Yol Kenarı Denetim İstasyonlarının İşletilmesi İhalesi

Yol Kenarı Denetim İstasyonlarının İşletilmesi İhalesi

Yol Kenarı Denetim İstasyonlarının İşletilmesi İhalesi

KAMU İHALE KURULU KARARI
Toplantı No : 2012/047
Gündem No : 128
Karar Tarihi : 08.08.2012
Karar No : 2012/UH.I-3258

Şikayetçi:
Peytem Sosyal Hizmetler Ltd. Şti. - Prizma Organizasyon İnş. Temz. ve Sosyal Hizm. Tic. San. Ltd. Şti. Ortak Girişimi , OTAKÇILAR CADDESİ DEFTERDAR MAHALLESİ KARŞI İŞ MERKEZİ NO:80 D:52/2 İSTANBUL İhaleyi yapan idare:
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Döner Sermaye İşletmesi Daire Başkanlığı, Hakkı Turayliç Cad. No:5 06338 ANKARA Başvuru tarih ve sayısı:
27.07.2012 / 26317 Başvuruya Konu İhale:
2011/210614 İhale Kayıt Numaralı "Yol Kenarı Denetim İstasyonlarının İşletilmesi" İhalesi Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

Ulaştırma, Denizcilik Ve Haberleşme Bakanlığı Döner Sermaye İşletmesi Daire Başkanlığıtarafından 06.03.2012tarihinde açık ihale usulüile yapılan “Yol Kenarı Denetim İstasyonlarının İşletilmesi” ihalesine ilişkin olarak başvuru sahibince 27.07.2012tarih ve 26317sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunulmuştur.

Başvuruya ilişkin olarak 2012/2870sayılı şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme sonucunda ön inceleme raporu düzenlenmiştir.

Karar:

Şikâyet dilekçesi ve ön inceleme raporu incelendi:

 Başvuru dilekçesinde özetle;

1 ) İhale üzerinde bırakılan isteklinin ve teklif sunan diğer isteklilerin iş deneyim belgesinin benzer iş tanımına uygun olup olmadığı

2 ) İhale üzerinde bırakılan isteklinin ticaret sicil gazetesinin fotokopi olarak sunulduğu, bu durumun belgelerin sunuluş keline aykırı olduğu ve ilgilinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği,

3 ) İhale üzerinde bırakılan isteklinin ticaret sicil gazetesindeki faaliyet alanının ihale konusu işle uyumlu olup olmadığı

4 ) İhale üzerinde bırakılan isteklinin bilanço ve gelir tablolarının mevzuata uygun olup olmadığının değerlendirilmesi gerektiği

5 ) İhale üzerinde bırakılan isteklinin teklif geçerlik süresini yenileyip yenilemediği, yenileme işleminin şekil şartlarına uygunluğu

İddialarına yer verilmiştir.

4734 sayılı Kanunun 54 üncü maddesinin birinci fıkrasında, ihale sürecindeki hukuka aykırı işlem veya eylemler nedeniyle bir hak kaybına veya zarara uğradığını veya zarara uğramasının muhtemel olduğunu iddia eden aday veya istekli ile istekli olabileceklerin, bu Kanunda belirtilen şekil ve usul kurallarına uygun olmak şartıyla şikayet ve itirazen şikayet başvurusunda bulunabilecekleri; onuncu fıkrasının (c) bendinde, başvurunun süre, usul ve şekil kurallarına uygun olmaması, usulüne uygun olarak sözleşme imzalanmış olması veya şikayete konu işlemlerde hukuka aykırılığın tespit edilememesi veya itirazen şikayet başvurusu konusunun Kurumun görev alanında bulunmaması hallerinde başvurunun reddine karar verileceği; 56 ncı maddesinde, idareye şikayet başvurusunda bulunan veya idarece alınan kararı uygun bulmayan aday, istekli veya istekli olabilecekler tarafından 55 inci maddenin dördüncü fıkrasında belirtilen hallerde ve sürede, sözleşme imzalanmadan önce itirazen şikayet başvurusunda bulunulabileceği, Kurumun itirazen şikayet başvurularını başvuru sahibinin iddiaları ile idarenin şikayet üzerine aldığı kararda belirlenen konular ve itiraz edilen işlemler bakımından eşit muamele ilkesinin ihlal edilip edilmediği açılarından inceleyeceği hüküm altına alınmıştır.

İncelenen ihaleyle ilgili olarak 10.04.2012 tarihinde Asya Eğitim Turizm Prodüksiyon Nakliyat İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti. ile BTM Tur. Org. İşl. İnş. Tur. Taş. İç ve Dış Tic. Ltd. Şti. ortak girişiminin itirazen şikayet başvurusu üzerine ihalede tesis edilen ticaret sicil gazetesi ve iş deneyim yeterliklerine ilişkin inceleme yapılmış ve 11.06.2012 tarih ve 2012/UH.I-2431 sayılı kararla, ilk komisyon kararıyla ihale üzerinde bırakılan Peytem Sosyal Hizmetler Ltd. Şti. ile Prizma Organizasyon İnşaat Temizlik ve Sos. Hiz. San. Tic. Ltd. Şti. ortak girişiminin iş deneyim tutarındaki yetersizlik nedeniyle değerlendirme dışı bırakılması yönünde düzeltici işlem kararı verilmiştir.

