Aşırı Düşük Sorgulaması Yapılmaksızın En Avantajlı Teklife İhale Olunacağı Şartının KİK Yorumu

Yeni Düzenleme ile Mezuniyet Belgelerinin İş Deneyimi Olarak Kullanımı

Aşırı Düşük Sorgulaması Yapılmaksızın En Avantajlı Teklife İhale Olunacağı Şartının KİK Yorumu

Aşırı Düşük Sorgulaması Yapılmaksızın En Avantajlı Teklife İhale Olunacağı Şartının KİK Yorumu

Toplantı No : 2015/027 Gündem No : 12 Karar Tarihi : 24.04.2015 Karar No : 2015/UH.II-1174 Şikayetçi: Piramit Makine İnş. San. Ve Tic. Ltd. Şti. – Tek-Tem Sosyal Hizmetler Tur. İnş. Gıda San. Ve Tic. Ltd. Şti. İhaleyi Yapan Daire: Türk Standartları Enstitüsü Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı

Başvuru Tarih ve Sayısı: 03.04.2015 / 30882

Başvuruya Konu İhale: 2014/179292 İhale Kayıt Numaralı “Temizlik Hizmeti Alımı” İhalesi  Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

Karar:

TOPLANTIYA KATILAN ÜYELER:     

Başkan: Mahmut GÜRSES

Üyeler: II. Başkan Kazım ÖZKAN, Ali Kemal AKKOÇ, Ahmet ÖZBAKIR, Mehmet Zeki ADLI, Hamdi GÜLEÇ, Mehmet AKSOY

 BAŞVURU SAHİBİ: Piramit Makine İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti. – Tek-Tem Sosyal Hizmetler Tur. İnş. Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti. Ortak Girişimi,

Sümer 1 Sok. No: 16/15 Kızılay Çankaya/ANKARA

 İHALEYİ YAPAN İDARE:

Türk Standartları Enstitüsü Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı,

Necatibey Cad. No: 112 06100 Çankaya/ANKARA

 BAŞVURUYA KONU İHALE:

2014/179292İhale Kayıt Numaralı “Temizlik Hizmeti Alımı” İhalesi

 KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

            Türk Standartları Enstitüsü Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından 09.02.2015tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “Temizlik Hizmeti Alımı” ihalesine ilişkin olarak Piramit Makine İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti. – Tek-Tem Sosyal Hizmetler Tur. İnş. Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti. Ortak Girişiminin 23.03.2015 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusu hakkında idare tarafından süresi içinde karar alınmaması üzerine, başvuru sahibince 03.04.2015 tarih ve 30882 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 03.04.2015 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

             Başvuruya ilişkin olarak 2015/909 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

 KARAR:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

 İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle,başvuruya konu ihalede İdari Şartname’nin 25’inci maddesinde yer alan düzenleme uyarınca teklif edilmesi gereken asgari işçilik maliyetinin 11.925.265,68 TL olduğu, söz konusu İdari Şartname maddesinde işçilik maliyetinin yanı sıra temizlik malzemelerinin maliyetinin de teklif fiyata dahil olduğunun düzenlendiği, ihale üzerinde bırakılan isteklinin teklif bedelinin teklif edilmesi gereken asgari işçilik maliyetinin 0,01 TL üzerinde olduğu, aynı şekilde ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi olarak belirlenen isteklinin teklifinin teklif edilmesi gereken asgari işçilik maliyetinin 43.798,32 TL üzerinde olduğu, söz konusu teklif bedelleri ile Teknik Şartname’de ayrıntıları düzenlenen ekipman ve malzemelerin tedarik edilemeyeceği, iktisadi hayatın olağan akışına uygun olmayan malzeme ve ekipman fiyatı öngören firmaların tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği iddialarına yer verilmiştir.

 Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

Başvuruya konu ihalenin İlanı’nın “Diğer hususlar” başlıklı 13’üncü maddesinde “İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.” düzenlemesi bulunmaktadır.

 İdari Şartname’nin 25’inci maddesinde “…25.3. Teklif fiyata dahil olan diğer giderler aşağıda belirtilmiştir:

25.3.1. İşin süresi ve personel sayısı dikkate alınarak ilgili mevzuatına göre hesaplanacak işçilik ücreti:

Proje Müdürü pozisyonu için Asgari Ücretin %70 fazlası.

