Geçici 6 ncı Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Esaslar

4735 Sayılı Kanunun Geçici 6 ncı Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Esaslar

Geçici 6 ncı Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Esaslar

4735 Sayılı Kanunun Geçici 6 ncı Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Esaslar

4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun Geçici 6 ncı Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Esaslar ve 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun Geçici 5 inci Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar ile 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa Göre İhale Edilen Mal Alımlarında Uygulanacak Fiyat Farkına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esasların Yürürlüğe Konulmasına dair 12/5/2022 tarihli ve 5546 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 13/5/2022 tarihli ve 31834 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun Geçici 6 ncı Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Esaslar uyarınca;

1) 

1/4/2022 tarihinden önce 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa göre ihalesi yapılan ve 15/4/2021 tarihi itibarıyla devam eden mal ve hizmet alımları ile yapım işlerine ilişkin Türk Lirası üzerinden yapılan sözleşmelerin 1/1/2022 ile 31/12/2023 tarihleri arasında (bu tarihler dâhil) gerçekleştirilen kısımları için;

- İhale dokümanında fiyat farkı hesaplanmasına ilişkin hüküm bulunanlarda, sözleşmesine göre hesaplanan fiyat farkı artırımlı olarak (yapım işleri ve hizmet alımlarında B=0,90 katsayısı B=1,00 olarak uygulanmak, mal alımlarında ise fiyat farkında %10 oranında artış yapılmak suretiyle) verilecektir.

- İhale dokümanında fiyat farkı hesaplanmasına ilişkin hüküm bulunmayanlar ile hüküm bulunmakla birlikte sadece girdilerin bir kısmı için fiyat farkı hesaplananlarda, hesaplanmayan kısımlar için 2022 yılında TÜİK Yurt içi üretici fiyat endeksindeki değişimin %25’i, 2023 yılında ise %15’i oranında fiyat farkı verilecektir.

Artırımlı fiyat farkı hesaplanabilmesi için yüklenicinin idareye yazılı olarak başvuruda bulunma şartı aranmayacaktır. Ancak Esasların yürürlüğe girdiği tarihten önce düzenlenen hakedişlere ilişkin olarak artırımlı fiyat farkı hesaplanabilmesi için yüklenicinin idareye 13/6/2022 tarihine kadar (bu tarih dâhil) yazılı olarak başvurması gerekmektedir.

2)

Söz konusu sözleşmelerin (ihale dokümanında fiyat farkı hesaplanmasına ilişkin hüküm bulunup bulunmadığına bakılmaksızın) 1/1/2022 ile 31/3/2022 tarihleri arasında (bu tarihler dâhil) gerçekleştirilen kısımları için, yüklenicinin 13/6/2022 tarihine kadar (bu tarih dâhil) idareye yazılı olarak başvurması halinde “ek fiyat farkı” verilecektir.

3)

 1/4/2022 tarihinden önce 4734 sayılı Kanuna göre ihalesi yapılan ve 15/4/2021 tarihi itibarıyla devam eden yapım işlerine ilişkin sözleşmelerde, yüklenicinin 13/6/2022 tarihine kadar (bu tarih dâhil) idareye yazılı olarak başvurması halinde 1/1/2022 ile 31/3/2022 tarihleri arasında (bu tarihler dâhil) iş programına göre gerçekleştirilemeyen iş miktarı için süre uzatımı verilebilecektir.

4)

1/1/2022 tarihinden önce 4734 sayılı Kanuna göre ihalesi yapılan mal ve hizmet alımları ile yapım işlerine ilişkin Türk lirası üzerinden imzalanan sözleşmelerden 15/4/2022 tarihi itibarıyla gerçekleşme oranı ilk sözleşme bedelinin yüzde 15’ine kadar olanlar (bu oran dâhil), yüklenicinin 13/6/2022 tarihine kadar (bu tarih dâhil) idareye yazılı olarak başvuruda bulunması halinde feshedilip tasfiye edilecektir. Gerçekleşme oranının tespitinde bu tarihe kadar gerçekleştirilen imalatlara/işlere/teslimatlara ilişkin onaylanan hakedişlerin ilk sözleşme bedeline oranı dikkate alınacaktır.

5) 4735 Sayılı Kanunun Geçici 6 ncı Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Esaslar

 Feshedilen sözleşmelere konu edilen mal ve hizmet alımları ile yapım işleri, Hazine ve Maliye Bakanlığının uygun görüşü alınmadıkça yeniden ihale edilemeyecektir.

6)

4734 sayılı Kanun kapsamındaki idarelerin bu Kanundan istisna edilen (3 üncü maddesindeki istisnalar dâhil) mal ve hizmet alımları ile yapım işlerine ilişkin imzalanan sözleşmelerinde, ilgili mevzuatında 120 gün içinde düzenleme yapılması kaydıyla;

a) 1/1/2022 - 31/12/2023 tarihleri arasında (bu tarihler dâhil) gerçekleştirilen kısımlar için artırımlı fiyat farkı hesaplanabilecektir.

b) 1/1/2022 - 31/3/2022 tarihleri arasında (bu tarihler dâhil) gerçekleştirilen kısımlar için ek fiyat farkı hesaplanabilecektir.

c) 1/1/2022 - 31/3/2022 tarihleri arasında (bu tarihler dâhil) iş programına göre gerçekleştirilemeyen iş miktarı için süre uzatımı (yapım işleri ile sınırlı olarak) verilebilecektir.

ç) 15/4/2022 tarihi itibarıyla gerçekleşme oranı ilk sözleşme bedelinin yüzde 15’ine (bu oran dâhil) kadar olan sözleşmeler yüklenicinin başvurusu üzerine feshedilip tasfiye edilebilecektir.

7)

 Esasların uygulanmasında tereddüt duyulan hususların giderilmesi konusunda Kamu İhale Kurumu yetkili kılınmıştır. Ancak, idarelerce bu kapsamdaki başvuruların bağlı, ilgili veya ilişkili olunan bakanlık aracılığıyla yapılması gerekmektedir. Yükleniciler tarafından tereddüt duyulan hususlara ilişkin başvurular ise öncelikle sözleşmenin tarafı olan idareye yapılacaktır.

Aynı Kararın eki 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun Geçici 5 inci Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar ile;

1)

1/12/2021 tarihinden önce ihalesi yapılan ve devam eden sözleşmelerin 4735 sayılı Kanunun geçici 5 inci maddesine göre devredilebilmesi için, yüklenicilerin idarelere başvuru süresi 24/6/2022 tarihine kadar (bu tarih dâhil) uzatılmıştır.

2)

 İdarelerin özel bir kanun hükmü uyarınca 4734 sayılı Kanuna getirilen bir istisna kapsamında birbirlerinden yaptıkları ve 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun Geçici 5 inci Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Esasların kapsamında yer alan alımlarda, ilgili mevzuatında düzenleme yapılmasına gerek bulunmaksızın, yüklenici konumundaki idarenin 13/6/2022 tarihine kadar (bu tarih dâhil) alımı yapan idareye yazılı olarak başvurması ve tarafların karşılıklı anlaşmaları kaydıyla ek fiyat farkı verilebilmesine imkân sağlanmıştır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

İlgili Esaslara erişim için tıklayınız.

Paylaş:

Emsal Kararlar

Yeni Eklenenler

Sosyal Medyada Biz

error: Özderin Avukatlık Bürosu - Ankara - Uzman Kadromuza ulaşmak için lütfen arayınız ! 0312 428 03 13