Şikâyet Dilekçesinde İleri Sürülmeyen İddiaların İtirazen Şikayet Başvurusunda İleri Sürülmesi

Şikâyet Dilekçesinde İleri Sürülmeyen İddiaların İtirazen Şikayet Başvurusunda İleri Sürülmesi

Şikâyet Dilekçesinde İleri Sürülmeyen İddiaların İtirazen Şikayet Başvurusunda İleri Sürülmesi

Şikâyet Dilekçesinde İleri Sürülmeyen İddiaların İtirazen Şikayet Başvurusunda İleri Sürülmesi

Kurul tarafından yapılacak incelemede başvurucunun iddialarından sadece şikâyette yer alan iddiaların anlaşılamayacağı, başvurucunun iddialarının şikâyet aşamasında öne sürülüp sürülmediğine bakılmaksızın incelenmesi gerektiği hakkında.

Danıştay 13. Dairesinin 17.01.2023 tarihli ve E:20**/2**5, K:2023/1** sayılı kararında

"     1. Temyize konu Mahkeme kararının, itirazen şikâyet başvurusunda yer alan 1., 2., 3., 4., 5., 6. ve 8. iddiaları yönünden davanın reddine ilişkin kısmında hukukî isabetsizlik bulunmamaktadır.

  1. Temyize konu Mahkeme kararının, itirazen şikâyet başvurusunda yer alan 7. iddia yönünden davanın reddine ilişkin kısmına gelince;

 Dosya incelendiğinde, davacı şirket tarafından, ihale dokümanının mevzuata uygun olmadığı iddialarıyla yapılan 09.11.2018 tarihli şikâyet başvurusunun ihaleyi gerçekleştiren idarenin 15.11.2018 tarihli yazısıyla reddi üzerine, 23.11.2018 tarihli dilekçe ile Kamu İhale Kurumu'na itirazen şikâyet başvurusunda bulunulduğu, söz konusu başvuruda idareye yapılan şikâyet başvurusunda yer almayan (Kurul kararında 7. iddia olarak belirtilen) "Sözleşme Tasarısı'nın 12.1. maddesinin Hizmet İsleri Genel Şartnamesine aykırı olduğu, idare yükleniciye ödeme yapmadan işçilerin ücretlerinin ödenemeyeceği" şeklindeki iddiasının yer aldığı, ancak davalı idare tarafından anılan iddianın idareye verilen şikâyet dilekçesinde yer almadığı, bu nedenle itirazen şikâyet kapsamında değerlendirilmesinin mümkün olmadığından bahisle bu iddia bakımından başvurunun şekil yönünden reddine karar verildiği anlaşılmaktadır.

 4734 sayılı Kanun'un 56. maddesinin lafzından, başvuru sahibinin iddialarından sadece şikâyette yer alan iddiaların anlaşılamayacağı, Kanun'da böyle bir sınırlama yapılmadığı, Kamu İhale Kurulu tarafından başvuru sahibinin itirazen şikâyet başvurusundaki iddialarının, şikâyet aşamasında öne sürülüp sürülmediğine bakılmaksızın incelenmesi gerektiği anlaşılmaktadır.

 Bu itibarla, davacının, şikâyet başvurusunun reddi üzerine 4734 sayılı Kanun'da öngörülen sekil kurallarına uygun olarak itirazen şikâyet başvurusunda bulunduğu görüldüğünden, Kurul kararında 7. iddia olarak belirtilen iddiasının incelenmesi gerekirken, bu iddianın şikâyet başvurusunda ileri sürülmediği gerekçesiyle itirazen şikâyet başvurusunun şekil yönünden reddine ilişkin dava konusu Kurul kararının bu kısmında hukuka uygunluk, davanın reddine yönelik Mahkeme kararının bu kısmında ise hukukî isabet bulunmamaktadır."

 Gerekçesiyle Mahkeme kararının davacının 7'nci iddiası yönünden reddine ilişkin kısmın bozulmasına, bu kısım yönünden dava konusu işlemin iptaline karar verilmiştir.

Paylaş:

Emsal Kararlar

Yeni Eklenenler

Sosyal Medyada Biz

error: Özderin Avukatlık Bürosu - Ankara - Uzman Kadromuza ulaşmak için lütfen arayınız ! 0312 428 03 13