Personel (Cam temizliği) pozisyonu için Asgari Ücretin %30 fazlası.

Personel pozisyonu için Asgari Ücretin %10 fazlası.

Özürlü Personel pozisyonu için Asgari Ücretin %10 fazlası.

25.3.2. Yemek ve yol giderleri:

Yüklenici tarafından karşılanacak yol masrafı aylık gün sayısı olarak 26 (yirmialtı), yemek masrafı aylık gün sayısı olarak 26 (yirmialtı) gün esas alınacaktır.

Personelin yol gideri günlük brüt (8 TL) olarak hesaplanacaktır. Yüklenici, teklif fiyatına personel yol giderini dahil edecek ve bordroda gösterecektir. Personelin yemek gideri günlük brüt (10 TL) olarak hesaplanacaktır. Yüklenici, teklif fiyatına personel yemek giderini dahil edecek ve bordroda gösterecektir.

Sözleşme Bedeline dahildir.

25.3.3. Malzeme giderleri:

Temizlik malzemeleri birim fiyat teklif cetvelinde tek kalemde fiyatlandırılacaktır.

25.3.4. Bu madde boş bırakılmıştır.

25.4. Sözleşme konusu işin bedelinin ödenmesi aşamasında doğacak Katma Değer Vergisi (KDV), ilgili mevzuatı çerçevesinde İdare tarafından yükleniciye ayrıca ödenir.

25.5. Kısa vadeli sigorta prim oranları belirtilecektir.

Personelin iş kazaları ile meslek hastalıkları sigortası prim oranı %2 (iki) olarak tespit edilmiştir.” düzenlemesi yer almaktadır.

 Anılan Şartname’nin “Sınır değer” başlıklı 33’üncü maddesinde “33.1. İhale komisyonu verilen teklifleri değerlendirdikten sonra Kurum tarafından belirlenen yönteme göre sınır değer hesaplar.

33.2. İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır. İhale üzerinde bırakılan isteklinin teklifinin sınır değerin altında olması durumunda kesin teminat 40.1 maddede yer alan hüküm uyarınca hesaplanan tutar üzerinden alınır.” düzenlemesi bulunmaktadır.

 Teknik Şartname’nin 4’üncü maddesinde yüklenicinin yapacağı işlerin düzenlendiği ve anılan Şartname’nin 15’inci maddesinde ihale konusu işin ifasında kullanılacak temizlik, sarf malzeme, makine, teçhizat, alet ve ekipmanların listesinin verildiği anlaşılmıştır.

 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “Aşırı düşük teklifler” başlıklı 38’inci maddesinde “İhale komisyonu verilen teklifleri değerlendirdikten sonra, diğer tekliflere veya idarenin tespit ettiği yaklaşık maliyete göre teklif fiyatı aşırı düşük olanları tespit eder. Bu teklifleri reddetmeden önce, belirlediği süre içinde teklif sahiplerinden teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak ister.

 İhale komisyonu;

 a) İmalat sürecinin, verilen hizmetin ve yapım yönteminin ekonomik olması,

 b)  Seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin mal ve hizmetlerin temini veya yapım işinin yerine getirilmesinde kullanacağı avantajlı koşullar,

 c) Teklif edilen mal, hizmet veya yapım işinin özgünlüğü,

 gibi hususlarda yapılan yazılı açıklamaları dikkate alarak, aşırı düşük teklifleri değerlendirir. Bu değerlendirme sonucunda, açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin teklifleri reddedilir.

 Kurum, ihale konusu işin türü, niteliği ve yaklaşık maliyeti ile ihale edilme usulüne göre aşırı düşük tekliflerin tespiti, değerlendirilmesi ve ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesi amacıyla sınır değerler ve sorgulama kriterleri belirlemeye, ihalenin bu maddede öngörülen açıklama istenilmeksizin sonuçlandırılabilmesine, ayrıca yaklaşık maliyeti 8 inci maddede öngörülen eşik değerlerin yarısına kadar olan hizmet alımları ile yapım işleri ihalelerinde sınır değerin altında olan tekliflerin bu maddede öngörülen açıklama istenilmeksizin reddedilmesine ilişkin düzenlemeler yapmaya yetkilidir. İhale komisyonu bu maddenin uygulanmasında Kurum tarafından yapılan düzenlemeleri esas alır.” hükmü,

 Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Sınır değer ve aşırı düşük teklifler” başlıklı 59’uncu maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkrasında “…İhale ilanında ve dokümanında ihalenin, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin sonuçlandırılacağının belirtilmesi halinde; ihale, ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılır. Ancak Kanunun 20 nci maddesi uyarınca belli istekliler arasında ihale usulü ile yapılan ihalelerde ve niteliği gereği aşırı düşük teklif sorgulaması yapılamayacağı Kurumca belirlenen konularda yapılacak alımlarda, ihalenin aşırı düşük teklif açıklaması istenmeksizin sonuçlandırılacağının ihale ilanında ve dokümanında belirtilmesi zorunludur.

             Yaklaşık maliyeti Kanunun 8 inci maddesinde öngörülen eşik değerin yarısına kadar olan ihalelerde, ihale ilanında ve dokümanında sınır değerin altında olan tekliflerin reddedileceğinin belirtilmesi halinde, sınır değerin altında olduğu tespit edilen isteklilerin teklifleri açıklama istenmeksizin reddedilir.” hükmü bulunmaktadır.

 4734 sayılı Kanun’un yukarıda aktarılan 38’inci maddesinde Kamu İhale Kurumuna ihale konusu işin türü, niteliği ve yaklaşık maliyeti ile ihale edilme usulüne göre aşırı düşük teklifleri tespit edilme ve değerlendirme yöntemlerini belirleme ve ihalenin açıklama istenilmeksizin sonuçlandırılabilmesine ilişkin düzenlemeler yapma yetkisi verilmiş olup, bu yetki çerçevesinde hazırlanan Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin 59’uncu maddesinde idarelerce ihale dokümanında ve ilanda açıkça belirtmesi kaydıyla aşırı düşük teklif açıklaması istenmeksizin ihalelerin sonuçlandırılmasına imkân tanınmıştır.

             İncelemeye konu ihaleye ilişkin ihale dokümanında ve İhale İlanı’nda ihalenin aşırı düşük teklif açıklaması istenilmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklifin üzerinde bırakılarak sonuçlandırılacağı düzenlemesinin bulunduğu anlaşıldığından, isteklilerin tekliflerinin bileşenlerine ilişkin sorgulama yapılmasına imkân bulunmamaktadır. Diğer taraftan, isteklilerin ihaleye sundukları birim fiyat teklif mektuplarının birinci maddesinde  “Yukarıda ihale kayıt numarası ve adı yer alan ihaleye ilişkin ihale dokümanını oluşturan tüm belgeler tarafımızdan okunmuş, anlaşılmış ve kabul edilmiştir. Teklif fiyata dâhil olduğu belirtilen tüm masraflar ve teklif geçerlilik süresi de dâhil olmak üzere ihale dokümanında yer alan tüm düzenlemeleri dikkate alarak teklif verdiğimizi, dokümanda yer alan yükümlülükleri yerine getirmememiz durumunda uygulanacak yaptırımları kabul ettiğimizi beyan ediyoruz.” ifadesine yer verilmek suretiyle tekliflerin ihale dokümanında belirtilen tüm şartları karşıladığının taahhüt edildiği göz önüne alındığında, ihale komisyonu tarafından asgari işçilik maliyetinin üzerinde teklif sunan isteklilerin tekliflerinin geçerli teklif olarak değerlendirilmesi işleminde mevzuata aykırılık bulunmamaktadır. Açıklanan gerekçeyle, başvuru sahibinin iddiası yerinde görülmemiştir.

 Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

 Anılan Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikâyet başvurusunun reddine,

 Oyçokluğu ile karar verildi.

 

* Yargı mercileri tarafından verilen kararlar yürürlükte bulunan mevzuat hükümlerine ve olayın özelliklerine göre verilen kararlar olup; kararların emsal karar olarak uygulanıp uygulanmayacağı her somut olay özelinde ayrıca değerlendirilmelidir. Kapsamlı değerlendirme ve benzer içtihat örnekleri için ilgili departmanımız ile iletişime geçiniz.

Paylaş:

Emsal Kararlar

Yeni Eklenenler

Sosyal Medyada Biz

error: Özderin Avukatlık Bürosu - Ankara - Uzman Kadromuza ulaşmak için lütfen arayınız ! 0312 428 03 13