Covid Döneminde İdarece Hizmetin Alınış Biçiminde Farklılığa Gidilmek Suretiyle Yeniden İhale Yapılması Hakkında

Teklif Kalemlerine İlişkin Teklif Bedelinin Ticari Hayatın Olağan Akışına Uygun Olmadığı iddiası

Covid Döneminde İdarece Hizmetin Alınış Biçiminde Farklılığa Gidilmek Suretiyle Yeniden İhale Yapılması Hakkında

Covid Döneminde İdarece Hizmetin Alınış Biçiminde Farklılığa Gidilmek Suretiyle Yeniden İhale Yapılması Hakkında

- İhalenin iptali kararının ardından benzer konuda yeniden ihaleye çıkılması

- Somut olayın koşullarında hizmetin alınış biçiminde farklılığa gidilmek suretiyle yeniden ihale yapılmasının ihalenin iptali kararını sakatlamayacağı hakkında

Danıştay 13. Dairesinin 25.11.20** tarih ve E:2020/31** , K:2020/33** sayılı kararı:

 “…Öte yandan, Mahkeme kararının gerekçesinde, "covid 19 salgını nedeniyle belirsizlik devam etmekte iken idareden yeniden aynı yönde ihale gerçekleştirmesinin beklenemeyeceği, ancak 17/04/2020 tarihli yönetim kurulu kararında belirsizlik süreci atlatılarak salgının son bulması ve yeni çalışma şartlarının oluşmasına kadar geçecek süreç içerisinde yemek dağıtım işlerine C… T… İ… Müdürlüğü'nün kendi imkânları ile devam etmesi kararlaştırılmış olmasına rağmen EKAP üzerinden 2020/175336 ihale kayıt numaralı "Aşçılık, Garsonluk ve Temizlik İşi" ihalesinin gerçekleştirileceğinin duyurulduğu, 16/07/2020 tarihli ara kararı gereğince davalı idarece sunulan belgelerden 2020/175336 ihale kayıt numaralı ihalenin mevcut ihale ile benzer yönlerinin bulunduğu, bu itibarla, idarenin, 4734 sayılı Kanun'un temel ilkelerinden olan ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanması ilkesi ile güvenilirlik ilkesine aykırı hareket ettiği “belirtilmekte ise de, 2020/175336 ihale kayıt numaralı "Aşçılık, Garsonluk ve Temizlik İşi” ihalesine ilişkin dokümanın EKAP üzerinden incelenmesinden, bu ihalede davaya konu ihaleden farklı olarak malzeme tedarikinin sözleşmeyi imzalayan firma tarafından değil idarece sağlanacağı, ikinci ihalenin dava konusu ihaleden farklı olarak yalnızca personel çalıştırmaya yönelik olduğu, dava konusu ihalede yaklaşık maliyet 38.243.730,00-TL iken idarece daha sonra yapılan ihalenin yaklaşık maliyetinin 3.605.355,87-TL olduğu, idarece iptal edilen ihale ile benzer nitelikte ihaleye çıkıldığından söz etmenin mümkün olmadığı, dava konusu ihalenin iptaline ilişkin kararın alındığı Nisan ayının ülkemizde salgının yaygınlığının hızla artmaya ve olağanüstü tedbirlerin alınmaya başladığı döneme tekabül ettiği, içinde bulunulan belirsizlikte kaynaklarının verimli kullanılmasını sağlamakla sorumlu olan idarece bahsi geçen hususlar dikkate alınarak hizmetin alınış biçiminde farklılığa gidilmek suretiyle yeniden ihale yapılmasının, dava konusu ihalenin iptali kararını sakatlamayacağı sonucuna varıldığından, ihtiyacın uygun şartlarla karşılanması ve kaynakların verimli kullanılması ilkeleri ile kamu yararı gözetilerek ihalenin iptal edilmesine ilişkin işlemde hukuka aykırılık görülmemiştir.

Bu itibarla, dava konusu işlemin iptali yönündeki İdare Mahkemesi kararında hukukî isabet bulunmamaktadır.

   

* Yargı mercileri tarafından verilen kararlar yürürlükte bulunan mevzuat hükümlerine ve olayın özelliklerine göre verilen kararlar olup; kararların emsal karar olarak uygulanıp uygulanmayacağı her somut olay özelinde ayrıca değerlendirilmelidir. Kapsamlı değerlendirme ve benzer içtihat örnekleri için ilgili departmanımız ile iletişime geçiniz.

Paylaş:

Emsal Kararlar

Yeni Eklenenler

Sosyal Medyada Biz

error: Özderin Avukatlık Bürosu - Ankara - Uzman Kadromuza ulaşmak için lütfen arayınız ! 0312 428 03 13