4735 sayılı Kanunun Geçici 6 ncı Maddesi Uyarınca Sözleşmelerin Feshinde Dikkat Edilecek Hususlara İlişkin Kamu İhale Kurumu Duyurusu

Şikayet - İtirazen Şikayet Sürelerini İdarenin Bildirim Yükümlülüğü

4735 sayılı Kanunun Geçici 6 ncı Maddesi Uyarınca Sözleşmelerin Feshinde Dikkat Edilecek Hususlara İlişkin Kamu İhale Kurumu Duyurusu

4735 sayılı Kanunun Geçici 6 ncı Maddesi

Uyarınca Sözleşmelerin Feshinde Dikkat Edilecek Hususlar

 

 

4735 sayılı Kanunun Geçici 6 ncı Maddesi Uyarınca Sözleşmelerin Feshinde Dikkat Edilecek Hususlara İlişkin Kamu İhale Kurumu Duyurusu*

15 Nisan 2022 tarihli ve 31810 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 7394 sayılı Kanunun 19 uncu maddesi ile 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa eklenen geçici 6 ncı maddede “…(3)1/1/2022 tarihinden önce 4734 sayılı Kanuna göre ihale edilen mal ve hizmet alımları ile yapım işlerine ilişkin Türk lirası üzerinden yapılan ve bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla devam eden sözleşmelerden, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla gerçekleşme oranı ilk sözleşme bedelinin yüzde 15’ine kadar olanlar (bu oran dâhil) yüklenicinin başvurusu üzerine feshedilip tasfiye edilir…

 (5) Birinci fıkranın (a) ve (b) bentleri kapsamına girecek alım türleri, ürün ve girdiler ile bu bentlere ilişkin hesaplama yöntemlerini; (a) bendinde belirtilen oranları ve uygulama dönemini; başvuru ve onay süreleri ile fiyat farkı, ek fiyat farkı, süre uzatımı ve sözleşmenin feshine dair diğer hususlar dâhil yukarıdaki fıkraların uygulanmasına ilişkin esas ve usulleri tespite Cumhurbaşkanı yetkilidir...” hükmüne yer verilmiştir.

Söz konusu hüküm 15 Nisan 2022 tarihi itibarıyla yürürlüğe girmekle birlikte, sözleşmelerin feshine dair işlemler, maddeye ilişkin esas ve usullerin yayımlanmasından sonra tamamlanabilecektir. Bu çerçevede;

  • İdareler tarafından; devam eden sözleşmelerde yüklenicilerin fesih başvurusunda bulunabileceği de dikkate alınarak, sözleşmenin gerçekleşme oranının geçici 6 ncı maddede belirlenen yüzde 15 oranını geçip geçmediğinin, bu maddenin yürürlük tarihi olan 15 Nisan 2022 tarihi itibarıyla tespit edilmesi hususunda gerekli özenin gösterilmesi,
  • Yükleniciler tarafından; fesih işlemleri tamamlanana kadar sözleşmeden doğan yükümlülüklerin yerine getirilmeye devam edilmesi, gerekmektedir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

*https://www.ihale.gov.tr/Duyuru/457/4735_sayili_kanunun_gecici_6_nci_maddesi_uyarinca_sozlesmelerin_feshinde_dikkat_edilecek_hususlar.html

Paylaş:

Emsal Kararlar

Yeni Eklenenler

Sosyal Medyada Biz

error: Özderin Avukatlık Bürosu - Ankara - Uzman Kadromuza ulaşmak için lütfen arayınız ! 0312 428 03 13