Kamu Hizmeti Kapsamında Yaptırılan İşlerde Doğan Zararların Tazmini

İdarece Başvuru Süresi ve Merciinin Yanlış Gösterilmesi

Kamu Hizmeti Kapsamında Yaptırılan İşlerde Doğan Zararların Tazmini

  • Kamu Hizmeti Kapsamında Yaptırılan İşlerde Doğan Zararların Tazmini

  • İdare tarafından kamu hizmeti kapsamında özel hukuk kişilerine yaptırılan  işlerin  ifası sırasında 3. Kişilere verilen zararların tazmini

T.C. YARGITAY 4.Hukuk Dairesi Esas: 2012/7358 Karar: 2012/11537 Karar Tarihi: 03.07.2012

Dava: Davacı Maliye Hazinesi vekili tarafından, davalı Muğla Belediye Başkanlığı ve diğeri aleyhine 29/02/2012 gününde verilen dilekçe ile maddi tazminat istenmesi üzerine mahkemece yapılan yargılama sonunda; davanın kabulüne dair verilen 29/02/2012 günlü kararın Yargıtay'ca incelenmesi davalı Muğla Belediye Başkanlığı vekili tarafından süresi içinde istenilmekle temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra tetkik hakimi tarafından hazırlanan rapor ile dosya içerisindeki kağıtlar incelenerek gereği görüşüldü:

Karar: Davacı, davalı Muğla Belediye Başkanlığı tarafından diğer davalı yükleniciye yaptırılan katlı otopark inşaatı sırasında bitişiğinde bulunan kendisine ait binanın hasarlanmasına neden olduğunu belirterek uğradığı zararın ödetilmesini istemiştir.

Davalı, haksız ve yersiz açılan davanın reddini savunmuştur.

Yerel mahkemece, istemin kısmen kabulüne dair verilen karar, davalı Muğla Belediye Başkanlığı tarafından temyiz olunmuştur.

Dava, davalı Muğla Belediye Başkanlığı tarafından yaptırılan katlı otopark inşaatı sırasında bitişikteki davacıya ait binaya verilen hasarın ödetilmesi istemine ilişkindir. Davaya konu zararlı sonucun, davalı idare tarafından kamu hizmeti kapsamında yapılan katlı otopark inşaatı sırasında verildiği anlaşılmaktadır. Kamu hizmetini sunmak ve bu anlamda gerekli hazırlıkları yapmak (bina, park, yol vs.) belediyelerin belediye kanunundan doğan görevleri olup, bu görevin hiç veya gereği gibi yerine getirilmemesi hizmet kusuru niteliğindedir. İdare'nin işlemi yada eylemi nedeni ile doğan zararlardan dolayı; İdari Yargılama Usulü Yasası'nın 2/1-b maddesi gereğince İdare'ye karşı, idari yargı yerinde tam yargı davası açılması gerekir. Görev sorunu, açıkça veya hiç ileri sürülmese de kendiliğinden dikkate alınır. Yerel mahkemece yargı yolu bakımından görevsizlik kararı yerine, işin esasının incelenmesi doğru görülmemiş, kararın bozulması gerekmiştir.

Sonuç:

Temyiz olunan kararın yukarıda açıklanan nedenle BOZULMASINA, bozma nedenine göre davalının diğer temyiz itirazlarının incelenmesine yer olmadığına ve peşin alınan harcın istek halinde geri verilmesine, 03.07.2012 gününde oybirliği ile karar verildi.

* Yargı mercileri tarafından verilen kararlar yürürlükte bulunan mevzuat hükümlerine ve olayın özelliklerine göre verilen kararlar olup; kararların emsal karar olarak uygulanıp uygulanmayacağı her somut olay özelinde ayrıca değerlendirilmelidir. Kapsamlı değerlendirme ve benzer içtihat örnekleri için ilgili departmanımız ile iletişime geçiniz.

Paylaş:

Emsal Kararlar

Yeni Eklenenler

Sosyal Medyada Biz

error: Özderin Avukatlık Bürosu - Ankara - Uzman Kadromuza ulaşmak için lütfen arayınız ! 0312 428 03 13