İhalenin Elektronik İhale Olarak Yapılmasının İhaleyi 4734 Sayılı Kanun Hükümleri Dışına Çıkarmayacağı

Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanun'a Muhalefet Suçu

İhalenin Elektronik İhale Olarak Yapılmasının İhaleyi 4734 Sayılı Kanun Hükümleri Dışına Çıkarmayacağı

İhalenin Elektronik İhale Olarak Yapılmasının İhaleyi 4734 Sayılı Kanun Hükümleri Dışına Çıkarmayacağı

  • İhalenin elektronik ihale olarak yapılmasının ihaleyi 4734 sayılı Kanun Hükümleri dışına çıkarmayacağı- Teklifin esasına etki etmeyen bilgi eksikliklerinin tamamlanmasının mümkün olduğu,

  • Elektronik ihale şeklinde yapılan ihalenin fiziki ortamda yapılan ihalelerden farklı olarak ilgili mevzuat hükümleri ve doküman düzenlemelerine göre ihale dokümanında belirtilen yeterlik kriterleri ile ilgili değerlendirmenin istekliler tarafından beyan edilen bilgi ve belgeler üzerinden yapılacağı, istekliler tarafından beyan edilen bilgi ve belgelerden, EKAP veya diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet siteleri üzerinden sorgulanabilenlerin, söz konusu belgelerdeki kayıtlı bilgiler esas alınarak değerlendirmeye tabi tutulacağı belirtilmekte ise de,

  • İhale Kanununa göre ihale dokümanında başvuru veya teklif zarfı içinde sunulması istenilen belgeler ve bu belgelere ilgili mevzuat gereğince eklenmesi zorunlu olan eklerinden herhangi birinin, aday veya isteklilerce sunulmaması hâlinde, bu eksik belgelerin ve eklerinin idarelerce tamamlatılmaması esas olmakla birlikte, sunulan belgelerde ihale sonucu açısından teklifin esasını değiştirecek nitelikte olmayan bilgi eksikliklerinin bulunması hâlinde bu eksikliklerin idarelerce tamamlatılması gerektiği hakkında.

Ankara 8. İdare Mahkemesinin 30.04.2020 tarihli kararı

 “…Dava dosyasının incelenmesinden, Sağlık Bakanlığı Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğünce, 11.11.2019 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen 2019/408602 ihale kayıt numaralı "Muğla Marmaris 125 Yataklı Devlet Hastanesi Yapım İşi" ihalesine katılan davacının, ihaleyi yapan idare tarafından yeterlik bilgileri tablosunda şirket ortakları ile yetkililerinin T.C. kimlik numaraları belirtilmiş olmakla birlikte, söz konusu bilgilerin teyidinin yapılabileceği belge olarak beyan edilen Ticaret Sicili Gazetelerinde şirket ortaklarına ait T.C. kimlik bilgisi bulunmadığından ve ayrıca yeterlik belgileri tablosunun “Diğer belgeler kullanılarak tevsik ediliyorsa bu belgelerin tarih ve sayısı ile düzenleyen gerçek/tüzel kişi” bölümünün doldurulmadığından bahisle tekliflerinin değerlendirme dışı bırakıldığı, tekliflerinin değerlendirmeye alınmasına yönelik idareye yaptıkları şikâyet başvurularının reddedilmesi üzerine davalı idareye itirazen şikayet başvurusunda bulunulduğu, bu başvurusunun da aynı gerekçelerle reddi üzerine bakılmakta olan davanın açıldığı anlaşılmaktadır.

 

Her ne kadar davalı idare tarafından, söz konusu ihalenin elektronik ihale olması sebebiyle İhale Kanununun 38.maddesi kapsamında bir araştırma yapılarak yeterlik bilgileri tablosunda beyan edilen bilgi ve belgeler dışında bu tabloya haricen bir belgenin bilgisayardan taratılarak yüklenmesinin teknik olarak mümkün olmadığı ileri sürülmekte ise de, yukarıda belirtilen Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliği'nin 24.maddesinin 5.fıkrasına göre, bilgisayarda taratılarak e-teklif kapsamında sunulan belgelerde, teklifin esasını değiştirecek nitelikte olmaması kaydıyla, bilgi eksikliği bulunması halinde idare tarafından bilgilerin tamamlanmasının istenileceğinin belirtildiği, kaldı ki, dava konusu ihalenin elektronik ihale olmasının onu 4734 Sayılı İhale Kanunu kapsamı dışına çıkarmayacağı, İhale Kanununa göre de, ihale dokümanında başvuru veya teklif zarfı içinde sunulması istenilen belgeler ve bu belgelere ilgili mevzuat gereğince eklenmesi zorunlu olan eklerinden herhangi birinin, aday veya isteklilerce sunulmaması hâlinde, bu eksik belgelerin ve eklerinin idarelerce tamamlatılmaması esas olmakla birlikte, sunulan belgelerde ihale sonucu açısından teklifin esasını değiştirecek nitelikte olmayan bilgi eksikliklerinin bulunması hâlinde bu eksikliklerin idarelerce tamamlatılması gerektiğinin açık olduğu, davacı şirketin ortaklarının T.C. kimlik numaralarının teklif dosyasında yer almamasının, ihale sonucu açısından teklifin esasını değiştirecek nitelikte olmayan bir bilgi eksikliği olduğu anlaşıldığından, ihaleyi yapan idarece bu eksikliğin tamamlatılması yoluna gidilmesi gerekirken davacı şirketin teklifinin doğrudan değerlendirme dışı bırakılmasında ve bu hususa ilişkin yapılan itirazen şikâyet başvurusunun reddedilmesinde hukuka uyarlık bulunmamaktadır.

Açıklanan nedenlerle, dava konusu işlemin iptaline…” gerekçesiyle dava konusu işlemin iptaline karar verilmiştir.

   

*Kamu İhale Kanunu ve ikincil mevzuatı önceliklerin ve ihtiyaçların değişmesi, uygulamada yeni soru ve sorunlarla karşılaşılması ya da kamu kurum ve kuruluşlarının kendi mevzuatlarına göre alım yapması zorunluluğunun doğması gibi nedenlerle çok sık değişen bir mevzuattır. Yargı mercileri tarafından verilen kararlar ihale tarihinde yürürlükte bulunan mevzuat hükümlerine ve uyuşmazlık konusu ihalelerin kesinleşen ihale dokümanlarına göre verilen kararlar olup; kararların emsal karar olarak uygulanıp uygulanmayacağı her somut olay özelinde ayrıca değerlendirilmelidir. Kapsamlı değerlendirme ve benzer içtihat örnekleri için Kamu İhale Departmanımız ile iletişime geçiniz.

Paylaş:

Emsal Kararlar

Yeni Eklenenler

Sosyal Medyada Biz

error: Özderin Avukatlık Bürosu - Ankara - Uzman Kadromuza ulaşmak için lütfen arayınız ! 0312 428 03 13