Bu kararın ardından değerlendirme dışı bırakılan istekli tarafından ihale üzerinde bırakılan isteklinin ve teklif sunan diğer isteklilerin iş deneyim belgesinin benzer iş tanımına uygun olup olmadığı, ihale üzerinde bırakılan isteklinin ticaret sicil gazetesinin fotokopi olarak sunulduğu, bu durumun belgelerin sunuluş şekline aykırı olduğu ve ilgilinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği, ticaret sicil gazetesindeki faaliyet alanının ihale konusu işle uyumlu olup olmadığı, bilanço ve gelir tablolarının mevzuata uygun olup olmadığının değerlendirilmesi gerektiği, teklif geçerlik süresini yenileyip yenilemediği, yenileme işleminin şekil şartlarına uygunluğu konularında itirazen şikayet başvurusunda bulunulmuştur.

Yukarıda aktarılan mevzuat ve incelenen ihalede tesis edilen işlemler bir arada değerlendirildiğinde, Kamu İhale Kurulu tarafından yapılan incelemelerin başvuru sahibinin iddiaları ile idarenin şikayet üzerine aldığı kararda belirlenen konular ve itiraz edilen işlemler bakımından eşit muamele ilkesinin ihlal edilip edilmediği açılarından yürütüldüğü, incelenen ihaledeki itirazen şikayet konusunun ticaret sicil gazetesi ve iş deneyim yeterlikleri olduğu dikkate alındığında, Kurulun incelemesini eşit muamele ilkesi çerçevesinden ihaleye teklif veren bütün istekliler hakkında bu konuda tesis edilen işlemler üzerinden yaptığı ve herhangi bir aykırılık tespit edilmediği, dolayısıyla Kurulun bu konudaki iradesinin ve idari işleminin belli olduğu, bu aşamadan sonra idare tarafından herhangi bir icrai işlem tesis edilmediği de göz önüne alındığında Peytem Sosyal Hizmetler Ltd. Şti. ile Prizma Organizasyon İnşaat Temizlik ve Sos. Hiz. San. Tic. Ltd. Şti. ortak girişiminin itirazen şikayet başvurusundaki, ticaret sicil gazetesindeki faaliyet alanının ihale konusu işle uyumlu olup olmadığı ve ihale üzerinde bırakılan isteklinin ve teklif sunan diğer isteklilerin iş deneyim belgesinin benzer iş tanımına uygun olup olmadığına yönelik iddialarının Kurul kararına itiraz niteliği taşıdığı ve bu başvurunun da tekrar incelenmesine hukuki olanak bulunmadığı sonucuna ulaşılmıştır.

Öte yandan başvuru sahibinin itirazen şikayet dilekçesinde bilanço ve gelir tablolarının mevzuata uygun olup olmadığının değerlendirilmesi gerektiği, teklif geçerlik süresini yenileyip yenilemediği, yenileme işleminin şekil şartlarına uygunluğunun incelenmesi ve ihale üzerinde bırakılan isteklinin ticaret sicil gazetesinin fotokopi olarak sunulduğu iddiaları da bulunmaktadır.

İtirazen şikayet başvurularının incelenmesiyle ilgili yukarıda atıf yapılan mevzuattan, başvuru sahibinin ihale sürecindeki hukuka aykırı işlem veya eylemler nedeniyle bir hak kaybına veya zarara uğradığını veya zarara uğramasının muhtemel olduğunu iddia eden istekli konumunda bulunması gerektiği anlaşılmaktadır. Dolayısıyla başvuruların esasının incelenebilmesi için ilgililerin somut, güncel ve meşru bir hak kaybı iddiasının bulunması gerekmektedir. İhale sürecindeki menfaat ilişkisi ise başvuru sahibinin kamu ihale sözleşmesinin yüklenicisi olabilmesi durumuyla ilişkili olduğu açıktır.

İncelenen ihalede başvuru sahibinin teklifi 11.06.2012 tarih ve 2012/UH.I-2431 sayılı Kamu İhale Kurulu kararı gereğince değerlendirme dışı bırakılmış olup bu karar dolayısıyla ihalenin ilgili üzerinde kalması olasılığı ortadan kalktığından, başvuru sahibinin korunması gereken bir menfaati de kalmamıştır. Bu nedenle itirazen şikayet dilekçesindeki ikinci, dördüncü ve beşinci iddialarının da ehliyet yönünden reddi gerekmektedir.

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanunun 65 inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 60 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere;

Başvurunun reddine,

   Oybirliği ile karar verildi.

Mahmut  GÜRSES

Başkan

Kazım  ÖZKAN

II. Başkan

Ali Kemal  AKKOÇ

Kurul Üyesi

Ahmet  ÖZBAKIR

Kurul Üyesi

Hasan  KOCAGÖZ

Kurul Üyesi

Hamdi  GÜLEÇ

Kurul Üyesi

Mehmet  AKSOY

Kurul Üyesi

Paylaş:

Emsal Kararlar

Yeni Eklenenler

Sosyal Medyada Biz

error: Özderin Avukatlık Bürosu - Ankara - Uzman Kadromuza ulaşmak için lütfen arayınız ! 0312 428 03 13