Covıd-19 Nedeniyle İhale İşlemlerinde Dikkat Edilecek Hususlar

Şirket Ortaklığı Şartı Değerlendirilirken İlişik Kesme Tarihinin Dikkate Alınamayacağı

Covıd-19 Nedeniyle İhale İşlemlerinde Dikkat Edilecek Hususlar

Covıd-19 Nedeniyle İhale İşlemlerinde Dikkat Edilecek Hususlara İlişkin Kamu İhale Kurumu Duyurusu

Ülkemizde görülmekte olan COVID-19 salgınına karşı alınan tedbirler nedeniyle,  ihale süreçlerinde bu hastalığın olası etkilerinin asgari düzeye indirilmesi ile ortaya çıkan birtakım tereddütlü durumların açıklığa kavuşturulması amacına yönelik olarak gerçekleştirilecek iş ve işlemlerde:

  • İhalelerin öncelikle, tekliflerin sunulması ve değerlendirilmesi işlemlerinin elektronik ortamda gerçekleştirildiği e-ihale yöntemi kullanılarak yapılması, (İlgili duyuru için: http://ihale.gov.tr/Duyuru/344/coronavirus_covid-19_tedbirleri_hakkinda_duyuru.html)
  • Elektronik ortamda gerçekleştirilmeyen ihalelerde, katılım ve yeterlik kriteri olarak belirlenen ve EKAP üzerinden veya kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden temin/teyit edilebilen bilgi/belgelerin İhale Uygulama Yönetmeliklerinin ekinde yer alan SUNULMAYACAK BELGELER TABLOSU kullanılarak tevsiki mümkündür. Aynı şekilde, sözleşmeye davet edilen ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi de bu aşamada istenen ve EKAP üzerinden veya kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden temin/teyit edilebilen bilgi/belgeleri SÖZLEŞME İMZALANMADAN ÖNCE SUNULACAK BELGELERİN TEYİDİNE İLİŞKİN TABLO’yu kullanarak tevsik edebilecektir. Bu husustaki belgelerin ayrıca kağıt ortamında sunulmasına ihtiyaç bulunmamaktadır.
  • Elektronik ortamda gerçekleştirilmeyen ihalelerde, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 30 uncu maddesi uyarınca tekliflerin posta/kargo yoluyla gönderilmesi imkânının bulunduğu; bu çerçevede, alınan tedbirlere bağlı olarak sokağa ve/veya çıkma kısıtlamaları gibi nedenlerle tekliflerin verileceği adrese ulaşım zorluğu yaşayanların, tekliflerini ihaleyi yapan idareye posta/kargo yoluyla ulaştırabilecekleri, ayrıca ihale işlemlerini kendi adlarına takip etmek üzere vekil/vekiller atayabilecekleri,
  • Acil olmayan işler dışında, alınan tedbirler nedeniyle önceden ilan edilen ihale tarih ve saatine kadar ihaleye yeterli sayıda teklifin ulaştırılamayacağının ve/veya ihalede rekabet ortamının sağlanamayacağının idarece öngörülmesi halinde; 4734 sayılı Kanunun 29 uncu maddesi uyarınca, ihale dokümanı alanların son teklif verme gününden en az on gün öncesinde bilgi sahibi olmalarını temin edecek şekilde zeyilname düzenlenerek, son teklif verme süresinin uzatılabileceği,
  • 4734 sayılı Kanunun 36 ncı maddesi uyarınca, tekliflerin alınması ve açılması işlemlerinin idarede hazır bulunanlar önünde gerçekleştirilmesi gerekmekle birlikte, Koronavirüs Bilim Kurulunun tavsiyeleri doğrultusunda kişiler arası temasın azaltılması ve sosyal mesafenin korunması amacıyla, ihale komisyonunun işlemlerinin, elektronik ortamdan veya isteklilerin idarede bulunan ayrı bir odadan takip edecekleri şekilde canlı yayınlanması suretiyle gerçekleştirilebileceği ya da anılan Kurulca önerilen gerekli tedbirleri almak şartıyla büyük bir salonda ilgililerin katılımı ile yürütülebileceği,
  • 4734 sayılı Kanunun 42 ve 44 üncü maddesinde öngörülen sürelerin gözetilmesi kaydıyla ve hukuki güvenliğin sağlanması konusundaki sorumluluğun taraflara ait olduğu dikkate alınarak, sözleşme imzalama işlemlerinin de posta/kargo yoluyla yapılabileceği,
  • Acil olmayan işler dışında, ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibinin mücbir sebep haline bağlı olarak sözleşmeye davet süresinin uzatılmasını talep etmesi ve bu husustaki belgelendirmeleri de yapması kaydıyla, idarece sözleşmeye davet süresinin uzatılabileceği,

Hususlarının idare ve isteklilerce dikkate alınması gerektiği önemle duyurulur.

Paylaş:

Emsal Kararlar

Yeni Eklenenler

Sosyal Medyada Biz

error: Özderin Avukatlık Bürosu - Ankara - Uzman Kadromuza ulaşmak için lütfen arayınız ! 0312 428 03 13