Teklif Kapsamında Sunulan Belgelerin, Belgelerin Sunuluş Şekline İlişkin Şartname Düzenlemelerine Aykırı Olduğu İddiası.

Teklifi Kapsamında Sunulan Belgelerin, Belgelerin Sunuluş Şekline İlişkin Şartname Düzenlemelerine Aykırı Olduğu İddiası.

Teklif Kapsamında Sunulan Belgelerin, Belgelerin Sunuluş Şekline İlişkin Şartname Düzenlemelerine Aykırı Olduğu İddiası.

Teklif Kapsamında Sunulan Belgelerin, Belgelerin Sunuluş Şekline İlişkin Şartname Düzenlemelerine Aykırı Olduğu İddiası.

Gizlilik ilkesinin uygulanmasının zorunlu olduğu ihale süreçlerinde isteklilerin, diğer isteklilerin teklifi ve ihale dosyasına sunulan bilgi ve belgeleri hakkında ayrıntılı bilgiye sahip olmalarının mümkün olmadığı dikkate alındığında, itirazen şikâyet başvurularında ileri sürülen iddiaların somutluğu açısından konunun geniş yorumlanması gerektiği,

Başvuru sırasında somut bir belge ismi telaffuz edilmemiş olsa dahi,  itirazen şikâyet başvurusunun  “başvurunun konusu,  sebepleri ve dayandığı delillerin itirazen şikâyet başvuru dilekçesinde bulunması gerektiği” yönündeki düzenleme gerekçe gösterilerek reddine karar verilemeyeceği hakkında.

 Ankara 18. İdare Mahkemesinin 28.12.2022 tarihli  kararı:

 “Davacı şirket tarafından yapılan itirazen şikâyet başvurusunda 2. numaralı iddiada yer alan  “Öz Aras Grup İnşaat Taahhüt Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi teklif dosyası kapsamında sunulan belgelerin sunuluş sekline uygun sunulmadığı, sunulan belgelerin bir kısmının fotokopi, bir kısmının ise suret üzerinden noter onayı yapılmış olarak sunulduğu” hususuna ilişkin olarak davalı idarece yapılan incelemede, davacının teklif dosyası kapsamında sunulan belgelere yönelik iddiasında somut bir belge adı zikretmediği, itirazen şikâyet başvurusunda herhangi bir belge adı açıkça belirtilmeksizin yalnızca ihaleye katılan isteklilerden teklifi kapsamında sunmuş olduğu belgelerin İdari Şartname’nin “Belgelerin sunuluş şekli” başlıklı 7.7’nci maddesine aykırı bir şekilde sunulduğu hususunun yer aldığı, bu itibarla söz konusu iddiaların teklif kapsamında sunulması gereken tüm belgelerin sunuluş şekli bakımından yeniden incelenmesi talebi ile genel nitelikli hukuka aykırılık ifadelerini içeren bir iddia niteliğinde olduğu, Kurum tarafından ihale sürecindeki işlem ve eylemlere ilişkin yapılacak inceleme başvuru sahibinin iddia konusu ettiği hususlara ve idarenin bu yöndeki beyanlarına hasredilmiş olup, uyuşmazlıklarda idari denetim yetkisi bu yönde bulunan Kurumun ihale komisyonlarının yerine geçip, resen inceleme sonucunu doğuracak şekilde işlemleri bastan sona yeniden inceleme yetkisi bulunmadığı gerekçesiyle reddedildiği görülmüştür.

Gizlilik ilkesinin uygulanmasının zorunlu olduğu ihale süreçlerinde isteklilerin, diğer isteklilerin teklifi ve ihale dosyasına sunulan bilgi ve belgeleri hakkında ayrıntılı bilgiye sahip olmalarının mümkün olmadığı dikkate alındığında, itirazen şikâyet başvurularında ileri sürülen iddiaların somutluğu açısından konunun geniş yorumlanması gerekmektedir. Aksinin kabulü, Kanun’da zorunlu idari başvuru yolu olarak öngörülen itirazen şikâyet başvurusunun işlevini yerine getiremeyen bir kurum olmasına ve kişilerin hak arama hürriyetinin kullanılmasının zorlaştırılmasına sebebiyet verecektir.

 Bu itibarla,  davacının itirazen şikâyet başvurusuna ilişkin dilekçesinde belirtilen “Öz Aras Grup İnsaat Taahhüt Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi teklif dosyası kapsamında sunulan belgelerin sunuluş sekline uygun sunulmadığı, sunulan belgelerin bir kısmının fotokopi, bir kısmının ise suret üzerinden noter onayı yapılmış olarak sunulduğu” şeklindeki iddiasının, somut olduğu, mevzuata aykırı olarak sunulduğu ileri sürülen belgelerin belirtildiği, bu bakımdan başvurunun, 4734 sayılı Kanun’un 54’üncü maddesinin dördüncü fıkrasının (d) bendinde ve anılan Yönetmeliğin 8’inci maddesinin ikinci fıkrasının (ç) bendinde yer alan “başvurunun konusu,  sebepleri ve dayandığı delillerin itirazen şikâyet başvuru dilekçesinde bulunması gerektiği” yönündeki düzenlemeye aykırılık taşımadığı anlaşıldığından, itirazen şikâyet başvurusunun incelenmesi gerekirken 4734 sayılı Kanun'un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (c) bendi uyarınca reddine yönelik dava konusu Kurul kararının bu kısmında hukuka uygunluk bulunmadığı sonucuna varılmıştır.” denilerek  dava konusu 07.09.2022 tarih ve 2022/UY-II-1065 sayılı Kamu İhale Kurulu kararının 2’nci iddia ile ilgili değerlendirmeleri içeren kısmının iptaline karar verilmiştir.

* Yargı mercileri tarafından verilen kararlar yürürlükte bulunan mevzuat hükümlerine ve olayın özelliklerine göre verilen kararlar olup; kararların emsal karar olarak uygulanıp uygulanmayacağı her somut olay özelinde ayrıca değerlendirilmelidir. Kapsamlı değerlendirme ve benzer içtihat örnekleri için ilgili departmanımız ile iletişime geçiniz.

Paylaş:

Emsal Kararlar

Yeni Eklenenler

Sosyal Medyada Biz

error: Özderin Avukatlık Bürosu - Ankara - Uzman Kadromuza ulaşmak için lütfen arayınız ! 0312 428 03 13