İtirazen Şikâyet Başvuru Bedelinin İadesine İlişkin Yönerge Hakkında

İtirazen Şikâyet Başvuru Bedelinin İadesine İlişkin Yönerge Hakkında

İtirazen Şikâyet Başvuru Bedelinin İadesine İlişkin Yönerge Hakkında

İtirazen Şikâyet Başvuru Bedelinin İadesine İlişkin Yönerge Hakkında

26/11/2022 tarihli ve 32025 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 7421 sayılı Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 53 üncü maddesinde değişiklik yapılmış ve anılan Kanun’a geçici 21 inci madde eklenmiştir.

Bu düzenlemelerle, Kamu İhale Kurulu kararıyla itirazen şikâyet başvurularındaki iddialarının tamamında haklı bulunan başvuru sahiplerine;

 • 26/11/2022 tarihinden sonra alınan Kurul kararlarına yönelik olarak, kararın başvuru sahibine bildirimini izleyen günden itibaren 30 gün içinde,
 • 26/11/2022 tarihinden önce alınan Kurul kararlarına yönelik olarak ise bu tarihi izleyen günden itibaren 30 gün içinde (26/12/2022 tarihi dahil bu tarihe kadar),

Kuruma yazılı talepte bulunulması üzerine, başvuru bedelinin Kurum tarafından iade edileceği hüküm altına alınmıştır.

Konuyla ilgili kuralların belirlenmesi amacıyla 28/11/2022 tarihli ve  2022/DK.D-423 sayılı Kurul kararı ile “İtirazen Şikayet Başvuru Bedelinin İadesine İlişkin Yönerge” yürürlüğe konulmuştur.

Buna göre iade taleplerinin, Yönerge’de belirlenen usule göre, Kuruma hitaben yazılmış Yönerge eki forma uygun imzalı dilekçelerle ve gerekli bilgi ve/veya belgeler de eklenmek suretiyle elden veya posta yoluyla yapılması gerekmektedir.

İade talepleri, gerekli teknik geliştirmelerin tamamlanarak bu hususta Kurumumuzun internet adresinde yapılacak duyuruyu müteakip EKAP üzerinden elektronik ortamda da yapılabilecektir.

Tüm ilgililere önemle duyurulur.

İTİRAZEN ŞİKAYET BAŞVURU BEDELİNİN İADESİNE İLİŞKİN YÖNERGE

Amaç ve kapsam

MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 53 üncü maddesinin (j) fıkrasının dördüncü paragrafı ve geçici 21 inci maddesi uyarınca itirazen şikayet başvuru bedelinin iadesine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

(2) Bu Yönerge, itirazen şikayet dilekçesindeki iddialarının tamamında haklı bulunan talep sahiplerine itirazen şikayet başvuru bedelinin iadesine ilişkin usul ve esasları kapsar.

Dayanak

MADDE 2- (1) Bu Yönerge, 4734 sayılı Kanunun 53 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3- (1) Bu Yönergenin uygulanmasında 4734 sayılı Kanunun 4 üncü maddesindeki tanımlar yanında;

 1. a) Başvuru bedeli: İade talebine konu Kurul kararına ilişkin yapılan itirazen şikayet başvurusu kapsamında 4734 sayılı Kanunun 53 üncü maddesinin (j) fıkrasının (2) numaralı bendi uyarınca Kurum hesaplarına yatırılmış olan maktu bedeli,
 2. b) e-imza: 15/1/2004 tarihli ve 5070 sayılı Elektronik İmza Kanununun 4 üncü maddesinde tanımlanan güvenli elektronik imzayı,
 3. c) EKAP: Elektronik Kamu Alımları Platformunu,

ç) İade talebi: Talep sahipleri tarafından 4734 sayılı Kanunun 53 üncü maddesinin (j) fıkrasının dördüncü paragrafı ile geçici 21 inci maddesi uyarınca bu Yönergeye uygun olarak başvuru bedelinin iadesine yönelik elden veya posta yoluyla yazılı ya da EKAP üzerinden elektronik ortamda Kuruma yapılan başvuru ile bu kapsamda sunulan bilgi ve/veya belgeleri,

 1. d) Kanun: 4734 sayılı Kamu İhale Kanununu,
 2. e) Talep sahibi: Başvuru bedelinin iadesine ilişkin Kuruma iade talebinde bulunan gerçek veya tüzel kişileri veya bunların oluşturdukları ortak girişimleri,

ifade eder.

