Doğrudan Temin Usulünde Damga Vergisi

Doğrudan Temin Usulünde Damga Vergisi

Doğrudan Temin Usulünde Damga Vergisi

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI MANİSA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü

Sayı   :85373914-155[62.01.52]-107-kl3/ 25/11/2013

Konu : Doğrudan temin usulünde damga vergisi

CELAL BAY AR ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İSTASYON MEVKİİ MANİSA

İlgi:   11.11.2013 tarih ve 17548 sayılı özelge talep formunuz.

İlgide kayıtlı özelge talep formunuzun incelenmesinden. 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22 nci maddesi kapsamında yapılan alımlarda, iki veya üç kişinin görevlendirilmesi ve piyasa araştırma tutanağı düzenlenmesi halinde, bu görevlendirmenin ihale komisyonu mahiyeti taşıyıp taşımadığı ve damga vergisine tabi olup olmadığı hususunda görüş talep edildiği anlaşılmaktadır.

Bilindiği üzere, 488 sayılı Damga Vergisi Kanununun 1 inci maddesinde, bu Kanuna ekli (1) sayılı tabloda yazılı kağıtların damga vergisine tabi olduğu, bu Kanundaki kağıtlar teriminin, yazılıp imzalanmak veya imza yerine geçen bir işaret korunak suretiyle düzenlenen ve herhangi bir hususu ispat veya belli etmek için ibraz edilebilecek olan belgeler ile elektronik imza kullanılmak suretiyle manyetik ortamda ve elektronik veri şeklinde oluşturulan belgeleri ifade edeceği; 8 inci maddesinde, bu Kanunda yazılı resmi daireden maksadın genel ve özel bütçeli idarelerle, il özel idareleri, belediyeler ve köyler olduğu, bu dairelere bağlı olup ayrı tüzel kişiliği bulunan iktisadi işletmelerin resmi daire sayılmayacağı; 4 üncü maddesinde, bir kağıdın tabi olacağı verginin tayini için o kağıdın mahiyetine bakılacağı ve buna göre tabloda yazılı vergisinin bulunacağı, kağıtların mahiyetlerinin tayininde, şekli kanunlarda belirtilmiş olanlarda kanunlardaki adlarına, belirtilmemiş olanlarda üzerlerindeki yazının tazammun ettiği hüküm ve manaya bakılacağı, mahiyeti tayin edilmek istenen kağıt üzerinde başka bir kağıda atıf yapılmışsa, atıf yapılan kağıdın hükümlerine nazaran iktisap ettiği mahiyete göre vergi alınacağı; 7 nci maddesinde, kağıtlara konulan imzanın birden fazla olmasının verginin tekerrürünü gerektirmeyeceği, ancak maktu vergiye tabi olup müteaddit kişilerin imzasını taşıyan makbuz ve ibra senetlerinin damga vergisinin imza adedine göre alınacağı, nispi vergiye tabi ve birden fazla kişinin imzasını taşıyan makbuz ve ibra senetlerinde her imza sahibine ait olan hisse ayrıca belli edilmiş ise, verginin hisselere göre ayrı ayrı ödeneceği, bir resmi daire veya bir gerçek veya tüzel kişi adına kağıtlara konulan birden fazla imzanın bir imza hükmünde olduğu hükümleri yer almaktadır.

 Anılan Kanuna ekli (1) sayılı tablonun "II- Kararlar ve mazbatalar" başlıklı bölümünün 5766 sayılı Kanunla değişik 2 nci fıkrasında, İhale Kanunlarına tabi olan veya olmayan resmi daire ve kamu tüzel kişiliğine haiz kurumların her türlü ihale kararlarının (1/1/2013 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere) binde 5,69 nispetinde damga vergisine tabi tutulacağı hükme bağlanmıştır.

 Diğer taraftan, 44 Seri No.lu Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliğinin "5-idarelerin 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22 nci maddesi gereğince yaptıkları alımlar nedeniyle düzenlenen kağıtlara ilişkin damga vergisi uygulaması:" başlıklı bölümünde, "... idarelerin 4734 sayılı Kanunun 22 nci maddesi kapsamında yapacakları alımlar nedeniyle belli parayı ihtiva eden bir sözleşmenin düzenlenmesi halinde bu sözleşmenin, idarelerce kurulacak ihale komisyonlarınca bir ihale kararının alınması halinde bu kararın, damga vergisine tabi tutulması gerekmektedir. Ancak, söz konusu alımlar nedeniyle belli parayı ihtiva eden bir sözleşmenin düzenlenmemesi ve ihale komisyonları kurularak bir ihale kararının alınmaması halinde ise damga vergisinin aranılmayacağı tabiidir, "denilmektedir.

 İdarelerin herhangi bir ihale komisyonu kurmadan, ihale kararı almadan, bir veya birden fazla kişiyi görevlendirerek, piyasadan fiyat araştırması yapmak suretiyle ihtiyaçlarını doğrudan temin yoluna gitmeleri ve sadece piyasa fiyatı araştırma tutanağı düzenlemeleri halinde, bu tutanağın ihale karan olarak değerlendirilmesi mümkün bulunmamaktadır.

 Buna göre. 4734 sayılı Kanunun 22 nci maddesi kapsamında yapılan alımlar nedeniyle belli parayı ihtiva eden bir sözleşme düzenlenmesi halinde bu sözleşmenin, ihale komisyonu kurulmak suretiyle bir ihale kararının alınması halinde bu kararın, damga vergisine tabi tutulması gerekmektedir. Ancak, söz konusu alımlar nedeniyle belli parayı ihtiva eden bir sözleşmenin düzenlenmemesi ve ihale komisyonları kurularak bir ihale kararının alınmaması halinde, ihale karan ve sözleşmeye ilişkin damga vergisi aranılmayacaktır.

 Bilgi edinilmesini rica ederim.

 Yılmaz ÇAKAN

Vergi Dairesi Başkanı

 * Bu özelge  213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

** İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

***  Talebiniz üzerine tayın edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

 Belge Sureti İçin Tıklayınız 

Paylaş:

Emsal Kararlar

Yeni Eklenenler

Sosyal Medyada Biz

error: Özderin Avukatlık Bürosu - Ankara - Uzman Kadromuza ulaşmak için lütfen arayınız ! 0312 428 03 13