Elektronik İhalede Yeterlik Bilgileri Tablosunun Boş Bırakılması

Şikayet Yolu

Elektronik İhalede Yeterlik Bilgileri Tablosunun Boş Bırakılması

Elektronik İhalede Yeterlik Bilgileri Tablosunun Boş Bırakılması

Teklifin Esasını Değiştirecek Nitelikte Olmayan Bilgi Eksikliği

"Yeterlik Bilgileri Tablosu"nun “İş Hacmi Bilgileri” Bölümünün “Yeterlik Değerlendirmesinde Esas Alınan Yıllar Ve Bu Yıllara Ait Toplam Ciro/Fatura Tutarı” Kısmında, “Yeterlik Değerlendirmesinde Esas Alınan Yıl/Yıllar” Bilgisinin Boş Bırakılmasının İhale Sonucu Açısından Teklifin Esasını Değiştirecek Nitelikte Olmayan Bir Bilgi Eksikliği Olduğu,

Her Ne Kadar Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliği’nin 24. Maddesinin 5. Fıkrasında, Sadece, Bilgisayarda Taratılarak E-Teklif Kapsamında Sunulan Belgelerde, Teklifin Esasını Değiştirecek Nitelikte Olmayan Bilgi Eksikliklerinin Tamamlattırılabileceğine Yönelik Düzenleme Yapılmış İse De Uyuşmazlığa Konu İhalenin Elektronik İhale Usulüyle Gerçekleştirilmiş Olmasının İhaleyi 4734 Sayılı Kanun'un Kapsamı Dışına Çıkarmayacağı,

Sunulan Belgelerde İhale Sonucu Açısından Teklifin Esasını Değiştirecek Nitelikte Olmayan Bilgi Eksikliklerinin Bulunması Hâlinde Bu Eksikliklerin İdarelerce Tamamlatılması Gerektiği

Danıştay Onüçüncü Dairesinin 22.02.2022 tarihli kararı:

“…Temyize konu Mahkeme kararında, ihalenin idare tarafından iptali kararının Kurul tarafından iptaline ilişkin 20/05/2021 tarih ve 2021/UH.I-1028 sayılı kararın Ankara 14. İdare Mahkemesi'nin 27/10/2021 tarih … sayılı kararıyla iptal edildiğinden bahisle davanın konusuz kaldığı gerekçesiyle karar verilmesine yer olmadığına karar verilmiş ise de, Ankara 14. İdare Mahkemesi'nin anılan kararının Dairemizin 22/02/2022 tarih ve … sayılı kararıyla ihalenin idare tarafından iptali gerekçelerinin yerinde olmadığı gerekçesiyle bozulduğu ve ihalenin iptaline ilişkin ihale komisyonu kararının iptali yolundaki Kurul kararı yönünden davanın reddine karar verildiğinden oluşan bu yeni hukuki durum çerçevesinde dava konusu Kurul kararının değerlendirilmesi gerekmektedir.

Dava konusu işlemin …. Gıda Temizlik Ticaret ve Sanayi Limited Şirketi-Hasel Yemekçilik Gıda Temizlik İnşaat Medikal Sanayi Dış Ticaret Limited Şirketi-Lokman Bilgisayar Temizlik Gıda Odun ve Kömür Medikal Sanayi Ticaret Limited Şirketi iş ortaklığının teklifinin değerlendirmeye alınmasına yönelik kısmı bakımından yapılan incelemede;

Bu itibarla, dava konusu Kurul kararının ... Gıda Temizlik Ticaret ve Sanayi Limited Şirketi-Hasel Yemekçilik Gıda Temizlik İnşaat Medikal Sanayi Dış Ticaret Limited Şirketi-Lokman Bilgisayar Temizlik Gıda Odun ve Kömür Medikal Sanayi Ticaret Limited Şirketi iş ortaklığının teklifinin değerlendirmeye alınması yönünde düzeltici işlem belirlenmesine ilişkin kısmında hukuka aykırılık bulunmamaktadır.

