Mesai Saatinden Sonra Sistem Üzerinden Yapılan Şikâyet Başvurusu

Deprem Nedeniyle Oluşan Zararların Tazmini- Görevini İhmal Eden İdarelerin Hizmet Kusuru

Mesai Saatinden Sonra Sistem Üzerinden Yapılan Şikâyet Başvurusu

Mesai Saatinden Sonra Sistem Üzerinden Yapılan Şikâyet Başvurusu

İdarenin hak arama hürriyetini kısıtlayıcı nitelikte düzenleyici işlem tesis etmesine olanak bulunmadığı, Kanun ve Yönetmelik hükümlerini sınırlandıran veya etkisiz hale getiren düzenleyici işlemlerin hukuk devleti ilkesine aykırı olduğu,

Ekap üzerinden 22.12.2022 saat 21.51’de yapılan şikayet başvurusunun süresinde olduğu, başvuru tarihinin başvurunun idarenin kayıtlarına girdiği 23.12.2022 tarihi olarak kabul edilmesinin Anayasanın 36. Maddesine aykırılık teşkil edeceği,

Mesai saatinden sonra sistem üzerinden yapılan başvurunun bir sonraki iş günü yapılmış gibi kabul edilemeyeceği, başvuru tarihinin başvurunun yapıldığı gün olarak kabul edilmesi gerektiği hakkında.

 

Ankara 25. İdare Mahkemesinin 29.03.2023 tarihli kararı

 

“…Davacının birinci iddiası yönünden yapılan incelemede;

Uyuşmazlıkta, yukarıda aktarılan doküman düzenlemelerden ihale konusu işin asansör bakım ve onarım hizmet alımı işi olduğu ve benzer iş olarak ise asansör yapım işleri veya asansör bakım onarım işlerinin belirlendiği, ihale üzerinde bırakılan Fatihler Asansör Sanayi Ticaret Limited Şirketi tarafından sunulan yeterlik bilgileri tablosunda 2018/558594-3061035-1-1 numaralı EKAP’a kayıtlı iş deneyim belgesinin beyan edildiği, söz konusu iş deneyim belgesinin Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü/ Erzincan Tavuk Kombinası Müdürlüğü tarafından 13.03.2020 tarihinde ihale üzerinde bırakılan istekli adına düzenlendiği, belgeye konu işin “1 adet asansör alımı ve montajı” işi olduğu, işin kabul tarihinin 31.12.2018 ve belge tutarının 122.950,00 TL olduğu, bu durumda ne asansör yapım işi ne de asansör bakım işi kapsamında değerlendirilmesine olanak bulunmadığı, ihaleyi yapan idare tarafından Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü/ Erzincan Tavuk Kombinası Müdürlüğü'ne sorulması üzerine Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü/ Erzincan Tavuk Kombinası Müdürlüğü'nce verilen ve ihale üzerinde bırakılan isteklinin asansörün bakımını yaptığına ilişkin açıklamanın da iş deneyim belgesinin niteliğini değiştirmeyeceği, söz konusu iş deneyim belgesinde belirtilen ihalenin “1 adet asansör alımı ve montajı” işi olduğu açıkça belirtilmişken, ayrıca asansör alımı ve montajı işi ile bakım ve onarım işlerinin tamamen farklı işler olduğu da göz önüne alındığında, söz konusu işin devamı niteliğindeki bakım işinin yapıldığından bahisle iş deneyim belgesinin uygun olduğuna ilişkin dava konusu Kurul kararının bu kısmında hukuka uyarlık görülmemiştir.