İade talebi

MADDE 4- (1) İade talepleri, Kurum tarafından belirlenen forma uygun olarak Kuruma hitaben yazılmış imzalı dilekçelerle elden veya posta yoluyla ya da e-imza kullanılarak EKAP üzerinden yapılır.

(2) Tek dilekçe ile birden fazla karara ilişkin iade talebi yapılamaz.

(3) Elden veya posta yoluyla yapılan iade talepleri, Kurumun genel evrak birimi tarafından kayda alınır. Bu iade taleplerine ilişkin gerekli bilgi ve/veya belgelerin Kurum kayıtlarına alındığı tarih, talep tarihi olarak kabul edilir. Elden yapılan iade taleplerinde, talep sahibine kayıt tarih ve sayısını gösteren bir alındı belgesi verilir.

(4) EKAP üzerinden yapılan iade taleplerinin, iş günlerinde ve 9.00 – 18.00 saatleri (yarım mesai günlerinde 9.00 – 13.00) arasında yapılması halinde talebin e-imza ile imzalandığı tarih, talep tarihi olarak kabul edilir. Bu taleplerin iş günlerinde ve 9.00 – 18.00 saatleri (yarım mesai günlerinde 9.00-13.00) arasında yapılmaması durumunda ise bir sonraki iş günü talep tarihi olarak kabul edilir.

(5) EKAP üzerinden yapılan iade taleplerinde, Kurum tarafından belirlenen yönlendirmelere uyulması zorunludur.

(6) İade taleplerinin Kurum dışındaki idari mercilere yapılması ve taleplerin bu merciler tarafından Kuruma gönderilmesi halinde, üçüncü fıkra hükümleri dikkate alınarak bu dilekçelerin Kurum kayıtlarına alındığı tarih, talep tarihi olarak kabul edilir.

(7) İade taleplerinde, talep sahibinin ve varsa vekil ya da temsilcisinin adı, soyadı veya ticaret unvanı, ilgisine göre Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarası (TCKN)/Vergi Kimlik Numarası (VKN),  iletişim ve adres bilgileri ile talebe konu Kurul karar tarihi ve sayısı, başvuru bedeli iadesinin yapılacağı uluslararası banka hesap numarası (IBAN) bilgileri ve talepte bulunmaya yetkili olunduğuna dair bilgi ve/veya belgelerin yer alması zorunludur.

İade talep süreleri

MADDE 5- (1) Kanunun 53 üncü maddesinin (j) fıkrasının dördüncü paragrafı kapsamındaki iade taleplerinin Kurul kararının talep sahibine bildirimini izleyen günden itibaren otuz gün içinde yapılması gerekmektedir.

(2) Kanunun geçici 21 inci maddesi kapsamındaki iade taleplerinin söz konusu maddenin yürürlüğe girdiği tarihi (26/11/2022) izleyen günden itibaren otuz gün içinde yapılması gerekmektedir.

 İade talebinde bulunma yetkisi

MADDE 6- (1) Elden veya posta yoluyla yapılan iade taleplerinin, talepte bulunmaya yetkili kişilerce yapılması ve talepte bulunmaya yetkili olunduğuna dair belgelerin aslı veya yetkili mercilerce tasdikli örneklerinin sunulması zorunludur.

(2) Talepte bulunmaya yetkili olunduğuna dair,

 1. a) Talep sahibinin gerçek kişi olması durumunda;

1) Bizzat talepte bulunulması durumunda, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Avukat olmayan temsilcisi aracılığı ile talepte bulunulması durumunda, vekilin alacaklı adına tahsile yetkili olduğunu da gösteren vekâletnamenin aslı veya noter tasdikli sureti ile vekilin imza beyannamesi,

3) Avukat aracılığı ile talepte bulunulması durumunda, vekilin alacaklı adına tahsile yetkili olduğunu da gösteren baro pulu yapıştırılmış vekâletnamenin aslı veya avukat ya da noter tarafından onaylı sureti,

 1. b) Talep sahibinin tüzel kişi olması durumunda;

1) Bizzat talepte bulunulması durumunda, 8/3/2007 tarihli ve 26456 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2007/1 sayılı Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Hakkında Genel Tebliğin ilgili açıklamaları gereğince tüzel kişiliği temsile yetkili olunduğunu gösteren noter tasdikli imza sirküleri,

