Teklif Kapsamında Sunulan Bilgilerde TC Kimlik Numarasının Yer Almaması

İtirazen Şikayet Başvurusunun Somut Delillere Dayanması Zorunluluğu

Teklif Kapsamında Sunulan Bilgilerde TC Kimlik Numarasının Yer Almaması

  • Teklif Kapsamında Sunulan Bilgilerde TC Kimlik Numarasının Yer Almaması

  • Teklif kapsamında sunulan belgelerde şirket ortaklarından birinin TC Kimlik Numarasının Yer Almaması

  • Teklifin esasını değiştirecek nitelikte olmayan bilgi eksikliğinin tamamlatılması gerektiği hakkında.

Ankara 16. İdare Mahkemesi’nin

E:20**/25**, K:20**/71** sayılı kararı:

“…Dosyanın incelenmesinden, davacı şirket tarafından teklif dosyası kapsamında 03.01.2012 tarihli ve 7975 sayılı Ticaret Sicil Gazetesi’nin 315 ve 315’inci sayfalarının sunulduğu, söz konusu Gazetede “şirketin sermayesi her biri 50,00 TL itibari değerde 120.000 adet hisseye ayrılmış, 6.000.000,00 TL olup bunun; 78.000 hisse karşılığı 3.900.000,00 TL’sı Hüseyin V.’ya, 24.000 hisse karşılığı 1.200.000,00 TL’si, Hasan V.’ya, 6.000 hisse karşılığı 300.000,00 TL’si, Şirin V.’ya, 6.000 hisse karşılığı 300.000,00 TL’si, Hülya V.’ya, 6.000 hisse karşılığı 300.000,00 TL’si, Fatoş V.’ya aittir.” bilgilerinin yer aldığı, teklif dosyası kapsamında Bursa 11. Noterliği tarafından onaylanan 20.10.2016 tarihli ve 17241 yevmiye numaralı Hüseyin V.’ya ait imza sirküleri ile imza sirkülerinin dayanağı 28.03.2016 tarihli karar defteri, 08.04.2016 tarihli ticaret sicil tasdiknamesi ve Hüseyin V.’nın kimlik fotokopisinin yer aldığı, söz konusu karar defterinde Hüseyin V., Hasan V. ve Hülya V.’nın T.C. kimlik numaralarının yer aldığı, ayrıca Bursa 11. Noterliği tarafından onaylanan 29.09.2010 tarihli ve 22230 yevmiye numaralı vekaletnamenin sunulduğu, söz konusu vekaletnamenin dayanağını 12.05.2009 tarihli karar defteri, Hüseyin V.’ya ait 12.05.2009 tarihli imza sirküleri ve Hüseyin V.’nın kimlik fotokopisinin yer aldığı, söz konusu karar defterinde Hüseyin V., Hasan V. ve Şirin V.’nın T.C. kimlik numaralarının belirtildiği, ancak sunulan Ticaret Sicil Gazetesi ve diğer belgelerde şirket ortaklarından Fatoş V.’nın T.C. kimlik numarasının bulunmadığının anlaşılması üzerine ihaleyi yapan idarece teklif mektubunda bilgi eksikliği olduğu, teklif mektubunun bu haliyle Yönetmelik'te yer alan düzenlemeye aykırı olduğu gerekçesiyle tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılmasına karar verildiği, davacı şirket tarafından yapılan itirazen şikâyet başvurusunun da davaya konu Kurul kararıyla reddi üzerine bakılan davanın açıldığı anlaşılmaktadır.

Aktarılan mevzuat ve uyuşmazlık konusu olayın birlikte değerlendirilmesinden, teklif mektubuna şirket ortaklarından Fatoş V.'nın TC kimlik numarasının yazılmadığı açık olmakla birlikte, teklifin esasını değiştirecek nitelikte olmaması kaydıyla, belgelerde bilgi eksikliği bulunması hâlinde idarece bu bilgilerin tamamlatılabileceği hususu göz önüne alındığında, ihaleyi yapan idarece gerçek kişinin TC kimlik numarasına ilişkin bilgi eksikliğinin tamamlatılması yoluna gidilmesi gerekirken davacı şirketin teklifinin değerlendirme dışı bırakılmasında hukuka uygunluk bulunmamaktadır.” gerekçesiyle dava konusu işlemin iptaline karar verilmiştir.

Paylaş:

Emsal Kararlar

Yeni Eklenenler

Sosyal Medyada Biz

error: Özderin Avukatlık Bürosu - Ankara - Uzman Kadromuza ulaşmak için lütfen arayınız ! 0312 428 03 13