Davacının ikinci iddiası yönünden yapılan incelemede;

Dava dosyasının incelenmesinden, incelemeye konu ihalenin 12.12.2022 tarihinde gerçekleştirildiği ve yaklaşık maliyet tutarının bu tarihte açıklandığı, davacı tarafından 22.12.2022 tarihinde ihaleyi yapan idareye elden şikayet başvurusunda bulunulduğu ve söz konusu şikayet dilekçesinde sadece yukarıda aktarılan birinci iddiasına yer verildiği. akabinde davacı tarafından 22.12.2022 tarihinde saat 21.51’de ihaleyi yapan idareye bir adet elektronik şikayet başvurusunda bulunulduğu, söz konusu ikinci şikayet başvurusunda özetle “yaklaşık maliyetin hatalı hesaplandığı” yönündeki iddiasına yer verildiği, davalı idarece idareye yapılan elektronik şikayet başvurusunun idareye bildirim tarihinin 23.12.2022. saat 09.00 olduğu ve anılan Tebliğ hükmü uyarınca başvurunun süresinde yapılmadığının anlaşıldığı gerekçeleriyle itirazen şikayetin süre yönünden reddine karar verilmesi üzerine bakılan davanın açıldığı anlaşılmaktadır.

Sözlük anlamı ile "düzenli hâle koymak, düzen vermek, tanzim ve tertip etmek" olarak tanımlanan "düzenleme" kamu hukukunda kural koyma ile eş anlamlıdır. Kural ise; sürekli, soyut, nesnel, genel (kişilik dışı) durumları belirleyen ve gösteren bir içeriğe sahiptir.

İdare, Anayasa ve kanunlardan aldığı yetki ile kural koyma (düzenleme yapma) yetkisine sahiptir. "Kural işlemler" üst hukuk kurallarına uygun olarak hukuk düzenine yeni kural getiren ya da mevcut bir kuralı değiştiren veya kaldıran tek yanlı idarî işlemlerdir. Düzenleme yetkisini kullanarak tesis edilen işlemlerin düzenleyici nitelik taşıdığının kabul edilebilmesi için söz konusu işlemin sürekli, soyut, nesnel, genel durumları belirleyen ve gösteren hükümler içermesi, başka bir anlatımla, belirtilen nitelikte kurallar getirmiş olması gerekmekte olup bu genel düzenlemelerin kanunda gösterilen usule uygun olarak yürürlüğe konulması ve üst hukuk kurallarına aykırı hükümler içermemesi zorunludur.

Uyuşmazlıkta yukarıda yer verilen mevzuat hükümleri ile yapılan açıklamalar ışığında, davalı idarece hak arama hürriyetini kısıtlayıcı nitelikte düzenleyici işlem tesis etmesine olanak bulunmadığı, Kanun ve Yönetmelik hükümlerini sınırlandıran veya etkisiz hale getiren düzenleyici işlemlerin hukuk devleti ilkesine aykırı bir durum teşkil edeceği, somut olayda Kanun ve Yönetmelik hükümleri uyarınca davacının süresinde şikayet başvurusunda bulunduğu, elektronik ortamda yapılan başvurunun idarenin bilgi alanına girdiği tarihin esas alınmasının yukarıda yer verilen Anayasa'nın 36. maddesine aykırılık teşkil edeceği, yapılan başvurunun idarenin kayıtlarına girdiği tarihin esas alınması gerektiği, dolayısıyla mesai saatinden sonra sistem üzerinden yapılan başvurunun bir sonraki iş günü yapılmış gibi kabul edilemeyeceği ve başvuru tarihinin bir sonraki gün değil başvurunun yapıldığı gün olarak kabul edilmesi gerektiği anlaşıldığından davacının ikinci iddiasının süre yönünden reddine ilişkin dava konusu Kurul kararının bu kısmında da hukuka uyarlık görülmemiştir.” gerekçesiyle dava konusu işlemin iptaline karar verilmiştir.

* Yargı mercileri tarafından verilen kararlar yürürlükte bulunan mevzuat hükümlerine ve olayın özelliklerine göre verilen kararlar olup; kararların emsal karar olarak uygulanıp uygulanmayacağı her somut olay özelinde ayrıca değerlendirilmelidir. Kapsamlı değerlendirme ve benzer içtihat örnekleri için ilgili departmanımız ile iletişime geçiniz.

Paylaş:

Emsal Kararlar

Yeni Eklenenler

Sosyal Medyada Biz

error: Özderin Avukatlık Bürosu - Ankara - Uzman Kadromuza ulaşmak için lütfen arayınız ! 0312 428 03 13