2) Avukat olmayan temsilcisi aracılığı ile talepte bulunulması durumunda, vekilin alacaklı adına tahsile yetkili olduğunu da gösteren vekâletnamenin aslı veya noter tasdikli sureti ile vekilin imza beyannamesi,

3) Avukat aracılığı ile talepte bulunulması durumunda, vekilin alacaklı adına tahsile yetkili olduğunu da gösteren baro pulu yapıştırılmış vekâletnamenin aslı veya avukat ya da noter tarafından onaylı sureti,

 1. c) Talep sahibinin ortak girişim olması durumunda;

1) Ortak girişimin ortağının gerçek kişi olması durumunda, bu fıkranın (a) bendinde sayılan belgeler,

2) Ortak girişimin ortağının tüzel kişi olması durumunda, bu fıkranın (b) bendinde sayılan belgeler,

ilgisine göre sunulacaktır.

(3) Ortak girişim tarafından yapılacak iade talebinin, adına itirazen şikayet başvurusu yapılan ortak girişimin ortaklarının tamamı tarafından birlikte yapılması zorunludur.

(4) EKAP üzerinden yapılan iade talepleri, talep sahibinin EKAP’ta imza yetkisini haiz temsilcisi tarafından yapılır. EKAP’ta imza yetkisini haiz temsilcilere ilişkin bilgilerin doğru ve güncel tutulmasından talep sahibi sorumludur.

Kanunun 53 üncü maddesinin (j) fıkrasının dördüncü paragrafı kapsamındaki iade taleplerine ilişkin Kurum tarafından yapılacak işlemler

MADDE 7- (1) İade talepleri, talep tarihini izleyen günden itibaren otuz gün içinde Kurum tarafından sonuçlandırılır.

(2) İade talepleri; talebe konu Kurul kararında başvuru bedeli iadesine karar verilip verilmediği ile talebin Yönergenin 4, 5 ve 6 ncı maddelerine uygun olarak yapılıp yapılmadığı hususları açısından incelenir.

(3)  İade talebi kapsamında TCKN/VKN, IBAN, Kurul karar tarihi ve sayısı ve/veya talepte bulunmaya yetkili olunduğuna ilişkin bilgi ve/veya belge eksikliklerinin bulunduğunun anlaşılması halinde bu eksikliklerin talep süresi sonuna kadar tamamlanması için talep sahibine bildirim yapılır.

(4) Üçüncü fıkrada belirtilen eksiklikler dışındaki eksiklikler, Kurumun bildirim yapma zorunluluğu bulunmaksızın, talep sahibi tarafından talep süresinin sonuna kadar tamamlanabilir.

(5) Eksikliklerin tamamlandığı tarih, talep tarihi olarak kabul edilir.

(6) Kurul tarafından başvuru bedelinin iadesine karar verildiği durumlarda, süresinde ve usulüne uygun olarak ve talepte bulunmaya yetkili kişilerce yapılan iade taleplerine ilişkin Kurum tarafından talep tarihini izleyen otuz gün içinde başvuru bedelinin iadesi yapılır.

(7) Süresinde veya usulüne uygun olarak veyahut iade talebinde bulunmaya yetkili kişilerce yapılmayan ya da talep süresi sonuna kadar eksiklikleri tamamlanmayan iade talepleri ile başvuru bedelinin daha önce iadesinin yapıldığı tespit edilen iade talepleri reddedilir.

 Yargı kararlarının uygulanması sonucunda talep sahibinin itirazen şikayet dilekçesindeki iddialarının tamamında haklı bulunması

MADDE 8-  (1) Yargı kararının uygulanmasını teminen alınan Kurul kararında talep sahibinin itirazen şikayet dilekçesindeki iddialarının tamamında haklı bulunduğunun tespiti halinde, Kurul kararında ayrıca başvuru bedelinin iadesinin yapılmasına karar verilir.

(2) Talep sahibi tarafından, alınan Kurul kararının kendisine bildirimini izleyen tarihten itibaren otuz gün içinde bu Yönergenin 4, 5 ve 6 ncı maddelerine uygun olarak iade talebinde bulunulması gerekir.

(3) Bu iade taleplerine ilişkin Kurum tarafından 7 nci maddeye göre işlem tesis edilir.

