kurulca bir değerlendirme yapılmak suretiyle başvuruya konu R.T. adlı kişinin teklifinin "aşırı düşük teklif olarak" değerlendirilip değerlendirilmeyeceği hususunda bir karar verilmesi gerekirken "bu konudaki takdir ve sorumluluğun ihaleyi yapan idarede" olduğu belirtilerek tesis edilen itirazen şikâyet başvurusunun reddine ilişkin dava konusu Kurul kararında hukuka uygunluk bulunmadığı sonucuna varılmıştır.

           Öte yandan, Kurul tarafından söz konusu husus hakkında 4734 sayılı Kanun'un 54 ve 56. maddelerinde öngörülen usule uygun şekilde herhangi bir değerlendirme yapılarak henüz bir karar verilmemiş olduğundan, temyize konu Mahkeme kararında "idarece ihalenin aşırı düşük teklif sorgulaması yapılmadan sonuçlandırılmasının mevzuata aykırı olduğu" gerekçesiyle dava konusu işlemin iptaline karar verilmesinde usul hükümlerine uygunluk bulunmamaktadır.

Bu itibarla, itirazen şikâyet başvurusunun reddine ilişkin dava konusu Kurul kararında hukuka uygunluk, dava konusu işlemin iptaline ilişkin temyize konu Mahkeme kararında ise sonucu itibarıyla hukukî isabetsizlik bulunmamaktadır.

Açıklanan nedenlerle;

  1. Davalının temyiz isteminin reddine,
  2. Dava konusu işlemin iptali yolundaki Ankara 16. İdare Mahkemesi'nin 14/10/2022 tarih ve E:2022/1822, K:2022/2021 sayılı temyize konu kararında, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 49. maddesinde sayılan bozma nedenlerinden hiçbirisi bulunmadığından anılan Mahkeme kararının yukarıda belirtilen GEREKÇEYLE ONANMASINA,

Paylaş:

Emsal Kararlar

Yeni Eklenenler

Sosyal Medyada Biz

error: Özderin Avukatlık Bürosu - Ankara - Uzman Kadromuza ulaşmak için lütfen arayınız ! 0312 428 03 13