Eşit Muamele İlkesi Uyarınca Yapılacak İnceleme

Eşit Muamele İlkesi Uyarınca Yapılacak İnceleme

Eşit Muamele İlkesi Uyarınca Yapılacak İnceleme

İdarenin, itirazen şikâyet başvurularını başvuru sahibinin iddiaları ile idarenin şikâyet üzerine aldığı kararda belirlenen hususların yanında ayrıca eşit muamele ilkesinin ihlâl edilip edilmediği açısından da incelemesi gerektiği,

 Yapılan incelemede herhangi bir hukuka aykırılık tespit edilmemesi durumunda ayrıntılı açıklamaya yer verilmeyerek eşit muamele ilkesi yönünden herhangi bir aykırılık tespit edilmediğinin belirtilmesiyle yetinilmesinde mevzuata aykırı bir yön bulunmadığı hakkında.

Danıştay 13. Dairesinin 27.**.2023 tarihli ve E:2023/2**5, K:2023/*** sayılı kararı:

          “Uyuşmazlık, davaya konu ihalenin ön yeterlik değerlendirme aşamasında iş deneyim belgesi geçersiz olduğundan bahisle yeterli bulunmayan dava dışı iş ortaklığı tarafından iş deneyim belgesinin geçerli olduğu iddiasıyla yapılan itirazen şikâyet başvurusunun reddine dair dava konu Kurul kararında, başvuru sahibinin söz konusu iddiası yönünden, eşit muamele ilkesinin ihlâl edilip edilmediği kapsamında, ön yeterlik değerlendirmesine katılan tüm adaylar hakkında davalı idare tarafından inceleme yapılıp yapılmadığı hususundan kaynaklanmaktadır.

Aktarılan düzenlemelere göre, davalı idarenin, itirazen şikâyet başvurularını başvuru sahibinin iddiaları ile idarenin şikâyet üzerine aldığı kararda belirlenen hususların yanında ayrıca eşit muamele ilkesinin ihlâl edilip edilmediği açısından da incelemesi gerekmektedir. Bu incelemede, itiraz edilen işlemin diğer aday veya isteklilere ilişkin olarak da Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun şekilde gerçekleştirilip gerçekleştirilmediğini değerlendirilmesi gerekmektedir.

İtirazen şikâyet başvurusu üzerine davalı idare tarafından yapılan inceleme sonucunda 13/10/2022 tarih ve 2022-21E sayılı esas inceleme raporu (rapor) hazırlanmış, raporun (B) bölümünde, "İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelik'in 18'inci maddesi yönünden yapılan inceleme sonucunda herhangi bir aykırılık tespit edilmemiştir." ifadesine, yine raporun "IV-Rapor Sonucu" kısmında "Başvuru konusu ihaleye ilişkin olarak itirazen şikâyet dilekçesi, ekleri ve idare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelik'in 18'inci maddesi uyarınca başvuru sahibinin iddiaları ile idarenin şikâyet üzerine aldığı kararda belirtilen hususlarla sınırlı ve eşit muamele ilkesi yönünden incelenmesi sonucunda, itirazen şikâyet başvurusunun reddi gerekmektedir." ifadesine, dava konusu Kurul kararının (B) bölümünde de, "İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelik'in 18'inci maddesi yönünden yapılan inceleme sonucunda herhangi bir aykırılık tespit edilmemiştir." ifadesine yer verildiği görülmüştür.

Esas inceleme raporu ve dava konusu Kurul kararında yer verilen ifadeler değerlendirildiğinde, başvuru sahibinin iddiası yönünden, eşit muamele ilkesinin ihlâl edilip edilmediği kapsamında, ön yeterlik değerlendirmesine katılan tüm adaylar hakkında davalı idare tarafından inceleme yapıldığı ve herhangi bir hukuka aykırılık tespit edilmediği, bu nedenle ayrıntılı açıklamaya yer verilmeyerek eşit muamele ilkesi yönünden herhangi bir aykırılık tespit edilmediğinin belirtilmesiyle yetinildiği anlaşılmıştır.

Bu itibarla, davalı idare tarafından başvuru sahibinin iddiası yönünden ön yeterlikdeğerlendirmesinekatılantümadaylarhakkındaeşitmuameleilkesikapsamındadeğerlendirme yapıldığı sonucuna varıldığından, davaya konu Kurul kararında eşit muamele ilkesi yönünden hukuka aykırılık, dava konusu işlemin iptali yolundaki İdare mahkemesi kararında ise hukuki isabet bulunmamaktadır.”

Paylaş:

Emsal Kararlar

Yeni Eklenenler

Sosyal Medyada Biz

error: Özderin Avukatlık Bürosu - Ankara - Uzman Kadromuza ulaşmak için lütfen arayınız ! 0312 428 03 13