 İadesi yapılan başvuru bedelinin geri alınması

MADDE 9- (1) Kurul kararı ile başvuru bedelinin iadesine karar verilmesine rağmen yargı kararı üzerine başvuru sahibinin itirazen şikayet dilekçesindeki iddialarının tamamı açısından haklılık durumunun ortadan kalktığının tespiti durumunda, yargı kararının uygulanmasını teminen alınan Kurul kararında iadesi yapılmış olan başvuru bedelinin geri alınmasına da karar verilir.

(2) Kurul kararı üzerine, iadesi yapılmış olan başvuru bedelinin Kurul kararının bildirim tarihini izleyen günden itibaren bir ay içinde Kuruma geri ödenmesine ilişkin talep sahibine bildirimde bulunulur. Belirtilen süre içinde başvuru bedelinin geri ödenmemesi halinde bedelin tahsili için ilgili mevzuata göre işlem tesis edilir.

 Kanunun geçici 21 inci maddesi kapsamındaki iade taleplerine ilişkin Kurum tarafından yapılacak işlemler

MADDE 10- (1) Kanunun geçici 21 inci maddesi kapsamında yapılan iade talepleri, başvuru sahibinin itirazen şikayet dilekçesindeki iddialarının tamamında gelinen aşamadaki güncel hukuki duruma göre haklı bulunup bulunmadığı ve talebin Yönergenin 4, 5 ve 6 ncı maddelerine uygun olarak yapılıp yapılmadığı hususları açısından incelenir.

(2) İade talebi kapsamında TCKN/VKN, IBAN, Kurul karar tarihi ve sayısı ve/veya talepte bulunmaya yetkili olunduğuna ilişkin bilgi ve/veya belge eksikliklerinin bulunduğunun anlaşılması halinde bu eksikliklerin talep süresi sonuna kadar tamamlanması için talep sahibine bildirim yapılır. Bu bilgi ve/veya belge eksiklikleri dışındaki eksiklikler, Kurumun bildirim yapma zorunluluğu bulunmaksızın, talep sahibi tarafından talep süresinin sonuna kadar tamamlanabilir. Eksikliklerin tamamlandığı tarih, talep tarihi olarak kabul edilir.

(3) Yapılan inceleme neticesinde talep tarihini izleyen otuz gün içinde;

 1. a) Başvuru sahibinin itirazen şikayet dilekçesindeki iddialarının tamamında haklı bulunduğuna ve talebin süresinde ve usulüne uygun olarak ve talepte bulunmaya yetkili kişilerce yapıldığı tespit edilen durumlarda Kurul tarafından başvuru bedelinin iadesine karar verilir ve Kurum tarafından başvuru bedelinin iadesi yapılır.
 2. b) Başvuru sahibinin itirazen şikayet dilekçesindeki iddialarının herhangi birinde haklı bulunmadığı veya talebin süresinde veya usulüne uygun olarak veyahut talepte bulunmaya yetkili kişilerce yapılmadığı ya da talep süresi sonuna kadar eksikliklerin tamamlanmadığı durumlar ile başvuru bedelinin daha önce iadesinin yapıldığı tespit edilen durumlarda Kurul tarafından iade talebinin reddine karar verilir.

(4) Üçüncü fıkra kapsamında alınan Kurul kararları ilgililere bildirilir.

Uygulama esasları

MADDE 11- (1) Kurum tarafından talep sahibine yapılacak bildirimler, talep sahibinin EKAP’a kayıtlı olması halinde EKAP üzerinden, EKAP’a kayıtlı olmaması halinde ise talep formunda belirtilen iletişim ve adres bilgileri kullanılarak Kanunun 65 inci maddesine uygun olarak yapılır.

(2) İade talebinde Kurul kararının talep sahibine bildirildiği tarih ile son ödeme tarihine kadar geçen süre için faiz işlemez.

(3) Başvuru bedelinin iadesine ilişkin Kurum tarafından yapılan ödemeler için idarelere rücu edilmez.

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Yönergenin EKAP üzerinden yapılacak iade taleplerine ilişkin düzenlemeleri, gerekli teknik geliştirmelerin tamamlandığının Kurumun resmi internet adresinde duyurulmasını müteakip uygulanır.

Yürürlük

MADDE 12-  Bu Yönerge 28/11/2022 tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 13 – Bu Yönergeyi Kamu İhale Kurumu Başkanı yürütür.

