Turgut Özal Anadolu Lisesi Spor Salonu Yapım İşi İhalesi

Turgut Özal Anadolu Lisesi Spor Salonu Yapım İşi İhalesi

Turgut Özal Anadolu Lisesi Spor Salonu Yapım İşi İhalesi

Turgut Özal Anadolu Lisesi Spor Salonu Yapım İşi İhalesi

 
KAMU İHALE KURULU KARARI
Toplantı No : 2012/047
Gündem No : 122
Karar Tarihi : 08.08.2012
Karar No : 2012/UY.I-3252

Şikayetçi:
Ali Çolak Çolak İnş., GÜNEŞLİ MAH. ÖMER CAD. ÇAĞDAŞ İŞ MERKEZİ NO : 4 K: 1/101 KAHRAMANMARAŞİhaleyi yapan idare:
Malatya İl Özel İdaresi, Karakavak Mevkii Mastı Karsısı 44400 MALATYABaşvuru tarih ve sayısı:
24.07.2012 / 25990Başvuruya Konu İhale:
2012/67513 İhale Kayıt Numaralı "Turgut Özal Anadolu Lisesi Spor Salonu Yapım İşi" İhalesiKurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:
Malatya İl Özel İdaresitarafından 18.06.2012tarihinde açık ihale usulüile yapılan “Turgut Özal Anadolu Lisesi Spor Salonu Yapım İşi” ihalesine ilişkin olarak başvuru sahibince 24.07.2012tarih ve 25990sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunulmuştur.Başvuruya ilişkin olarak 2012/2819sayılı şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde ön inceleme raporu tanzim edilmiştir. Karar:

Şikâyet dilekçesi ve ön inceleme raporu incelendi:

Başvuru dilekçesinde özetle: idare tarafından aşırı düşük teklif açıklaması uygun görülen Erdal Turkay'ın üzerinde ihalenin bırakıldığı, ancak aşırı düşük teklif savunmasının incelenmesi açısından ciddi kaygıların bulunduğu, Kamu İhale Genel Tebliği’nin 45 inci maddesinde yer alan hükümler doğrultusunda açıklamanın incelenip incelenmediğinin yeniden gözden geçirilerek kendilerine bilgi verilmesi ve gerekçelerin yazılı olarak belirtilmesinin kendilerini son derece rahatlatacağı, bu tür durumlarda Kamu İhale Kurumuna şimdiye kadar yapılan tüm itirazlarda düzeltici işlem kararının çıktığı, sınır değerin altında kalan isteklilerden verecekleri savunmada çok detaylı bilgiler talep edildiği, bu belgelerin eksiksiz olarak tamamlanmasının Tebliğ düzenlemeleri ile imkansız hale getirildiği, konuyla ilgili bir çok kararın Kamu İhale Kurumunun internet sitesinde mevcut olduğu, idarenin şikayete ilişkin cevabında işçilik ücretlerinin  01.07.2012 tarihinde yayınlanan genelgeye göre baz alındığının belirtildiği, ihalenin yapıldığı tarih göz önüne alınarak tekrar değerlendirilmesinin ek olarak talep edildiğiiddialarına yer verilmiştir.

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “İhalelere yönelik başvurular” başlıklı 54 üncü maddesinde;           ihale sürecindeki hukuka aykırı işlem veya eylemler nedeniyle bir hak kaybına veya zarara uğradığını veya zarara uğramasının muhtemel olduğunu iddia eden aday veya istekli ile istekli olabileceklerin, bu Kanunda belirtilen şekil ve usul kurallarına uygun olmak şartıyla şikâyet ve itirazen şikâyet başvurusunda bulunabilecekleri, şikâyet ve itirazen şikâyet başvurularının, dava açılmadan önce tüketilmesi zorunlu idari başvuru yolları olduğu,

“Kuruma itirazen şikayet başvurusu” başlıklı 56 ncı maddesinde: Kurumun itirazen şikâyet başvurularını, başvuru sahibinin iddiaları ile idarenin şikayet üzerine aldığı kararda belirlenen hususlar ve itiraz edilen işlemler bakımından eşit muamele ilkesinin ihlal edilip edilmediği açılarından inceleyeceği, idare tarafından şikâyet veya itirazen şikâyet üzerine alınan ihalenin iptal edilmesi işlemine karşı yapılacak itirazen şikâyet başvurularının ise idarenin iptal gerekçeleriyle sınırlı inceleneceği hüküm altındadır.

 İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmeliğin başvuruların şekil unsurlarını düzenleyen 8 inci maddesinde; dilekçelerde “Başvurunun konusu, sebepleri ve dayandığı deliller”e yer verilmesi gerektiği düzenlenmiştir.

İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Tebliğ’in İtirazen şikâyet başvurularında aranılacak şekil unsurları”başlıklı 11 inci maddesinin sekizinci fıkrasında da “Yönetmeliğin 8 inci maddesinin ikinci fıkrasının (ç) bendinde başvurunun konusu, sebepleri ve dayandığı delillerin başvuru dilekçelerinde belirtilmesi gerektiği düzenlendiğinden, başvuruda bulunulan hususların dilekçelerde somut bir biçimde, mevzuata aykırı bulunma sebepleri ile birlikte gösterilmesi gerekmektedir. İşlemin hangi unsurlarının hangi gerekçelerle hukuka aykırı olduğu belirtilmeksizin sadece mevzuata aykırı olduğu gibi soyut ve mesnetsiz iddialara yer verilmesi halinde, Yönetmeliğin 8 inci maddesine aykırı olduğu gerekçesiyle başvurunun reddine ilişkin sorumluluk başvurana ait olacağından bu hususa dikkat edilmesi gerekmektedir.” açıklamalarına yer verilmiştir.

 Yukarıda aktarılan mevzuat düzenlemeleri uyarınca, itirazen şikâyet başvurusunun ve bu başvuru kapsamında ileri sürülen iddiaların, bir aykırılık savı taşıması gerekmektedir. Zira Kanun, ihale sürecindeki hukuka aykırı işlem veya eylemler nedeniyle bir hak kaybına veya zarara uğradığını veya zarara uğramasının muhtemel olduğunu iddia edenlere başvuru hakkı tanımaktadır. Dolayısıyla başvurularda, şikâyete konu işlemin taşıdığı iddia edilen hukuka aykırılığın gerekçesi veya gerekçelerine yer verilmelidir.

 İddia konusu husus, aşırı düşük teklif değerlendirilmesine ilişkin işlemlerin gözden geçirilmesine yöneliktir. İddia kapsamında açıklamanın hangi yönden mevzuata aykırı olduğu, hangi gerekçelerle uygun sayılmaması gerektiği veyahut idarece yapılan işlemin hangi sebeplerle hukuka aykırı olduğu hususu somut ve hukuki bir biçimde belirtilmemiştir. Başvuru dilekçesinde açıklamanın tekrar incelenmesinin talep edildiği, Kurumca yapılan tekrar inceleme sonucunda açıklamaya ilişkin gerekçelerin açıklığa kavuşturulması gerektiği, dayanak olarak Kamu İhale Genel Tebliği’nin 45 inci maddesinde yer alan hükümler dolayısıyla uygun açıklama sunulmasının imkânsız hale geldiği, bu tür şikâyet başvurularının sonucunda sürekli düzeltici işlem kararı verildiği belirtilmiş olup, bu açıklamanın da yeniden incelenmesi talep edilmiştir. Sonuç olarak başvuru içerisinde somut hukuki delillere dayanan bir iddia bulunmadığı anlaşıldığından, mevzuatın yukarıda aktarılan düzenlemeleri gereğince başvurunun reddine karar verilmesi gerekmektedir.

   Açıklanan nedenlerle 4734 sayılı Kanun’un 65 inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 60 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere:

 Başvurunun reddine,

   Oybirliği ile karar verildi.

Mahmut  GÜRSES

Başkan

Kazım  ÖZKAN

II. Başkan

Ali Kemal  AKKOÇ

Kurul Üyesi

Ahmet  ÖZBAKIR

Kurul Üyesi

Hasan  KOCAGÖZ

Kurul Üyesi

Hamdi  GÜLEÇ

Kurul Üyesi

Mehmet  AKSOY

Kurul Üyesi

Paylaş:

Emsal Kararlar

Yeni Eklenenler

Sosyal Medyada Biz

error: Özderin Avukatlık Bürosu - Ankara - Uzman Kadromuza ulaşmak için lütfen arayınız ! 0312 428 03 13