 

Dava konusu işlemin davacının teklifinin değerlendirme dışı bırakılmasına yönelik kısmı bakımından yapılan incelemede;

Dosyanın incelenmesinden, uyuşmazlığa konu ihaleye katılan davacı şirket tarafından teklif kapsamında sunulan "Yeterlik Bilgileri Tablosu"nun “İş Hacmi Bilgileri” bölümünün “Yeterlik Değerlendirmesinde Esas Alınan Yıllar ve Bu Yıllara Ait Toplam Ciro/Fatura Tutarı” kısmında sadece “…” tutarının beyan edildiği, “Yeterlik değerlendirmesinde esas alınan yıl/yıllar” bilgisinin boş bırakıldığı görülmektedir. Her ne kadar Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliği’nin 24. maddesinin 5. fıkrasında, sadece, bilgisayarda taratılarak e-teklif kapsamında sunulan belgelerde, teklifin esasını değiştirecek nitelikte olmayan bilgi eksikliklerinin tamamlattırılabileceğine yönelik düzenleme yapılmış ise de uyuşmazlığa konu ihalenin elektronik ihale usulüyle gerçekleştirilmiş olmasının ihaleyi 4734 sayılı Kanun'un kapsamı dışına çıkarmayacağı, 4734 sayılı Kanun uyarınca, ihale dokümanında başvuru veya teklif zarfı içinde sunulması istenilen belgeler ve bu belgelerle ilgili mevzuat gereğince eklenmesi zorunlu olan eklerinden herhangi birinin, aday veya isteklilerce sunulmaması hâlinde, bu eksik belgelerin ve eklerinin idarelerce tamamlatılmaması esas olmakla birlikte, sunulan belgelerde ihale sonucu açısından teklifin esasını değiştirecek nitelikte olmayan bilgi eksikliklerinin bulunması hâlinde bu eksikliklerin idarelerce tamamlatılması gerektiği, davacı şirket tarafından sunulan "Yeterlik Bilgileri Tablosu"nun “İş Hacmi Bilgileri” bölümünün “Yeterlik Değerlendirmesinde Esas Alınan Yıllar ve Bu Yıllara Ait Toplam Ciro/Fatura Tutarı” kısmında, “Yeterlik değerlendirmesinde esas alınan yıl/yıllar” bilgisinin boş bırakılmasının ihale sonucu açısından teklifin esasını değiştirecek nitelikte olmayan bir bilgi eksikliği olduğu anlaşıldığından, ihaleyi gerçekleştiren idarece bu eksikliğin tamamlatılması yoluna gidilmesi gerekirken dava konusu işlemin davacının teklifinin değerlendirme dışı bırakılmasına yönelik kısmında hukuka uygunluk bulunmamaktadır.

Bu itibarla, dava konusu işlemin itirazen şikâyet başvurusunda bulunan isteklinin teklifinin değerlendirmeye alınmasına yönelik kısmında hukuka aykırılık, davacının teklifinin değerlendirme dışı bırakılmasına yönelik kısmında ise hukuka uygunluk bulunmadığı sonucuna varılmıştır.

Açıklanan nedenlerle;

  1. Davacının temyiz isteminin kabulüne;
  2. 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 49. maddesi uyarınca Ankara 14. İdare Mahkemesi'nin 27/10/2021 tarih ve … sayılı kararının bozulmasına,
  3. Dava konusu işlemin ... Gıda Temizlik Ticaret ve Sanayi Limited Şirketi-Hasel Yemekçilik Gıda Temizlik İnşaat Medikal Sanayi Dış Ticaret Limited Şirketi-Lokman Bilgisayar Temizlik Gıda Odun ve Kömür Medikal Sanayi Ticaret Limited Şirketi iş ortaklığının teklifinin değerlendirmeye alınmasına ilişkin kısmı yönünden davanın reddine,
  4. Dava konusu işlemin davacının teklifinin değerlendirme dışı bırakılmasına yönelik kısmının iptaline,”
 

* Yargı mercileri tarafından verilen kararlar yürürlükte bulunan mevzuat hükümlerine ve olayın özelliklerine göre verilen kararlar olup; kararların emsal karar olarak uygulanıp uygulanmayacağı her somut olay özelinde ayrıca değerlendirilmelidir. Kapsamlı değerlendirme ve benzer içtihat örnekleri için ilgili departmanımız ile iletişime geçiniz.

Paylaş:

Emsal Kararlar

Yeni Eklenenler

Sosyal Medyada Biz

error: Özderin Avukatlık Bürosu - Ankara - Uzman Kadromuza ulaşmak için lütfen arayınız ! 0312 428 03 13