Kamu İhale Kurulu’nun Eşit Muamele İlkesi Gereği İnceleme Yapma Yükümlülüğü

Kamu İhale Kurulu’nun Eşit Muamele İlkesi Gereği İnceleme Yapma Yükümlülüğü

Kamu İhale Kurulu’nun Eşit Muamele İlkesi Gereği İnceleme Yapma Yükümlülüğü

Kamu İhale Kurulu’nun Eşit Muamele İlkesi Gereği İnceleme Yapma Yükümlülüğü

Kurul tarafından eşit muamele ilkesi gereği inceleme yapıldığı belirtilmekte ise de, bu uğurda neler yapıldığının kararda belirtilmediği, yapılan incelemelerin açıklanmadığı gözetildiğinde Kurul’a yüklenen sorumluluğun yerine getirilmediği ve  eşit muamele ilkesine aykırı hareket edildiğinin kabulü gerektiği hakkında.

Ankara 7. İdare Mahkemesinin 17.01.2023 tarihli kararı :

 “...Uyuşmazlığa konu edilen kurul kararı incelendiğinde, dava dışı bir şirketin, davacının ihale kapsamında sunduğu Akrus markalı biyopsi koltuğunun Teknik Şartname'nin 10.9.4'üncü maddesine uygun olmadığı, ürün takip sisteminde bu ürünün kayıtlı olmadığı yönündeki iddialarıyla ilgili olarak Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu nezdinde yapılan araştırmaya istinaden bu kararın alındığı, anılan kurumun davalıya ilettiği cevabi yazıda özetle;  bir ürünün tıbbi cihaz yönetmeliklerine tabi olmadığının belirleyicilerinin idareleri olduğuna, Akrus marka AK 5010 MBS biyopsi masa / sandalyesi isimli ürünle ilgili ise böyle bir belirlemelerinin bulunmadığına işaret edildiği,  davalı idarece de buna istinaden davacının ürününün idari ve teknik şartnamede öngörülen kurallara uygun olmadığının kabulü ile teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiğine karar verilmiştir.

 

Savunma dilekçesinde ve davaya konu kurul kararına dayanak olan Esas İnceleme Raporunda; İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelik'in 18'inci maddesi yönünden yapılan incelemede herhangi bir aykırılık tespit edilmediği belirtilmiş ise de; davaya konu edilen kurul kararında, bu yönde bir inceleme yapıldığına yer verilmediği, yapılmış ise bu uğurda neler yapıldığının da kararda belirtilmediği, davacının teklifine konu cihaz hakkında Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu nezdinde bir araştırma yapılır iken, itirazen şikayet başvurusunda bulunan şirket başta olmak üzere, ihale kapsamında sunduğu teklifi geçerli kabul gören diğer şirketlerin biyopsi masa / sandalyesi kalemi açısından teklif ettiği ürünün anılan kurum nezdinde tutulan Ürün Takip Sistemine kayıtlı olup olmadığının araştırılmayarak, yukarıda aktarılan yasal düzenlemeler ile davalıya yüklenen sorumluluğun yerine getirilmediği, daha açık bir ifade ile başvuru sahibinin iddiası kapsamında ileri sürdüğü bir hususun ya da itiraz ettiği işlemin; diğer teklif sunanlar bakımından incelenmeyerek eşit muamele ilkesine aykırı hareket edildiği anlaşılmış olup, bu şekilde tesis edilen kurul kararında hukuka uyarlık bulunmadığı sonucuna varılmıştır.” dava konusu işlemin iptaline karar verilmiştir.

* Yargı mercileri tarafından verilen kararlar yürürlükte bulunan mevzuat hükümlerine ve olayın özelliklerine göre verilen kararlar olup; kararların emsal karar olarak uygulanıp uygulanmayacağı her somut olay özelinde ayrıca değerlendirilmelidir. Kapsamlı değerlendirme ve benzer içtihat örnekleri için ilgili departmanımız ile iletişime geçiniz.

Paylaş:

Emsal Kararlar

Yeni Eklenenler

Sosyal Medyada Biz

error: Özderin Avukatlık Bürosu - Ankara - Uzman Kadromuza ulaşmak için lütfen arayınız ! 0312 428 03 13