Kamu İhale Sözleşmelerinden Doğan Uyuşmazlıklarda İdarelerin Ve Yüklenicinin Hak Ve Yükümlülüklerinin Belirlenmesi

Kamu İhale Sözleşmelerinden Doğan Uyuşmazlıklarda İdarelerin Ve Yüklenicinin Hak Ve Yükümlülüklerinin Belirlenmesi

Kamu İhale Sözleşmelerinden Doğan Uyuşmazlıklarda İdarelerin Ve Yüklenicinin Hak Ve Yükümlülüklerinin Belirlenmesi

Kamu İhale Sözleşmelerinden Doğan Uyuşmazlıklarda İdarelerin Ve Yüklenicinin Hak Ve Yükümlülüklerinin Belirlenmesi

İhale Dokümanı İle Sözleşme Hükümleri Arasında Çelişki Bulunması Halinde Sözleşmenin 8. Maddesinde Düzenlenen Öncelik Sıralaması Dikkate Alınarak Karar Verilmesi Gerektiği Hakkında.

Yargıtay 15. Hukuk Dairesi’nin 24.05.2021 tarihli kararı:

“….Dava, hizmet sözleşmesinden kaynaklanan menfi tespit istemine ilişkindir. Davacı vekili, davalının, taraflar arasındaki yemek pişirme ve dağıtım işi hizmet sözleşmesinin 7.maddesinde düzenlenen “ihale konusu işte kullanılacak olan elektrik, su tüp, doğalgaz giderleri yüklenici tarafından karşılanacaktır” hükmüne dayanarak 119.479,26 TL su ile 4.296,32 TL elektrik bedelinin ödenmesini talep ettiğini, oysa teknik şartnamenin 7.3.39. maddesinde açıkça "elektrik ve su giderleri idareye aittir" hükmünün yer aldığını, ihale dökümanlarına aykırı sözleşme düzenlenemeyeceğini, düzenlenmesi halinde ise ihale dökümanının geçerli olacağını ileri sürerek müvekkilinin talep edilen toplam 123.775,58 TL bedelden dolayı borçlu olmadığının tespitine karar verilmesini talep ve dava etmiştir. Davalı vekili, sözleşmenin teknik şartnameden önce geldiğini savunarak davanın reddine karar verilmesini istemiştir. İlk derece mahkemesince 4734 ve 4735 Sayılı yasalara göre sözleşmelerin şartnamelere aykırı olamayacağı ve istisnalar haricinde değiştirilemeyeceği gerekçesiyle davanın kabulü ile, davacının davalıya borçlu olmadığının tespitine dair verilen karara karşı davalı vekilince istinaf kanun yoluna başvurulmuş, Bölge Adliye Mahkemesi'nce, mahkemece yargı denetimine elverişli uzman bilirkişi raporunun esas alınmış olması ve dosyada bulunan delillerin takdirinde hata yapılmadan iddia ve savunma ile birlikte hukuka uygun şekilde karar verildiği gerekçesiyle istinaf başvurusunun esastan reddine karar verilmiştir.Kararı, davalı vekili temyiz etmiştir.Somut olayda uyuşmazlık, hizmet alım sözleşmesinden kaynaklanmakta olup, taraflar arasındaki 15.08.2014 tarihli sözleşmenin 8. maddesinde, ihale dökümanı ile sözleşme hükümleri arasında çelişki bulunması halinde, ihale dökümanında yer alan hükümlerin esas alınacağı belirtilmiştir. Yine aynı maddenin 8.2. bendinde ihale dökümanı sıralaması yapılmış olup, sıralamanın 3.maddesinde, sözleşme tasarısı 6.maddesinde teknik şartname yer almaktadır. Bu husus dikkate alındığında öncelikle sözleşme tasarısındaki hükmün esas alınması gerekmektedir. Taraflar arasındaki ihale dökümanları arasında yer alan sözleşme tasarısının 7.1.3. bendinde de ihale konusu işte kullanılacak olan elektrik, su, tüpgaz, doğalgaz giderlerinin yüklenici tarafından karşılanacağı açıkca hüküm altına alınmıştır. Bu durumda dava konusu bedellerden yüklenicinin sorumlu olduğunun kabulüyle davanın reddine karar verilmesi gerekirken ilk derece mahkemesince bu husus gözden kaçırılarak davanın kabulüne karar verilmesi doğru olmamış istinaf isteminin reddine ilişkin kararının kaldırılarak hükmün bozulması uygun bulunmuştur.

SONUÇ : Yukarıda açıklanan nedenlerle davalı vekilinin temyiz isteminin kabulüyle ... Bölge Adliye Mahkemesi 13. Hukuk Dairesi'nin istinaf başvurusunun esastan reddine ilişkin kararının kaldırılarak, ... 5. Asliye Hukuk Mahkemesi kararının BOZULMASINA, davalı harçtan muaf olduğundan harç alınmasına yer olmadığına, dosyanın ilk derece mahkemesine, kararın bir örneğininde ... Bölge Adliye Mahkemesi 13. Hukuk Dairesine gönderilmesine, 24.05.2021 tarihinde oybirliği ile karar verildi”

*Kamu İhale Kanunu ve ikincil mevzuatı önceliklerin ve ihtiyaçların değişmesi, uygulamada yeni soru ve sorunlarla karşılaşılması ya da kamu kurum ve kuruluşlarının kendi mevzuatlarına göre alım yapması zorunluluğunun doğması gibi nedenlerle çok sık değişen bir mevzuattır. Yargı mercileri tarafından verilen kararlar ihale tarihinde yürürlükte bulunan mevzuat hükümlerine ve uyuşmazlık konusu ihalelerin kesinleşen ihale dokümanlarına göre verilen kararlar olup; kararların emsal karar olarak uygulanıp uygulanmayacağı her somut olay özelinde ayrıca değerlendirilmelidir. Kapsamlı değerlendirme ve benzer içtihat örnekleri için Kamu İhale Departmanımız ile iletişime geçiniz.

Paylaş:

Emsal Kararlar

Yeni Eklenenler

Sosyal Medyada Biz

error: Özderin Avukatlık Bürosu - Ankara - Uzman Kadromuza ulaşmak için lütfen arayınız ! 0312 428 03 13