Aşırı Düşük Teklif Açıklaması Kapsamında Sunulan Proforma Faturalar

Aşırı Düşük Teklif Açıklaması Kapsamında Sunulan Proforma Faturalar

Aşırı Düşük Teklif Açıklaması Kapsamında Sunulan Proforma Faturalar

Aşırı Düşük Teklif Açıklaması Kapsamında Sunulan Proforma Faturalar

6102 sayılı Kanun'la ultra vires (yetki aşımı) ilkesinin kaldırıldığı

Ticarî şirketlerin ana sözleşmede yazılı olan iştigal konuları dışında da faaliyette bulunabilmesinin mümkün olduğu,

Aşırı düşük teklif açıklaması kapsamında sunulan fiyat teklifinin ilgili meslek mensubu tarafından iletişim bilgileri de belirtilmek suretiyle Kamu İhale Genel Tebliği'nde öngörülen ibareye yer verilerek TÜRMOB kaşesi kullanılarak imzalanmış olması ve üçüncü kişilerden alınan fiyat tekliflerinin üzerindeki beyanın doğruluğundan meslek mensubunun sorumlu olması karşısında, onaylanan fiyat teklifinin firmanın teklife konu alanda faaliyet gösterdiğini kanıtlar nitelikte olduğu,

İhale üzerinde bırakılan istekli tarafından aşırı düşük teklif açıklaması kapsamında sunulan fiyat tekliflerini veren firmaların ilgili alanda faaliyet göstermedikleri gerekçesi ile teklifin değerlendirme dışı bırakılmasında hukuki isabet bulunmadığı hakkında.

Danıştay 13. Dairesinin 18.**.2023 tarihli ve E:20**/605, K:2023/1**8 sayılı kararı:

 " HUKUKİ DEĞERLENDİRME:

Temyize konu Mahkeme kararının, dava konusu Kurul kararının dava dışı şirketin (3) numaralı iddiasının "cihazın periyodik bakım ve onarımı giderlerine ilişkin belge sunulmadığı" kısmı yönünden davanın reddine ilişkin kısmında hukukî isabetsizlik bulunmamaktadır.

 Temyize konu Mahkeme kararının, dava konusu Kurul kararının dava dışı şirketin (2) numaralı iddiasının "ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından aşırı düşük teklif açıklaması kapsamında sunduğu fiyat tekliflerini aldığı firmaların ilgili alanda faaliyet göstermedikleri" kısmı yönünden davanın reddine ilişkin kısmı incelendiğinde;

 Davacı şirket tarafından aşırı düşük teklif açıklaması kapsamında tomografi cihazına ilişkin olarak Özel Hayat Teşhis Kliniği Ltd. Şti. tarafından düzenlenmiş 12/05/2017 tarihli fiyat teklifinin sunulduğu, sunulan fiyat tekliflerinde fiyat teklifi veren firmanın faaliyet alanı ile ilgili olarak davalı idarece 10/07/2017 tarihli yazı ile ihaleyi yapan idareden "İhale üzerinde bırakılan istekli Baytuna Sağlık Eğitim Altın İnş. Dan. Hiz. San. Tic. Ltd. Şti.nin aşırı düşük teklif açıklaması kapsamında tomografi cihazına ilişkin olarak fiyat teklifi aldığı firmaların faaliyet konularını gösteren Ticaret Sicil Gazetelerine ihtiyaç duyulmuştur." şeklinde bilgi istenildiği, gelen cevabi yazı ekinde fiyat teklifi veren firmanın faaliyet alanı ile ilgili olarak faaliyet belgesinin tevsiki amacıyla Konya Ticaret Odası'nca düzenlenen 28/11/2016 tarihli oda sicil kayıt suretinin sunulduğu, söz konusu belgede "86.10.13 Özel sağlık kurumları tarafından verilen insan sağlığına yönelik yataklı hastane hizmetleri (özel veya vakıf üniversite hastaneleri dahil, dişçilik, ambulanslı taşıma, tıbbi laboratuvar testleri, faaliyetleri hariç) ..."  ibaresinin bulunduğu, bunun üzerine davalı idarece, sunulan fiyat teklifini veren firmanın teklife konu hastane hizmetleri alanında faaliyet gösterdiği, cihazların alım satımı veya kiralama alanında faaliyet göstermediğinden bahisle davacının aşırı düşük teklif açıklamasının bu yönüyle uygun kabul edilmediği görülmektedir.

 Yukarıda yer verilen mevzuat hükümleri incelendiğinde, 6102 sayılı Kanun'la ultra vires (yetki aşımı) ilkesi kaldırılmış, 6103 sayılı Kanun'la da 6762 sayılı (mülga) Türk Ticaret Kanunu döneminde kurulan ve şirket ana sözleşmesinde şirketin sadece ana sözleşmede yazılı olan konularla sınırlı şekilde faaliyette bulunabileceğine ilişkin hükümlerin ise yazılmamış sayılacağı ifade edilerek, ticarî şirketlerin ana sözleşmede yazılı olan iştigal konuları dışında da faaliyette bulunabilmesi mümkün kılınmıştır. Bu itibarla, davacı şirketin aşırı düşük teklif açıklaması kapsamında sunduğu fiyat teklifinin ilgili meslek mensubu tarafından iletişim bilgileri de belirtilmek suretiyle Kamu İhale Genel Tebliği'nde öngörülen ibareye yer verilerek TÜRMOB kaşesi kullanılarak imzalandığı, üçüncü kişilerden alınan fiyat tekliflerinin üzerindeki beyanın doğruluğundan meslek mensubunun sorumlu olduğu onaylanan fiyat teklifinin firmanın teklife konu alanda faaliyet gösterdiğini kanıtlar nitelikte olduğu, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nda şirketlerin ana sözleşmede yazılı olan iştigal konuları dışında da faaliyette bulunabilmesine imkân tanındığı dikkate alındığında, davacı şirketin sunduğu fiyat teklifini veren şirketin cihazların alım satımı veya kiralama konusunda faaliyette bulunmadığını destekleyici herhangi bir somut bilgi, belgeye yer verilmeksizin ileri sürülen bu tür iddialar üzerine verilen dava konusu Kurul kararının bu kısmında hukuka uygunluk, Kurul kararının bu kısmına yönelik davanın reddi yönündeki İdare Mahkemesi kararında ise hukukî isabet bulunmamaktadır."

Gerekçesiyle davacının 3'nci iddiası yönünden davanın reddine, 2'nci iddiası yönünden dava konusu işlemin iptaline karar verilmiştir.

Paylaş:

Emsal Kararlar

Yeni Eklenenler

Sosyal Medyada Biz

error: Özderin Avukatlık Bürosu - Ankara - Uzman Kadromuza ulaşmak için lütfen arayınız ! 0312 428 03 13