İhale Dokümanlarının Bir Bütün Olarak Değerlendirilmesi Gerekliliği Hakkında

"Konkordato ilan eden" kavramının kamu ihalelerine katılım bakımından hüküm ve sonuçları

İhale Dokümanlarının Bir Bütün Olarak Değerlendirilmesi Gerekliliği Hakkında

İhale Dokümanlarının Bir Bütün Olarak Değerlendirilmesi Gerekliliği Hakkında

Teknik şartnamede hizmet veren HBYS firmasından demonstrasyon istenmeyeceğine ilişkin düzenleme yapılması,

Teknik şartnamede yapılan düzenlemenin yeterlik değerlendirmesinde dikkate alınabilmesi için bu hususa yeterlik kriterlerinin düzenlendiği İdari Şartname’nin 7’nci maddesinde yer verilmesi gerektiği savunulmuşsa da, ihale dokümanlarının bir bütün olarak değerlendirilmesi gerekliliği karşısında İdari Şartname'de, Teknik Şartname ile düzenlenen bu keyfiyete spesifik olarak atıf yapılmamasının düzenlemenin ihmâl edilebileceği anlamına gelmediği hakkında.

Danıştay Onüçüncü Dairesi Kararı

“… Dava konusu ihale dokümanı incelendiğinde; İdari Şartname'de, en avantajlı birinci ve ikinci teklif sahiplerinin belirlenmesinin ardından, bu isteklilerin yeterliklerinin tevsiki amacıyla demonstrasyon yapılacağı kurala bağlanmış, Teknik Şartname'de ise, hâlihazırda hizmet vermekte olan HBYS firmasından demonstrasyon istenmeyebileceğinin belirtilmesinin ardından yapılacak demonstrasyon işlemlerine ilişkin detaylı düzenlemelere yer verilmiştir.

Bu durumda, hâlihazırda ihale konusu işi gerçekleştiren firmanın yeterliğinin tespitine yönelik ayrıca bir demonstrasyon yapılmasına gerek görülmemesinin, bu işlemin amacı düşünüldüğünde geçerli bir sebebe dayandığı, bu hususun idarenin takdirine bırakıldığının Teknik Şartname'de açıkça düzenlendiği, ihaleye ilişkin ayrı bir yeterlik kriteri getirilmediği ve kuralın demonstrasyonun yapılma koşullarına yönelik olduğu gözetildiğinde İdari Şartname'de düzenlenmesi zorunluluğu bulunmadığı, ayrıca, ihale dokümanlarının bir bütün olarak değerlendirilmesi gerekliliği karşısında İdari Şartname'de, Teknik Şartname ile düzenlenen bu keyfiyete spesifik olarak atıf yapılmamasının düzenlemenin ihmâl edilebileceği anlamına gelmediği anlaşıldığından, dava konusu Kurul kararının bu kısmında hukuka uygunluk görülmemiştir.

Bu itibarla, davanın reddi yönündeki İdare Mahkemesi kararının ikinci iddiaya ilişkin kısmında hukuki isabet bulunmamaktadır.”

Paylaş:

Emsal Kararlar

Yeni Eklenenler

Sosyal Medyada Biz

error: Özderin Avukatlık Bürosu - Ankara - Uzman Kadromuza ulaşmak için lütfen arayınız ! 0312 428 03 13