Yemek Alım İhalelerinde Fiyat Farkı

Yemek Alım İhalelerinde Fiyat Farkı

Yemek Alım İhalelerinde Fiyat Farkı

Yemek Alım İhalelerinde Fiyat Farkı

  • 4734 Sayılı Kanun Kapsamında İmzalanan Yemek Alım Sözleşmelerinde Asgari Ücret Farkından Sorumluluk
  • Sözleşmede Fiyat Farkı Ödenmeyeceğine Dair Düzenleme Bulunmasının ya da Yüklenicinin Hak edişleri İhtirazi Kayıt Olmaksızın İmzalamasının İdarenin Sorumluluğunu Kaldırmayacağı
  • Tarafı Kim Olursa Olsun Sözleşmelerde Asgari Ücret Fiyat Farkı Ödenmesinin Önüne Geçen Hükümler Konulması veya Birtakım Gerekçelerle Bunun Önüne Geçmeye Çalışılmasının  Asgari Ücretin Kamu Düzeni Niteliğiyle Bağdaşmadığı hakkında.

Yargıtay 6. Hukuk Dairesi’nin 07.06.2022 tarihli kararı :

“…Davacı vekili dava dilekçesinde özetle, tarafların 22.04.2011 tarihli 366 günlük davalıya bağlı birimlerde hazır yemek verme hizmeti sözleşmesi imzaladıklarını, taraflar arasındaki sözleşmeye göre sözleşmenin yapıldığı tarihteki asgari ücretin sözleşme devam ederken iki kez artışa uğradığını, aradaki farkın davalıdan talep edilmesine rağmen ödenmediğini, aradaki fiyat farkının kendisi tarafından ödendiğini bu farktan davalının sorumlu olduğunu belirterek asgari ücret fiyat farkı alacağını talep ve dava etmiştir.

Davalı taraf davaya cevap vermemiştir.

İlk derece mahkemesi, iddia, savunma, benimsenen bilirkişi raporu ve tüm dosya kapsamına göre, her ne kadar taraflar arasında yapılan 2011 yılına ait Hizmet Alımları Tip Sözleşmesinin 14.maddesinde “Fiyat farkı verilmesi talebinde bulunulamaz” hükmü bulunsa da, Anayasamızın 48. maddesi ve BK. 19 maddesi gereğince akit serbestisi bulunduğu, yasada belirlenen sınırlamalar içinde kalmak koşulu ile taraflar istedikleri konularda, istediği koşullarda sözleşme yapabilecekleri, bu sözleşme koşullarının tarafları bağlayacağı, kural olarak davacı sözleşmenin bu hükmü karşısında asgari ücret artışı adı altında talepte bulunamaz ise de; 31.12.2002 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan 4734 Sayılı Kamu ihale Kanununa göre İhalesi yapılacak olan hizmet alımlarına ilişkin fiyat fark talebinde uygulanacak esaslara dair Bakanlar Kurulu Kararnamesinin 8.maddesi “… İhale konusu Hizmetin gerçekleştirilmesi için çalıştırılacak 506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanununa Tabi Personelleri Sayısı ve günlük çalışma saatinin belirtilmesi kaydıyla Asgari Ücret tespit komisyonlarınca ihale tarihinde tarım dışında ve 16 yaşından büyük işçiler için belirlenmiş olan asgari ücretin artması halinde, eski ve yeni asgari ücretler arasındaki fark, ayrıca bu farktan doğan ve işverence karşılanması gereken Sosyal Sigorta primleri ile sigorta primi alt sınır artışından kaynaklanan fark ve bu farklara ait işsizlik ödeneği bu esasların 7. maddesi uygulanmaksızın yükleniciye ödenir” hükmünü getirdiği, kararnamenin bu hükmü karşısında davacının, asgari ücret artışından kaynaklanan farkı talep edebileceği gerekçesiyle davanın kabulüne karar vermiştir.

İlk derece mahkemesi tarafından verilen karara karşı davalı vekili istinaf başvurusunda bulunmuştur.

Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesi 6. Hukuk Dairesi tarafından, davalının istinaf başvurusu kabul edilerek, davacı ve davalı arasında ihale şartları kabul edilerek imzalanan sözleşme ve idari şartname hükümlerine göre davacının asgari ücret artışından dolayı fiyat farkı talep edemeyeceği gerekçesi ile ilk derece mahkemesi kaldırılarak yeniden esas hakkında karar verilip, davanın reddine karar verilmiştir.

Kararı, davacı vekili temyiz etmiştir.

Dava, taraflar arasındaki hizmet alım sözleşmesinden kaynaklı asgari ücret fiyat farkı alacağının davalıdan tahsili istemine ilişkindir.

Asgari ücret kanunla belirlenmekte olup, belirlenen bu asgari ücret altında işçilere ödeme yapılması mümkün değildir. Sözleşmelerde asgari ücret altında ödeme yapılmasına ilişkin hükümler bulunması kanuna aykırılık nedeniyle yok hükmündedir. Asgari ücret altında yapılan ödemeye ihtirazi kayıt konulmadan kabul edildiği gerekçe gösterilerek bu konudaki talebin reddi asgari ücretin kamu düzenine ilişkin olması niteliğine aykırılık teşkil eder.

Somut olayda davacı ile davalı arasında hazır yemek hizmeti verme konusunda hizmet alım sözleşmesi imzalandığı, Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesi 6. Hukuk Dairesince sözleşmede fiyat farkı istenemeyeceğine ilişkin madde bulunduğu gerekçesi ile talebin reddedildiği anlaşılmaktadır.

Yukarıda belirtildiği gibi asgari ücret kamu düzenine ilişkindir. İşçiye asgari ücretten az ücret ödenmesi halinde devlet kamu gücünü kullanarak ücretin asgari ücret seviyesine çıkartılmasını sağlamalıdır. Tarafı kim olursa olsun sözleşmelerde asgari ücret fiyat farkı ödenmesinin önüne geçen hükümler konulması veya birtakım gerekçelerle bunun önüne geçmeye çalışılması asgari ücretin kamu düzeni niteliğiyle bağdaşmaz.

Bu durumda mahkemece bilirkişi kurulu tarafından belirlenen, davacıya ödenmeyen asgari ücret fiyat farkının hüküm altına alınması gerekirken aksi düşüncelerle yazılı şekilde karar verilmesi doğru görülmemiş kararın bu gerekçeyle davacı yararına bozulması gerekmiştir.

SONUÇ : Yukarıda açıklanan nedenlerle; Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesi 6. Hukuk Dairesi tarafından verilen kararın davacı yararına BOZULMASINA, peşin alınan harcın istek halinde temyiz edene iadesine, HMK'nun 373/2. maddesi gereğince dosyanın Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesi 6. Hukuk Dairesine gönderilmesine, 07.06.2022 gününde oybirliğiyle karar verildi.”

Paylaş:

Emsal Kararlar

Yeni Eklenenler

Sosyal Medyada Biz

error: Özderin Avukatlık Bürosu - Ankara - Uzman Kadromuza ulaşmak için lütfen arayınız ! 0312 428 03 13