EK-1: İTİRAZEN ŞİKAYET BAŞVURU BEDELİNİN İADESİNE İLİŞKİN  TALEP DİLEKÇESİ ÖRNEĞİ

_ _ / _ _ /20_ _   KAMU İHALE KURUMUNA ANKARA
Talep sahibi ve Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarası (TCKN)/Vergi Kimlik Numarası (VKN)[1] (Adı-soyadı/Ticaret unvanı, TCKN/VKN) (Ortak girişimler[2] tarafından yapılacak iade taleplerinde her bir ortağa ilişkin ilgisine göre Adı-soyadı/Ticaret unvanı, TCKN/VKN bilgileri ayrı ayrı yazılacaktır. Bunun için tabloya gerektiği kadar satır eklenecektir.)
Vekili/Temsilcisi (Adı-soyadı/Ticaret unvanı, TCKN/VKN)  
Talep sahibinin/vekili veya temsilcisinin iletişim ve adres bilgileri[3]
İade talebine konu Kurul karar tarihi ve sayısı  
Uluslararası banka hesap numarası (IBAN)  

(İade talebine ilişkin gerekli görülen açıklamalar talep sahibi tarafından bu kısma yazılacaktır………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..)

            Yukarıda belirtilen bilgiler ve ekte yer alan belgeler çerçevesinde tarafımıza başvuru bedeli iadesinin yapılması hususunda bilgilerinizi arz ederim.

Ad SOYAD/ Unvan-(Kaşe)

İmza

 

 

 

 

 

EKLER  :

Temsile Yetkili Olunduğuna Dair Belgeler

 1. Talep sahibinin gerçek kişi olması durumunda:

1) Bizzat talepte bulunulması durumunda, noter tasdikli imza beyannamesi.

2) Avukat olmayan temsilcisi aracılığı ile talepte bulunulması durumunda, vekilin alacaklı adına tahsile yetkili olduğunu da gösteren vekâletnamenin aslı veya noter tasdikli sureti ile vekilin imza beyannamesi.

3) Avukat aracılığı ile talepte bulunulması durumunda, vekilin alacaklı adına tahsile yetkili olduğunu da gösteren baro pulu yapıştırılmış vekâletnamenin aslı veya avukat ya da noter tarafından onaylı sureti.

 1. b) Talep sahibinin tüzel kişi olması durumunda:

1) Bizzat talepte bulunulması durumunda, 2007/1 sayılı Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Hakkında Genel Tebliğin ilgili açıklamaları gereğince tüzel kişiliği temsile yetkili olunduğunu gösteren noter tasdikli imza sirküleri.

2) Avukat olmayan temsilcisi aracılığı ile talepte bulunulması durumunda, vekilin alacaklı adına tahsile yetkili olduğunu da gösteren vekâletnamenin aslı veya noter tasdikli sureti ile vekilin imza beyannamesi.

3) Avukat aracılığı ile talepte bulunulması durumunda, vekilin alacaklı adına tahsile yetkili olduğunu da gösteren baro pulu yapıştırılmış vekâletnamenin aslı veya avukat ya da noter tarafından onaylı sureti.

 1. Talep sahibinin ortak girişim olması durumunda:

1) Ortak girişimin ortağının gerçek kişi olması durumunda, (a) bendinde sayılan belgeler,

2) Ortak girişimin ortağının tüzel kişi olması durumunda, (b) bendinde sayılan belgeler,

ilgisine göre sunulacaktır.

[1] Gerçek kişi olması halinde TCKN, tüzel kişi olması halinde VKN yazılacaktır.

[2] Adına itirazen şikayet başvurusu yapılan ortak girişimi ifade etmekte olup, iade talep dilekçesinin ortakların tamamı tarafından imzalanması zorunludur.

[3] 4734 sayılı Kanunun 65 inci maddesine göre bildirim ve tebligata elverişli bilgiler yazılacaktır.

İtirazen Şikâyet Başvuru Bedelinin İadesine İlişkin Yönerge’ye ulaşmak için tıklayınız.

Paylaş:

Emsal Kararlar

Yeni Eklenenler

Sosyal Medyada Biz

error: Özderin Avukatlık Bürosu - Ankara - Uzman Kadromuza ulaşmak için lütfen arayınız ! 0312 428 03 13